ZZN.4014.10.2023

 O G Ł O S Z E N I E

Spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Al. Jerozolimskie 142B, 02 – 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759991, o kapitale zakładowym w wysokości 1.277.500.000 zł, posiadająca numer NIP 701-08-94-497, posiadająca numer REGON 381918620,

na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 z późn. zm.)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na cele rolne

PRZEDMIOT DZIERŻAWY

 • Działki niezabudowane o numerach ewidencyjnych: 117, 141, 235, 236, 237 i 238 oraz części działek: 182, 183, 184 i 185 (bez części oznaczonych w EGiB-Br) położone w obrębie 0020 Strumiany Dolne, w gminie Baranów, w powiecie grodziskim, w województwie mazowieckim.
  Obszar przeznaczony do dzierżawy ma powierzchnię 2,4500 ha.
  W skład przedmiotu dzierżawy wchodzą działki stanowiące następujące użytki:

Nr działki

Księga wieczysta

Powierzchnia działki
do dzierżawy w ha

Rodzaj użytku

Pow. użytku
w ha

117

PL1Z/00036589/5

0,5000

RIIIb

0,2700

ŁIII

0,2300

141

PL1Z/00014068/7

0,3200

RIIIb

0,3200

182 (część)

PL1Z/00013471/8

0,1900

RIIIb

0,1900

183 (część)

PL1Z/00013471/8

0,1900

RIIIb

0,1900

184 (część)

PL1Z/00013471/8

0,3800

RIIIb

0,3800

185 (część)

PL1Z/00013471/8

0,1900

RIIIb

0,1900

235

PL1Z/00013471/8

0,1400

RIIIb

0,0500

RIVa

0,0900

236

PL1Z/00013471/8

0,1300

RIIIb

0,0400

RIVa

0,0900

237

PL1Z/00013471/8

0,2700

RIIIb

0,0900

RIVa

0,1800

238

PL1Z/00013471/8

0,1400

RIIIb

0,0500

RIVa

0,0900

 • Dział III księgi wieczystej PL1Z/00014068/7 zawiera wpis dotyczący służebności mieszkania całego domu mieszkalnego. Wniosek o wykreślenie tej służebności został złożony 17 października 2022 roku. Działy III ksiąg wieczystych: PL1Z/00036589/5 i PL1Z/00013471/8 nie zawierają wpisów.
 • Działy IV ww. ksiąg wieczystych nie zawierają wpisów.
 • Działki 117 i 141 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
 • Dostęp do działek: 182, 183, 184, 185, 235, 236, 237 i 238 po działce 186/2 będącą własnością Spółki.
 • Grunt przeznaczony jest do dzierżawy na cele rolne.
 • Okres dzierżawy – do 30 listopada 2023 roku.

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE

Teren, na którym położone są działki, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

CZYNSZ WYWOŁAWCZY

 • Roczny czynsz wywoławczy:
  2.540,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset czterdzieści) netto rocznie
  Czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy. Czynsz za cały okres dzierżawy płatny jest jednorazowo 7 dni od podpisania umowy.
 • Wysokość wadium:
  300,00 PLN (słownie: trzysta złotych)
 • Minimalne postąpienie:
  30,00 PLN (słownie: trzydzieści złotych)
  Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

Podany czynsz wywoławczy nie zawiera podatku od towarów i usług. Dzierżawa gruntów na cele rolnicze zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1983). W przypadku zmiany przepisów w tym zakresie do wylicytowanej kwoty netto będzie doliczony należny podatek VAT według obowiązującej stawki, bez konieczności zmiany zapisów umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

 • Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nr 54 1020 1026 0000 1202 0378 0921 do 25.05.2023 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu tj. - „31.05.2023 r – Pierwszy przetarg na dzierżawę działek w Strumianach Dolnych.”
 • Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet kaucji, a w przypadku innego zabezpieczenia płatności czynszu i dodatkowych obciążeń na poczet czynszu. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych) po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Odwołanie przetargu, zamknięcie, unieważnienie lub zakończenie przetargu nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
 • Przystępujący do przetargu zobowiązani są, przed przystąpieniem, do przedłożenia Komisji Przetargowej w szczególności:
  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dokument potwierdzający tożsamość,
  3. ewentualnych pełnomocnictw wynikających z Regulaminu przeprowadzania przetargów na oddawanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Spółki,
  4. podpisanego formularza zgłoszenia udziału w przetargu.

Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu, Wzór umowy dzierżawy oraz Regulamin przeprowadzania przetargów na oddawanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Spółki można pobrać ze strony www.cpk.bip.gov.pl lub uzyskać w Biurze Zarządzania Nieruchomościami Spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B, piętro V,
nr tel. +48-539-188-198, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 30 maja 2023 roku w godz. 8.00 – 16.00.

Osoby, które wpłaciły wadium, jeśli spóźnią się na otwarcie przetargu nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się 31 maja 2023 roku w siedzibie Spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B, piętro 5, sala „Terminal”, o godz. 14:00. Do siedziby Spółki będą mogły wejść wyłącznie osoby, które wpłaciły wadium wraz z małżonkami oraz pełnomocnicy bądź upoważnieni członkowie organu, działający w imieniu podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Wejście do siedziby Spółki wymaga zgłoszenia pracownikowi Biura Zarządzania Nieruchomościami do 25 maja 2023 roku, do godziny 16:00, który poinformuje Sekretariat Spółki w celu zgłoszenia gościa do ochrony budynku West Station II.

ZAWARCIE UMOWY

Koszty zawarcia umowy ponosi dzierżawca.

W przypadku konieczności uzyskania zgód korporacyjnych przez Spółkę, w tym zgody Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie tych zgód. W razie niewydania takich zgód uczestnikowi przetargu nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, a w szczególności roszczenia z tytułu nie zawarcia umowy z tego powodu. Wpłacone wadium podlega niezwłocznie zwrotowi bez naliczenia odsetek. Oświadczenie o braku takich roszczeń składa uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca lub najemca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Spółkę CPK zabezpieczeń stanowi warunek wydania nieruchomości.

Zabezpieczeniem wydania i opróżnienia nieruchomości jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zabezpieczeniem płatności czynszu i innych roszczeń Spółki, jakie mogą wyniknąć z umowy dzierżawy, jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

DODATKOWE INFORMACJE

Wskazania granic nieruchomości na gruncie Spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. może dokonać na koszt dzierżawcy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

Spółka może odwołać ogłoszony przetarg, a także unieważnić rozstrzygnięty przetarg.

Data wywieszenia ogłoszenia: 28.04.2023 r.

Data zdjęcia ogłoszenia: 31.05.2023 r.

Polub nas na Facebook