Brwinów: budżet 2013 wielu inwestycji

Niemal 45% swojego budżetu na rok 2013 gmina Brwinów przeznacza na inwestycje. Kanalizacja w ramach „Czystego życia”, drogi, budowa szkoły w Otrębusach i przedszkola w Brwinowie, rewitalizacja parku w Brwinowie oraz odwodnienie części Żółwina i zakończenie budowy świetlicy w Owczarni – to tylko niektóre z ponad 30 zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2013 r.

Budżet gminy Brwinów został przyjęty na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 17 grudnia 2012 r. Planowane dochody wyniosą ok. 90 mln zł, a wydatki – 110,9 mln. Deficyt w wysokości 20,7 mln zł związany jest z realizacją projektu "Czyste życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Brwinów”. Na ten projekt unijny zostanie przeznaczona jedna czwarta budżetu: ponad 29 mln zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosą ok. 45% przyszłorocznego budżetu. Lista planowanych zadań jest imponująca. Są na niej m.in. kanalizacja sanitarna budowana w ramach „Czystego życia” oraz poza nim (m.in. w Domaniewie, Domaniewku i Mosznie, ale także w Brwinowie, Kaniach i Otrębusach), przebudowa drogi Brwinów-Parzniew (z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Pruszkowskiej i ul. Granicznej w Brwinowie oraz budową chodników i/lub ciągów pieszo-rowerowych w ul. Rzecznej, ul. Głównej i ul. 36 pp Legii Akademickiej w Parzniewie), budowa szkoły w Otrębusach, przedszkola w Brwinowie, świetlicy w Owczarni i boiska w Parzniewie, rewitalizacja parku w Brwinowie i otrębuskiej Toeplitzówki, budowa wodociągów wiejskich i kanalizacji deszczowej w mieście, przebudowa dróg (ul. Czubińska, Jasna i Łomżyńska) i budowa wiat przystankowych. Zostanie wybudowany chodnik przy ul. Przejazdowej w Otrębusach oraz ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Książenickiej w Owczarni. Będzie również opracowana dokumentacja projektowa na budowę ciągów pieszo-rowerowych na odcinku Czubin-Rokitno we współpracy z gminą Błonie oraz Strzeniówka-Kanie-Granica we współpracy z gminami Nadarzyn i Michałowice. Na wykup gruntów pod drogi zarezerwowano w budżecie 1 mln zł. W 2013 r. ma też zostać ostatecznie sfinalizowany zakup budynku w Mosznie, który będzie przeznaczony na mieszkania socjalne. Umowa przedwstępna została podpisana kilka miesięcy temu, ale trwają jeszcze formalne procedury przekształcenia budynku zamieszkania zbiorowego w budynek mieszkalny wielorodzinny.

Poza inwestycjami gmina Brwinów wyda najwięcej na oświatę: 24,7 mln zł. To niemal dwa razy tyle, ile wynosi część oświatowa subwencji z budżetu państwa (12,6 mln zł). Oznacza to, że do funkcjonowania szkół i przedszkoli gmina dokłada środki własne w wysokości 12,1 mln zł, a proporcjonalny wydatek na każdego ucznia to kwota ok. 12 tys. zł rocznie.

Mimo że zadłużenie gminy w związku z realizacją inwestycji wynosić będzie 43%, to nadal będzie na bezpiecznym poziomie, ponieważ dopuszczalny poziom długów samorządów wynosi 60% dochodów ogółem. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej, który oceniał Wieloletnią Prognozą Finansową gminy Brwinów, podkreślił realistyczność tego dokumentu. Burmistrz Arkadiusz Kosiński podziękował radnym za współpracę oraz uchwalenie budżetu w zaproponowanym kształcie. W głosowaniu nie pojawił się ani jeden głos przeciwny. Słowa uznania burmistrz i radni skierowali także do skarbnika gminy Brwinów Elżbiety Doloty, która przez wiele tygodni pracowała nad jego projektem i objaśniała jego założenia podczas posiedzeń komisji.

Polub nas na Facebook