Mieszkańcy gminy Brwinów zauważają pozytywne zmiany w swoim otoczeniu. Warunki życia i jakość usług publicznych ocenili znacznie lepiej niż trzy lata temu.

Badania ankietowe wśród mieszkańców gminy Brwinów oraz miasta Podkowa Leśna prowadzone były w marcu 2014 r. na zlecenie obu gmin oraz Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo. Wykorzystywany był ten sam kwestionariusz, który posłużył do realizacji podobnych badań trzy lata temu. Możliwe więc było dokonanie porównania, wskazanie wyraźnych zmian oraz sformułowanie pewnych wniosków. Raport z badań ankietowych przedstawiła 15 lipca 2014 r. na spotkaniu w bibliotece w Otrębusach dr Dorota Mantey, pracownik naukowy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

W gminie Brwinów ankiety zaplanowano dla 366 gospodarstw domowych dobranych losowo z terenu miasta oraz poszczególnych sołectw. Trzy lata temu studenci nie mieli większych problemów w przeprowadzaniu badań. Tym razem wielokrotnie napotykali na zamknięte drzwi lub odmowę udziału w badaniach. Poprzez dobór kolejnych adresów udało się zebrać odpowiednią pod względem liczebności próbę: 320 domostw.

Gmina Brwinów jest zróżnicowana społecznie. Specyfiką jest spory udział „zasiedziałych” gospodarstw domowych, ale też najmłodszych, które dopiero co się osiedliły. – Zarządzanie taką społecznością nie jest łatwe, ponieważ oczekiwania każdej z grup są zupełnie inne – zwraca uwagę dr Mantey. W porównaniu do badań sprzed trzech lat wzrósł jednak odsetek gospodarstw wystawiających gminie pozytywną ocenę. Dr Mantey podkreślała, że dla ogółu mieszkańców sytuacja się wyraźnie poprawiła. Znacząco wzrosły wskaźniki dotyczące zadowolenia z usług publicznych. Mieszkańcy dostrzegają pozytywne zmiany, realizowane inwestycje, nowe place zabaw, lepszą ofertę kulturalną i sportową, ale też formułują dalsze postulaty i życzenia. W badaniach daje się też zauważyć zależność: im lepsza ocena własnej sytuacji materialnej, tym lepsza ocena gminy jako miejsca do życia.
Ankietowani nadal zwracają uwagę na konieczność budowy infrastruktury: dróg, chodników, ścieżek rowerowych. Wśród sugerowanych priorytetów budżetowych wymieniają też ochronę zdrowia i bezpieczeństwo publiczne. Widzą też większą niż trzy lata temu potrzebę dofinansowania pomocy społecznej.

- Wniosek ogólny z tej edycji badania jest taki, że generalnie sytuacja w gminie uległa poprawie, ale wzrosły też wymagania mieszkańców – podsumowuje dr Mantey. – Komunikacja i otwartość na dialog wydaje się być nie do przecenienia. Lokalne organizacje mają też ważną rolę do odegrania, jeśli chodzi o poprawę relacji międzyludzkich w gminie, tym bardziej, że przekonaniu o solidarności i dbałości o dobro wspólne wśród mieszkańców towarzyszą lepsze oceny warunków życia.

Polub nas na Facebook