Przekroczenie w 2015 roku norm dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu to główny wniosek płynący z "Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim" przygotowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Dodatkowo w aglomeracji warszawskiej stwierdzono przekroczenie norm dla dwutlenku azotu.

Ocena została wykonana dla stref: aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka. Oparto ją o wyniki pomiarów i modelowania matematycznego. We wszystkich czterech strefach doszło do przekroczenia norm dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Przy czym odnotowanie przekroczenia nie oznacza, że doszło do niego na całej powierzchni danej strefy. Przeczytaj raport: "Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2015".

Strefy posiadają Programy Ochrony Powietrza (POP), które opracował Zarząd Województwa Mazowieckiego i uchwalił Sejmik Województwa Mazowieckiego. Programy te zawierają zadania dla poszczególnych samorządów oraz innych podmiotów, aby przeciwdziałać przekroczeniom norm jakości powietrza. W związku z tym, że do przekroczeń dochodzi od wielu lat, w tym roku planowane jest zaktualizowanie POP. 

Ogłoszenie Alertu poziom II za 2015 rok

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie w związku z przekroczeniem dopuszczalnych i docelowych poziomów niektórych substancji szkodliwych w powietrzu w 2015 roku. Ogłoszony Alert poziom II nie oznacza, że w danym momencie lub najbliższym czasie należy się spodziewać wysokiego stężenia zanieczyszczeń. Jest to sygnał dla samorządów i innych podmiotów, że konieczne jest wdrażanie działań określonych w POP i eliminacja przyczyn przekroczeń norm jakości powietrza.

Główne przyczyny przekroczenia norm to m.in. ogrzewanie domów i mieszkań (węgiel, drewno) oraz spalanie w domowych piecach odpadów, a także komunikacja samochodowa. Alert ma uświadomić, że w ciągu całego roku mogą wystąpić dni, w których należy ograniczyć wychodzenie na zewnątrz. Dotyczy to szczególnie dzieci, osób starszych, z chorobami układu oddechowego czy uprawiających sport na zewnątrz.

Jak samorządy mogą dbać o czystość powietrza

Samorządy dysponują narzędziami służącymi do przeciwdziałania zbyt wysokim stężeniom substancji szkodliwych. Są to na przykład: rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego czy czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosenno – letnim. Mieszkańcy mogą wesprzeć te działania, wybierając komunikację miejską, lepsze jakościowo paliwo do ogrzewania domów czy ograniczając użycie spalinowego sprzętu ogrodowego.

Obowiązują następujące poziomy alertów:

  • Alert poziom I – ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu,
  • Alert poziom II – przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu,
  • Alert poziom III – ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego substancji w powietrzu,
  • Alert poziom IV – przekroczenie poziomu alarmowego substancji w powietrzu (po przekroczeniu poziomu alarmowego, w wyniku krótkotrwałego narażenia mogą wystąpić od razu negatywne skutki zdrowotne).

Bieżące informacje dotyczące jakości powietrza są publikowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, który zajmuje się pomiarem poziomów zanieczyszczeń występujących w powietrzu. Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych można śledzić na stronie http://sojp.wios.warszawa.pl

Do pobrania: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2015

Polub nas na Facebook