Ulica Pruszkowska jest dość mocno obciążoną drogą, stanowi bowiem doskonałe połączenie z Parzniewem i Pruszkowem. Biegnie również wzdłuż linii kolejowej, dlatego jest również wygodnym, aczkolwiek „dzikim”, parkingiem P&R. Niedawno zakończył się przetarg na rozbudowę tego odcinka ulicy.

Ulica Pruszkowska na odcinku od ronda Feliksa Nowosielskiego w kierunku Parzniewa jest już przebudowana, do jej ukończenia pozostał jedynie odcinek do ronda Wacława Kolwalskiego, który znajduje się w fatalnym stanie. Nawierzchnię ulicy stanowi tu bardzo malowniczy kolaż wieloletnich łat. Rzec można, łatane były tu już łaty.

Pobocze ulicy, w rejonie stacji kolejowej, od dawna służy jako parking P&R dla podróżnych dojeżdżających koleją do pracy, szkoły, na uczelnie. Wprawdzie przy ulicy Grodziskiej funkcjonuje parking P&R, ale wielu kierowców woli parkować przy Pruszkowskiej, ponieważ stąd jest trochę bliżej do peronu.

W ramach prowadzonych prac wykonana zostanie nowa jezdnia, chodnik dla pieszych oraz zjazdy na posesje. Skrzyżowanie ulicy Pruszkowskiej i peronowej zostanie wyniesione, co znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników. Wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy powstanie również ścieżka rowerowa, która będzie stanowiła naturalne przedłużenie istniejącego odcinka od ronda F. Nowosielskiego do Parzniewa. Na realizację budowy tej ścieżki Gmina Brwinów uzyskała dotację ze środków unijnych. W ubiegłym roku na budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, gmina Brwinów uzyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, dotację w wysokości ponad 4,5
mln złotych. W ramach tej właśnie dotacji wybudowana zostanie m.in. ścieżka przy ulicy Pruszkowskiej. Z uwagi na fakt, że jej trasa biegła będzie
po terenie należącym do PKP, jej nawierzchnia będzie musiała zostać wykonana z kostki betonowej. Wymóg wykonania ścieżki z materiałów rozbieralnych narzuciło PKP PLK, a wymóg ten podyktowany został biegnącą w tym miejscu siecią okablowania energetycznego i telekomunikacyjnego.

W rejonie stacji PKP Brwinów wybudowany zostanie parking dla 59. pojazdów, który znakomicie ułatwi życie kierowcom, zarówno podróżującym koleją, jak też załatwiającym swoje sprawy w centrum miasta. Swój parking będą mieli również i rowerzyści. W pobliżu windy i wejścia na peron PKP ustawione zostaną dla nich stojaki, w których będzie możliwość zaparkowania 46. pojazdów.

Temu rodzajowi inwestycji musi towarzyszyć również przebudowa infrastruktury drogowej. W ramach tego zadania wykonane zostaną studzienki ściekowe oraz kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe. Przebudowane zo staną również sieci rozdzielcze oraz oświetlenie ulicy. Na terenie wzdłuż tego odcinka ulicy zostanie zasiana trawa oraz posadzone drzewa i krzewy.

Przetarg na realizację tej inwestycji zakończył się 20. maja. W przetargu, zgodnie z oczekiwaniami inwestora, wzięło udział wiele podmiotów gospodarczych. Najniższą ofertę złożyła sprawdzona już na brwinowskim rynku inwestycyjnym firma Fal-Bruk. Ponieważ złożone w przetargu oferty były bardzo zróżnicowane, spodziewać należy się składania protestów, co zapewne opóźni nieco rozpoczęcie prac. Jest jednak nadzieja, że prace zostaną zakończone jeszcze w tym roku.

Gmina Brwinów stara się o zmniejszenie kosztów własnych w drodze dofinansowania ze środków zewnętrznych. Rozbudowa Pruszkowskiej, z wyłączeniem ścieżki rowerowej, zakwalifikowana została do otrzymania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. Oprócz tego inwestycja ta znalazła się również na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Polub nas na Facebook