Centralny Port Komunikacyjny rozpoczyna konsultacje społeczne przed przyjęciem dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje potrwają do 31 grudnia 2020 r.

Zapraszamy do drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących "Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego". Pierwszy etap konsultacji, trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146 tysięcy głosów, na podstwie których przygotowany został raport podsumowujący pierwszy etap konsultacji

Podobnie, jak w pierwszym etapie, władze spółki CPK chcą jak najwcześniej zidentyfikować istotne uwarunkowania, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji - w tym celu chcielibyśmy zapoznać się z Państwa opiniami, uwagami i wnioskami dotyczącymi projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W obecnie prezentowanym dokumencie zostały uwzględnione uwagi dotyczące ciągów inwestycyjnych i w takiej formie, z miejscowo poszerzonymi korytarzami transportowymi, projekt SSL poddawany jest strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Niniejsze konsultacje realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 234).

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) to procedura, której podlegają projekty dokumentów wyznaczające ramy dla realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z prawem polskim i UE.

Przebiegi linii kolejowych, zweryfikowane na podstawie uwag z pierwszej tury konsultacji społecznych, są obecnie przedmiotem równoległego procesu i doprecyzowujemy je w dialogu z właściwymi lokalnie jednostkami samorządu terytorialnego. Spotkania realizowane są zgodnie z harmonogramem prac przygotowawczych, zawartym w załączniku do powyżej przytaczanego raportu z konsultacji. Omawiane z samorządami warianty trasowań znajdują się wewnątrz rozszerzonych korytarzy transportowych z obecnie prezentowanego dokumentu. Celem przedkładanej wraz z projektem SSL Prognozy odziaływania na środowisko jest identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie SSL. Postępowanie w ramach SOOŚ, jak i sama Prognoza, służą wyeliminowaniu na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja może doprowadzić do zmiany stanu środowiska oraz wpłynąć na jakość życia i zdrowia ludzi.

Termin konsultacji: Na państwa uwagi i wnioski czekamy od 30 listopada do 31 grudnia 2020 roku.

Więcje informacji: konsultacje.cpk.pl

 

Polub nas na Facebook