Nowelizacja ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce, obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z obowiązkiem sporządzenia ewidencji, gminy będą kontrolować nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji, a ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Posiadacze szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do posiadania umów na odbiór nieczystości ciekłych, podpisanych z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych na terenie danej gminy. Właściciele posesji, z których nieczystości ciekłe odbierane są wozami ascenizacyjnymi zobowiązani są również do przechowywania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości. Dokumenty te należy okazać w przypadku kontroli na nieruchomości lub po wezwaniu do urzędu. Brak umowy i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych będzie podstawą do nałożenia kary grzywny na właściciela nieruchomości.

Prawo nie zabrania podpisania umów na wywóz nieczystości ciekłych z kilkoma firmami.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Jaktorów o składanie w tut. Urzędzie „Zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej”.  

Zgłoszenia należy składać do dnia 31 lipca 2023 roku.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.jaktorow.pl w aktualnościach, na stronie www.bip.jaktorow.pl – w zakładce: druki i formularze oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańca. Wypełnione zgłoszenia można składać osobiście, za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pomocą poczty tradycyjnej.

Polub nas na Facebook