Dziś, ze stron internetowych Grodziska Maz. mogliśmy się dowiedzieć, że dzięki sprawnemu uzyskaniu wszystkich niezbędnych warunków i uzgodnień możliwe było przystąpienie przez inwestora, czyli Marszałka Województwa Mazowieckiego do kolejnego kluczowego kroku, jakim było złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – tzw. ZRID.

W dniu 13 lutego 2017 r. do Wojewody Mazowieckiego złożony został wniosek wraz z projektem budowlanym w celu jego zatwierdzenia (wniosek o ZRID cz.1 i wniosek o ZRID cz.2). Oprócz samego projektu budowlanego do Wojewody Mazowieckiego tego samego dnia zostały złożone wnioski o odstępstwo od przepisów ustawy o transporcie kolejowym w zakresie wymagań odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budynków i budowli, a także prowadzenia robót ziemnych w odległościach mniejszych niż wynikające z przepisów na terenach kolejowych oraz w sąsiedztwie linii kolejowych (wniosek o odstępstwo wiaduktu), oraz odstępstwo od przepisów rozporządzenia w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe w zakresie przebudowy odcinka sieci gazowej wysokiego ciśnienia (wniosek o odstępstwo gazociągu). Ponadto, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie ekranów akustycznych względem decyzji środowiskowej (w celu zapewnienia komunikacji sąsiednich nieruchomości w rejonie Kałęczyna czy też umożliwienia wykonania przejścia dla pieszych w Chlebni) wraz z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego w celu przyspieszenia procedury złożono wniosek o ponowną ocenę oddziaływania na środowisko. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim od samego momentu złożenia wniosku byli bardzo mocno zaangażowani i oferowali każdą możliwą pomoc, aby było możliwe jak najszybsze wydanie pozwolenia. Na tym etapie w większości przypadków ograniczało się to jedynie do przewożenia korespondencji pomiędzy instytucjami, ale warto zauważyć, że każde osobiste dostarczenie dokumentacji pozwalało zaoszczędzić ponad tydzień, jaki zwykle zajmuje to operatorom pocztowym. Ponadto pracownicy urzędu starali się pośredniczyć w kontaktach pomiędzy urzędnikami w Warszawie a projektantami, w celu sprawnego procedowania nad dokumentami.

Wojewoda Mazowiecki w dniu 7 kwietnia 2017 r. udzielił zgody na odstępstwo dotyczące posadowienia samego wiaduktu w obrębie linii kolejowych (odstępstwo wiadukt), natomiast 23 maja 2017 r. udzielił zgody na odstępstwo w zakresie przebudowy sieci gazowej (odstępstwo gazociąg). W między czasie po sprawdzeniu formalnym złożonych dokumentów i wszczęciu postępowania administracyjnego, Wojewoda Mazowiecki w połowie kwietnia 2017 r. wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie klimatu akustycznego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (kopia wniosku do RDOŚ). Dokumenty w tej instytucji utknęły na prawie 7 miesięcy, podczas których kilkukrotnie organ wzywał Inwestora do udzielenia dodatkowych wyjaśnień. W między czasie staraniem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w połowie września udało się zorganizować spotkanie robocze pomiędzy pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie jako przedstawicielem Inwestora oraz właścicielem Biura Projektowego Trasa. Podczas spotkania, w którym brał również udział Burmistrz Grodziska Mazowieckiego ustalono, które elementy dokumentacji wymagają dopracowania oraz szerszego wyjaśnienia. Po późniejszej krótkiej wymianie korespondencji pismem z dnia 6 listopada 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zatwierdził treść złożonych dokumentów oraz przesłał je do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim z prośbą o zaopiniowanie oraz do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o zapewnienie udziału społeczeństwa. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim mając świadomość jak ważna jest ta inwestycja bez zbędnej zwłoki zapoznał się z dokumentacją i w dniu 16 listopada 2017 r. zaopiniował przesłane mu dokumenty (opinia PSSE). Wojewoda Mazowiecki bez zbędnej zwłoki również przygotował stosowne dokumenty i poinformował o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, określając jednocześnie termin od 22.11.2017 r. do 21.12.2017 r. Po upływie tego terminu Wojewoda Mazowiecki przekaże dokumenty do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który będzie mógł wydać postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Według zapewnień pracujących tam urzędników, o ile nie pojawią się żadne nieprzewidziane okoliczności, stanowisko takie powinno być podpisane i przekazane do Wojewody Mazowieckiego w pierwszej połowie stycznia 2018 r. Mając wszystkie niezbędne odstępstwa, opinie i uzgodnienia urzędnikom nie pozostanie nic innego jak przystąpić do przygotowania wyczekiwanego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Polub nas na Facebook