Gmina Baranów negatywnie zaopiniowała projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy, wnioskując o usunięcie zapisów realizujących politykę w zakresie transportu lotniczego tj. budowy lotniska ruchu międzynarodowego w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz budowę linii kolejowych przechodzących przez teren gminy Baranów. Prezentujemy pełną treść uzasadnienia

Baranów, dnia 4 sierpnia 2018 r.

Marszałek Województwa
Mazowieckiego
Ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 lipca 2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 1 sierpnia 2018 r.), znak WAW.PS.4400.15.2018.AO, dotyczącego zaopiniowania projektu zaktualizowanego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz do stanowiącego jego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy, w związku z art. 41 ust 1, pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) niniejszym Urząd Gminy w Baranowie informuję, że:

- opiniuję negatywnie projekt zaktualizowanego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy,

- wnioskuje o usunięcie zapisów realizujących politykę w zakresie transportu lotniczego tj. budowy lotniska ruchu międzynarodowego w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz budowę linii kolejowych przechodzących przez teren gminy Baranów.

Powyższe motywujemy następująco, iż:

 • gmina Baranów jest gminą wiejską, nie przypadkowo, gdyż jest obszarem i zapleczem żywicielskim nie tylko miasta stołecznego Warszawy, ale i sąsiednich gmin,
 • przedmiotowe opracowania nie uwzględniają uwarunkowań wynikających ze stanu środowiska, wymogów ochrony środowiska, przyrody, budowy geologicznej, rzeźby terenu, warunków klimatycznych, wód powierzchniowych i podziemnych, jakości gleb, które uwzględniałyby celowość i zasadność dla lokalizacji CPK i inwestycji towarzyszących oraz oddziaływania na powiązania przyrodnicze w układzie krajowym i europejskim a także systemów obszarów prawnie chronionych w sąsiedztwie (np. obszaru Puszczy Kampinoskiej),
 • gmina Baranów jest dla stolicy naturalnym obszarem wolnym od zabudowy, którego zadaniem jest poprawienie przepływu powietrza przez miasto. Tu warto wspomnieć o zapomnianym zjawisku bryzy miejskiej. Podłożem bryzy jest różnica temperatur, a co za tym idzie również różnica ciśnienia, pomiędzy centrum miasta a jego obszarami peryferyjnymi. Wiatr wieje od obszarów wysokiego ciśnienia do obszarów niżowych, w związku z tym "przynosi" do miasta czystsze powietrze z terenu gminy Baranów. Jeśli powstanie na tym szlaku powietrznym zabudowa „CPK" itp., cały sens walki ze smogiem w Warszawie traci na znaczeniu,
 • zlikwidowany zostanie ośrodek tożsamości społecznej i kulturowej, które zostały wypracowane przez pokolenia, idee, przekonania i poglądy mieszkańców odczuwane jako przejaw małej ojczyzny,
 • przerwane będą panujące normy i wartości więzi społecznych i rodzinnych,
 • dla tych którzy pozostaną w zasięgu oddziaływania CPK będą ważne inne zagadnienia dotyczące:
  a) jakości powietrza, wpływu emisji zanieczyszczeń planowanej inwestycji oraz migracji tych zanieczyszczeń na tereny sąsiednie. Brak jest analizy emisji i imisji na przestrzenny rozkład i udział emisji zanieczyszczeń w powietrzu w sąsiednich gminach czy powiatach,
  b) klimatu akustycznego, brak analizy i zasięgu ponadnormatywnego hałasu oraz ewentualnego wyznaczonego procesu ustalania obszaru ograniczonego użytkowania przy uwzględnieniu nakładania się hałasu z A2, planowanej sieci dróg dojazdowych do CPK i budowy kolei,
 • przedmiotowe opracowanie w żaden sposób nie wspomaga planistów w zastosowaniu strefowania funkcjonalno – przestrzennego terenu województwa. Burzy układ przestrzenny regionu. To z kolei utrudnia odpowiednie przygotowywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz planów miejscowych zarówno na poziomie regionalnym województwa, jak i lokalnym – poszczególnych gmin oraz gminy Baranów. Przygotowywane przez nas dokumentacje planistyczne powinny unikać budowania konfliktów społecznych z planowanymi inwestycjami,
 • wyniki referendum gminnego zarządzone na dzień 17 czerwca br. w sprawie lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie i planowanych w związku z tą inwestycją regulacji prawnych, jednoznacznie wskazały na brak zgody mieszkańców gminy Baranów. Kopia protokołu Gminnej Komisji do spraw Referendum w Baranowie oraz Stanowisko Nr 1/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. Rady Gminy Baranów w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i Infrastruktury Towarzyszącej na terenie gminy Baranów stanowią załączniki do pisma.
 • najważniejszym uchybieniem w naszej ocenie jest powoływanie się na dokumenty wyższego rzędu wskazujące na konkretną lokalizację tj. gminę Baranów, jako potencjalną lokalizację CPK i są powoływane przez Państwa na:
  a) Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Przestrzennego Kraju do 2030 roku,
  b) Uchwałę Nr 173/2018 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność-Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej,
  c) Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1089).

Nadmienię, że żaden z wyżej przytoczonych dokumentów nie wskazuje konkretnej lokalizacji. Ponadto do dnia dzisiejszego do tutejszego Urzędu nie wpłynęło żadne oficjalne pismo w przedmiotowej sprawie wskazujące gminę Baranów jako miejsce docelowe budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Polub nas na Facebook