W dniu 28 listopada 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zebrała się na pierwszej swojej sesji Rada Gminy Baranów VII kadencji w następującym składzie:

Roman Bodych, Jan Ciołek, Ireneusz Deliś, Beata Fabisiak, Grzegorz Fabisiak, Witold Konarski, Agnieszka Michrowska, Tomasz Nowak, Krzysztof Parol, Stefan Sadoś, Grzegorz Szymańczak, Teresa Wardziak, Agnieszka Wiśniewska, Waldemar Wójtowicz, Jacek Ziąbski (nieobecny).


Najstarszy wiekiem radny - Pan Waldemar Wójtowicz - powitał wszystkich zgromadzonych, wśród których znaleźli się między innymi przedstawiciele kierownictwa Urzędu Gminy w Baranowie w osobach Sekretarza Gminy Pana Dariusza Dąbrowskiego oraz Skarbnika Gmina Pana Kazimierza Szymańskiego, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Baranów, a także sołtysi.

Następnie nowo wybrani radni otrzymali z rąk Pani Wioletty Mechockiej - Kierownika Komisji Wyborczej, zaświaczenia o uzyskaniu mandatu Radnego Gminy Baranów. Po odczytaniu roty ślubowania, najmłodsza z radnych nowej kadencji Pani Beata Fabisiak wyczytując kolejno nazwiska wzywała radnych do złożenia ślubowania, a tym samym objęcia mandatu. Kolejnym punktem obrad było wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Panu Andrzejowi Kolkowi, oraz złożenie przez niego uroczystego ślubowania.

W dalszej części obrad radni w tajnym głosowaniu wybrali ze swojego grona prezydium Rady Gminy, w którego skład weszli: Pan Roman Bodych jako Przewodniczący oraz Pan Witold Konarski Wiceprzewodniczacy. Wyłoniony został także skład Komisii Rewizyjnej. Przewodniczącą komisji została Pani Teresa Wardziak, zastępcą przewodniczącej Pani Agnieszka Michrowska, zaś funkcję członka komisji radni powierzyli Panu Tomaszowi Nowakowi.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: I sesja nowej Rady Gminy Baranów