Ogłoszenie ZZN.4014.41.2023

Spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 142B, 02 – 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759991, o kapitale zakładowym w wysokości 11.469.207.500 zł, posiadająca numer NIP 701-08-94-497, posiadająca numer REGON 381918620, („Spółka”),
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U. z 2023r. poz. 892 z późn. zm.),
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na cele rolne

PRZEDMIOT DZIERŻAWY

 • Działki niezabudowane o numerach ewidencyjnych: 573/1, 573/2, 573/3, 573/4, 573/5, 573/6, 573/7, 573/8, 573/9, 573/10, 573/11, 573/12, 573/13, 573/14, 573/15, 573/16, 573/17, 573/18,  położone w obrębie 0016 Osiny, w gminie Baranów, w powiecie grodziskim, w województwie mazowieckim.
  Obszar przeznaczony do dzierżawy ma powierzchnię 7,1951 ha, („Przedmiot Dzierżawy” lub „Nieruchomości”).
  W skład Przedmiotu Dzierżawy wchodzą działki stanowiące następujące użytki:

  Nr działki

  Księga wieczysta

  Powierzchnia działki do dzierżawy w ha

  Rodzaj użytku

  Powierzchnia użytku w ha

  573/1

  PL1Z/00030896/8

  0,6660

  RIIIa

  0,6660

  573/2

  1,3644

  RIIIb

  1,3644

  573/3

  0,3000

  RIIIb

  0,3000

  573/4

  0,3163

  RIIIb

  0,3163

  573/5

  0,3000

  RIIIb

  0,3000

  573/6

  0,5180

  RIIIb

  0,4221

  RIVa

  0,0959

  573/7

  0,3163

  RIIIb

  0,3163

  573/8

  0,3163

  RIIIb

  0,3163

  573/9

  0,3163

  RIIIb

  0,3163

  573/10

  0,3163

  RIIIb

  0,3163

  573/11

  0,3000

  RIIIb

  0,3000

  573/12

  0,3163

  RIIIb

  0,3163

  573/13

  0,3000

  RIIIb

  0,3000

  573/14

  0,3163

  RIIIb

  0,3163

  573/15

  0,3000

  RIIIb

  0,3000

  573/16

  0,3163

  RIIIb

  0,3163

  573/17

  0,3000

  RIIIb

  0,3000

  573/18

  0,3163

  RIIIb

  0,2747

  RIVa

  0,0416

   

 • Działy III i IV ww. księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
 • Działki o numerach 573/1, 573/6 oraz 573/2 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działki o numerach 573/3, 573/4, 573/5, 573/7, 573/8, 573/9, 573/10, 573/11, 573/12, 573/13, 573/14, 573/15, 573/16, 573/17, 573/18 posiadają dostęp do drogi publicznej po działce o numerze 573/6 wchodzącej w skład Przedmiotu Dzierżawy.
 • Przedmiot Dzierżawy przeznaczony jest do dzierżawy na cele rolne.
 • Okres dzierżawy – do 30 listopada 2024 roku.

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE
Teren, na którym położone są Nieruchomości, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

CZYNSZ WYWOŁAWCZY

 • Roczny czynsz wywoławczy:
  5.710,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy siedemset dziesięć 00/100) netto rocznie
  Czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy. Czynsz za cały okres dzierżawy płatny jest jednorazowo 7 dni od podpisania umowy.
 • Wysokość wadium:
  571,00 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden złotych)
 • Minimalne postąpienie:
  60,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych)
  Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich obciążeń publicznoprawnych, związanych z Przedmiotem Dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości), w tym równowartości podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego (w przypadku własności Spółki Wydzierżawiający zapłaci należną kwotę podatku i obciąży tą kwotą Dzierżawcę). Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT, o ile wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących.

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

 • Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nr 54 1020 1026 0000 1202 0378 0921 do 23.11.2023 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu tj. - „29.11.2023 r – Pierwszy przetarg na dzierżawę działek w Osinach.”
 • Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet kaucji, a w przypadku innego zabezpieczenia płatności czynszu i dodatkowych obciążeń na poczet czynszu. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych) po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Odwołanie przetargu, zamknięcie, unieważnienie lub zakończenie przetargu nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
 • Przystępujący do przetargu zobowiązani są, przed jego rozpoczęciem, do przedłożenia w dniu i w miejscu przetargu na ręce Komisji Przetargowej powołanej przez Spółkę, w szczególności:
  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3. ewentualnych pełnomocnictw wynikających z Regulaminu przeprowadzania przetargów na oddawanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Spółki,
  4. podpisanego formularza zgłoszenia udziału w przetargu.

Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu, Wzór umowy dzierżawy oraz Regulamin przeprowadzania przetargów na oddawanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Spółki można pobrać ze strony www.cpk.bip.gov.pl lub uzyskać w Biurze Zarządzania Nieruchomościami Spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B, piętro 9,
nr tel. +48-539-188-198, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 27 listopada 2023 roku w godz. 8.00 – 16.00.
Osoby, które wpłaciły wadium, jeśli spóźnią się na otwarcie przetargu nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się 29 listopada 2023 roku w siedzibie Spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B, piętro 5, sala „Terminal”, o godz. 15:00. Do siedziby Spółki będą mogły wejść wyłącznie osoby, które wpłaciły wadium wraz z małżonkami oraz pełnomocnicy bądź upoważnieni członkowie organu, działający w imieniu podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Wejście do siedziby Spółki wymaga zgłoszenia pracownikowi Biura Zarządzania Nieruchomościami do 23 listopada 2023 roku, do godziny 16:00, który poinformuje Sekretariat Spółki w celu zgłoszenia gościa do ochrony budynku West Station II.

ZAWARCIE UMOWY
Koszty zawarcia umowy ponosi dzierżawca.
W przypadku konieczności uzyskania zgód korporacyjnych przez Spółkę, w tym zgody Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie tych zgód. W razie niewydania takich zgód uczestnikowi przetargu nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, a w szczególności roszczenia z tytułu nie zawarcia umowy z tego powodu. Wpłacone wadium podlega niezwłocznie zwrotowi bez naliczenia odsetek. Oświadczenie o braku takich roszczeń składa uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem.
Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca lub najemca Nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Spółka informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Spółkę CPK zabezpieczeń stanowi warunek wydania Nieruchomości.
Zabezpieczeniem wydania i opróżnienia Nieruchomości jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.
Zabezpieczeniem płatności czynszu i innych roszczeń Spółki, jakie mogą wyniknąć z umowy dzierżawy, jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
W ogłoszeniu o przetargu jak i w umowie zawiera się warunki wydania Nieruchomości po zakończeniu umowy. Warunki te zobowiązują dzierżawcę lub najemcę co najmniej do wydania Nieruchomości w stanie niepogorszonym, bez nowych nasadzeń, zasiewów i innych nakładów. Ponadto w umowach zastrzega się zakaz oddawania Nieruchomości do korzystania osobom trzecim, zrzeczenie się roszczeń z tytułu poczynionych nakładów, nasadzeń i zasiewów, z wyjątkiem sytuacji, określonych w umowie.

DODATKOWE INFORMACJE
Wskazania granic Nieruchomości na gruncie Spółka może dokonać na koszt dzierżawcy.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.
Spółka może odwołać ogłoszony przetarg, a także unieważnić rozstrzygnięty przetarg.

 

Polub nas na Facebook