Na ostatniej sesji radni udzielili absolutorium Burmistrzowi Grodziska Maz. Spośród 21 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Wpierw radni omawiali sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. W pierwotnym projekcie uchwały budżetowej założono dochody na poziomie 176.799.163,00  zł, a wydatki: 171.259.523,00 zł. Budżet ten był praktycznie co sesję zmieniany i na koniec roku zamknął się po stronie dochodów w kwocie 208.198.157,90 zł, po stronie wydatków 202.202.646,55 zł.

Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku wyniósł 202.202.646,55  zł, faktyczna realizacja wydatków wyniosła 196.633.052,33 zł, co stanowi 97,6 % planu ogółem. W wyniku zmian wprowadzonych do planu zadań inwestycyjnych w 2016 roku, plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 33.143.476,09 zł, faktyczna ich realizacja wyniosła 30.246.322,96 zł tj. w 91,26 % planu.

Deficyt wyniósł 5.995.511,35 zł, a zadłużenie spadło do 30,74% zrealizowanych dochodów. Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na koniec 2016 r. wyniosła 12.587.570,95 zł i stanowi 6,07% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym przy dopuszczalnym wskaźniku na 2016 rok równym 14,68%.

Regionalna Izba Rachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu, które też zostało jednogłośnie przyjęte przez radnych.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego za 2016 rok. Wniosek ten też został pozytywnie zaopiniowany przez RIO.

Na tym etapie w imieniu swoim, Ewy Górskiej oraz Alicji Pytlińskiej Radny Krzysztof Kowalczyk złożył do protokołu własną opinie dotyczącą realizacji budżetu i absolutorium. Nie były one jednak chyba na tyle istotne, by radni zdecydowali się podzielić nimi z osobami będącymi na sali i z mediami.

W głosowaniu na absolutorium dla Burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego udział wzięło 21 radnych - 18 zagłosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Polub nas na Facebook