Niemal dwukrotnie, do kwoty 19 zł wzrosła stawka za odbiór odpadów segregowanych i do kwoty 29 zł za śmieci niesegregowane w Grodzisku Mazowieckim. To pierwszy namacalny efekt zamieszania z odbiorem odpadów w województwie mazowieckim. Niestety, możliwe są dalsze podwyżki.

Dziś podczas II sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli uchwałę zmieniającą stawki za odbiór odpadów. Ustalono stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19 zł/miesiąc za osobę dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny. Stawka dla odpadów niesegregowanych wynosić będzie 29 zł/miesiąc na osobę. Jest to wzrost z kwot odpowiednio 9,8 zł i 28 zł. Za uchwałą głosowało 15 radnych przy 3 głosach sprzeciwu i 1 wstrzymującym się.

Co najgorsze, obecne kwoty wcale nie oznaczają końca podwyżek. Obecnnie w związku dużym zamieszaniem i niepewnością związaną z odbiorem odpadów w województwie, firmy niechętnie podpisują umowy na dłuższy czas, co skutkuje wysokimi kwotami w przetargach. W związku z powyższym władze gminy, licząc na ustabilizowanie sytuacji aneksują na bieżąco obecną umowę. Niestety aneksy podpisywane są po stawkach wyższych niż obecnie, ale jednocześnie dużo niższych niż wynika to z nieroztrzygniętych przetargów. Z uzyskanych informacji wynika, że władze gminy cały czas szukają rozwiązania tego problemu, ale jak na razie sytuacja w całym województwie jest bardzo trudna.

Warto też dodać, że od nowego roku zmieniają się zasady odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny. Więcej informacji na ten temat zamieścimy w najbliższym czasie.

To nie jedyna podwyżka opłat lokalnych w przyszłym roku. Na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w górę podniesiono podatki od nieruchomości. Ustalono podatki w wysokości

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zł od 1m2 powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,46 zł od 1m2 powierzchni,
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
   • wolnostojących budynków gospodarczych i garaży, wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie potrzeb własnych podatnika związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, do 15 m² włącznie - 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, powyżej 15 m2 - 7,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
   • miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, usytułowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 0,79 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

Warto zaznaczyć, że opłaty od środków transportu dalej pozostają na najniższych ustawowych poziomach.

Polub nas na Facebook