Wycinka drzew pod kontrolą prokuratury

Wycięto drzewa na terenach leżących obszarze krajobrazu chronionego. Wójt Gminy Jaktorów zwrócił się Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców usunięcia drzew we wsi Budy-Grzybek gm. Jaktorów.

Działka ta leży na terenie Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu i zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody i § 3 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. objętego zakazem likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych.

Teren ten jest porośnięty sosną i brzozą około 30-40 letnią i stanowi w całości kompleks leśny. Bolimowsko-Radziejowicki z doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu został ustanowiony na mocy uchwały Nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 września 1986 r., a następnie istniał na mocy rozporządzenia Wojewody Skierniewickiego z 1997 r. Obszar chroniony pierwotnie obejmował także tereny położone na części obecnego województwa łódzkiego w otulinie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Po reformie administracyjnej w 1999 r. rozporządzenie Wojewody Skierniewickiego początkowo nadal pozostawało w mocy. Jednakże w 2006 roku Wojewoda Mazowiecki wydał nowe rozporządzenie, które ustanowiło na nowo granice obszaru chronionego w zakresie, w jakim obszar ten leżał na terenie województwa mazowieckiego. Na obszarze województwa łódzkiego - wobec niewydania nowego aktu prawnego regulującego kwestię tego obszaru chronionego - wciąż obowiązuje pierwotne rozporządzenie Wojewody Skierniewickiego.

fot.jaktorow.pl

Polub nas na Facebook