W środę, 21 czerwca burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński przy kontrasygnacie Skarbnika Piotra Leśniewskiego podpisał umowę na budowę obiektu służącego integracji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów i rodzin.

Interaktywne Centrum Edukacyjno-Społeczne o powierzchni użytkowej ponad 2000 m2 zlokalizowane będzie w centralnej części miasta, przy zbiegu ulic Bartniaka i 3 Maja. Zadanie uzyskało pozwoleniena budowę, w przetargu zostało złożonych 6 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy MERX z Białegostoku za cenę 14 492 484,11 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji to 28 września 2018 roku.

W pierwszym etapie prac budowlanych przewiduje się rozbiórkę zdegradowanych budynków (biurowego i garażowego) pod budowę nowoczesnego obiektu wraz z częścią bulwaru wzdłuż rzeki Rokicianki oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół centrum, elementami małej architektury i zieleni.

W Interaktywnym Centrum Edukacyjno-Społecznym planowane jest wydzielenie dwóch stref. Jedna z nich ma służyć integracji społecznej z naciskiem na potrzeby seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Druga strefa przeznaczona będzie na realizację usług bibliotecznych – mediatekę, w której zostaną wydzielone oddzielne pomieszczenia dla małych dzieci i rodziców.

Budowa ICE-S ma na celu aktywizację kulturalną osób w wieku poprodukcyjnym, utworzenie atrakcyjnej strefy śródmiejskiej wnoszącej nową jakość życia; poprawę kondycji seniorów korzystających z kompleksowych działań przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym obiektu oraz zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji zdegradowanym terenom przy ul. Bartniaka oraz wzdłuż koryta rzeki Rokicianki.

Bryła budynku będzie bardzo nowoczesna, z częściowo szklaną, a częściowo stalową elewacją. Mamy nadzieję, że zarówno funkcjonalnie jak i architektonicznie budynek spełni oczekiwania naszych mieszkańców. Obecnie gmina realizuje własny program Aktywny Senior, w którym uczestniczy ponad 700 seniorów. Zajęcia odbywają się w wynajmowanych i zlokalizowanych w różnych obiektach salach. Docelowo spotkania te mają się odbywać właśnie w nowym obiekcie.

Polub nas na Facebook