Konsultacje w sprawie rewitalizacji

Zanim Rada Miejska w Brwinowie podejmie uchwałę wyznaczającą granice obszarów zdegradowanych na terenie gminy Brwinów oraz obszarów, na których będzie prowadzona rewitalizacja, mieszkańcy i zainteresowani tematem mogą wnieść swoje uwagi.

Obecnie w gminie Brwinów funkcjonuje „Lokalny program rewitalizacji na lata 2016-2023”. Nowy dokument strategiczny pod nazwą „Gminny program rewitalizacji miasta Brwinowa na lata 2021–2027”, który będzie uchwalany przez Radę Miejską w Brwinowie pozwoli na kontynuację już realizowanych działań oraz na ubieganie się o kolejne zewnętrzne źródła ich dofinasowania. Rewitalizacja rozumiana jest jako kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych gminy, wymagający podjęcia działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, prowadzony przez różne grupy społeczne.

Do 7 października trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  Można w nich odnieść się do diagnozy opracowanej przez zewnętrzną firmę, której eksperci przeanalizowali sytuację poszczególnych obszarów gminy Brwinów. Na tym etapie – przed podjęciem uchwały – ważne jest zebranie opinii i sugestii, które mogą wpłynąć na jej ostateczny kształt. Podmiotami zainteresowanymi przeprowadzeniem rewitalizacji są nie tylko Urząd Gminy oraz instytucje publiczne, lecz także mieszkańcy, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe czy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Projekt uchwały oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.brwinow.pl (w zakładce: Dla Mieszkańca – Rewitalizacja) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Biurze Obsługi Interesanta na parterze.

Uwagi do projektu uchwały i diagnozy można składać do 7 października:

  • w formie papierowej, na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów,
  • za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: brwinow@brwinow.pl) lub formularza dostępnego na brwinow.pl
  • podczas warsztatów online prowadzonych 24 września  2020 r. w godzinach od 16:00 do 18:00 w aplikacji Google Meet, konieczne zgłoszenie udziału poprzez formularz https://forms.gle/WSXjY6G9iRmT6PEG6

Więcej informacji: 
tel. 33 300 30 78 

rewitalizacja@kreatus.eu

Polub nas na Facebook