Konkurs na hasło promocyjne Gminy Baranów

Zaprasza i gorąco zachęca mieszkańców Gminy oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie, któego głównym celem jest wyłonienie najciekawszego hasła lub sloganu reklamowego promującego naszą gminę. Hasło powinno, podkreślać jej walory przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, uwarunkowania gospodarcze, atrakcyjną lokalizację. itp.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, dane kontaktowe organizatora, sposób dostarczenia prac itd. zawarte są w Regulaminie, który dostępny jest poniżej.

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO PROMUJĄCE GMINĘ BARANÓW.

§ 1 Organizator

Organizatorem jest Urząd Gminy w Baranowie, z siedzibą w Baranowie, ul. Armii Krajowej 87; 96-314 Baranów, reprezentowanym przez Wójta Gminy Baranów, Andrzeja Kolek.

§ 2 Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego hasła, promującego gminę Baranów. Hasło powinno zawierać treści promujące naszą gminę, podkreślające jej walory przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, uwarunkowania gospodarcze. itp. Propozycje haseł można (nie trzeba) uzasadnić pisemnie 5 zdaniami.

§ 3 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami konkursu mogą zostać osoby, które ukończyły 14 lat (za zgodą rodziców, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu).
2. Każdy uczestnik może zaproponować 3 hasła.

§ 4 Termin i warunki dostarczania prac

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Baranowie, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów osobiście lub korespondencją tradycyjną.
2. Termin dostarczenia prac mija dnia 30.09.2016 o godz.15.00. W przypadku wysyłki korespondencją tradycyjną liczy się data stempla pocztowego.
3. Prace powinny znajdować się w 2 zaklejonych kopertach. Jedna powinna zawierać 3 propozycje hasła, zaś druga dane uczestnika: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail (a w razie konieczności zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie). Na każdej z kopert powinien znaleźć się unikalny znak graficzny (godło) autora. Znaki muszą być identyczne. Ponadto na kopercie musi znaleźć się dopisek „Konkurs na hasło promujące gminę Baranów. Nie otwierać przed 30.09.2016, godz. 15:00".
4. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie, a także niekompletne pod względem wymaganych załączników i informacji, nie będą rozpatrywane.

§ 5 Kryteria oceny prac konkursowych

1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a) wartości projektowe: inspirowane walorami przyrodniczymi, dziedzictwem kulturowym, oddanie specyfiki gminy Baranów, elementów charakterystycznych dla naszej małej ojczyzny, oryginalności – szczegółowo określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Baranów na lata 2015-2025 (http://gmina-baranow.pl/nasza-gmina/strategia-rozwoju-gminy);
b) wartości marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, nośność hasła - łatwość rozpoznawania i zapamiętywania, spójność hasła z walorami naszej gminy;
c) wartości użytkowe: czytelność i szybka identyfikacja;
d) poprawność językowa.

§ 6 Komisja konkursowa

1. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Baranów odrębnym zarządzeniem.

§ 7 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 14 października 2016 r.
2. Wyniki zostaną opublikowane na stronie oraz profilu facebook Gminy Baranów.
3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wynikach i terminie wręczenia nagród drogą mailową i telefonicznie.

§ 8 Nagrody

Pulą nagród w konkursie jest kwota w wysokości 1 000 zł netto.

§ 9 Prawa autorskie i inne

1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu do nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych haseł, w tym brak praw wymienionych powyżej.
2. Uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne,
w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
2) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie,
3) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
4) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
5) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
6) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, produkt placement, public relations,
7) inne przypadki rozpowszechniania hasła, w tym jego wyświetlanie i utrwalenia;
3. Uczestnik przekazuje prawa autorskie majątkowe w całości na rzecz organizatora.
4. Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji.

§ 10 Postanowienia końcowe

Administratorem danych osobowych konkursu w Urzędzie Gminy w Baranowie jest Wójt Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87; 96-314 Baranów. Dane będą przetwarzane w celu konkursu, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
1. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich m.in. na stronach internetowych, w prasie i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu oraz niekomercyjnej promocji województwa mazowieckiego.
2. W przypadku wykorzystania danej pracy każdorazowo zostaną podane imię i nazwisko autora.
3. Z tytułu wykorzystania prac, autorom nie przysługują honoraria.
4. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że zostały one wykonane osobiście.
5. W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania z hasła zgłoszonego do Konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu, autor zobowiązany jest zwolnić Organizatorów od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić uzasadnione zgłoszone roszczenie, roszczenie zasądzone lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.
6. Hasła zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Urzędu Gminy w Baranowie.
7. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w czasie jego trwania.
8. W przypadku odwołania konkursu nadesłane prace zostaną odesłane autorom i nie będą wykorzystywane przez Organizatora. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
9. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
10. Regulamin konkursu dostępny jest w internetowej wersji Informatora Gminy Baranów: www.gmina-baranow.pl
11. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana w internetowej wersji Informatora Gminy Baranów: www.gmina-baranow.pl Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. 46 858 13 50 (Osoba do kontaktu Sekretarz Gminy Baranów – Dariusz Dąbrowski).

Polub nas na Facebook