Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym ze stycznia 2018 roku, wójt lub burmistrz zobowiązany jest przedstawić do końca maja Raport o stanie gminy. Opracowanie takie przedstawił również Radzie Miejskiej Brwinowa, burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Raport ten jest opracowywany przez burmistrza każdego roku, i zawiera kompletne podsumowanie wszelkich działań w różnych aspektach działalności samorządu. Informacje zawarte w dokumencie dotyczą zarówno działań burmistrza jak też realizacji podejmowanych przez Radę uchwał, przyjętych przez samorząd programów oraz strategii działań. Celem opracowania jest również przekazanie kluczowych informacji o pracy samorządu mieszkańcom gminy.

Opracowany przez burmistrza raport, jest obszernym, całościowym podsumowaniem działań samorządu w 209 roku. We wstępie dokumentu, prezentowane są najważniejsze inwestycje realizowane przez samorząd w ubiegłym roku.

W dalszych rozdziałach omawiane są takie zagadnienia jak: Informacja o realizowanych strategiach, politykach, programach i planach; Raport z realizacji inwestycji gminnych – wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, drogowych (w tym ścieżek rowerowych, parkingów, modernizacji sygnalizacji i oświetlenia ulicznego), przebudowy targowiska.

W dalszej części znalazły się również informacje na temat funkcjonowania i dostosowania do potrzeb, publicznego transportu zbiorowego.

Nie zabrakło również informacji o takich zagadnieniach jak: gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe, ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami, oświata i edukacja, polityka społeczna, kultura, sport i rekreacja, funkcjonowanie Straży Miejskiej, promocja gminy oraz współpraca z innymi samorządami oraz organizacjami pozarządowymi.

Na zakończenie raportu zamieszczona została informacja o zdobytych przez Gminę Brwinów nagrodach i wyróżnieniach – przedłużenie możliwości używania godła „Teraz Polska”, wyróżnienie w konkursie „Modernizacja Roku”, znakomita 9. lokata w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin.

Raport można pobrać ze strony: https://www.brwinow.pl/5613-raport-o-stanie-gminy-brwinow-w-2019-r.html

Przedstawiony przez burmistrza Raport będzie również przedmiotem debaty o stanie gminy, która odbędzie się podczas XXIV sesji Rady Miejskiej. Sesja ta odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie w czwartek 25 czerwca o godzinie 17.00. W debacie mogą wziąć udział również mieszkańcy, aczkolwiek trzeba w tym celu spełnić kilka warunków. Każdy, kto chciałby wziąć udział w debacie, powinien w tym celu złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami przynajmniej 50 mieszkańców. Zgłoszenie to powinno być złożone do dnia 24 czerwca do godziny 16.00 - osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Brwinów przy ulicy Grodziskiej 12 (pok. 007), albo mailowo na adres brwinow@brwinow.pl lub też przez platformę ePUAP. W debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy będą mogli zabrać głos w kolejności przyjętych zgłoszeń.

Podczas sesji odbędzie się również głosowanie w sprawie wotum zaufania dla burmistrza, zatwierdzenia sprawozdań oraz udzielenia absolutorium za rok 2019.

Raport o stanie gminy oraz formularz zgłoszenia udziału w debacie można pobrać ze strony www.brwinow.pl

Polub nas na Facebook