Konsultacje społeczne studium komunikacyjnego PTO

Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych „Studium komunikacyjnego obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów", które będą trwały od 31 marca 2016 r. do 14 kwietnia 2016 r.

„Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów" to dokument, który stanie się podstawą polityki transportowej na terenie miast PTO - Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. Składa się z trzech części: diagnostycznej, która opiera się na analizie danych zastanych oraz badaniach przeprowadzonych przez firmę Lokalne Badania Społeczne, a także na przeprowadzonym pomiarze ruchu. Diagnoza była podstawą do stworzenia części strategicznej i operacyjnej, które przedstawiają misję i wizję obszaru pod kątem transportu oraz poszczególne działania, które należy podjąć by osiągnąć założony przyszły stan.

Infrastruktura transportowa PTO opiera się zarówno o rozbudowaną sieć dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, jak i o dostępność kolejową – zarówno WKD jak i linii kolejowej nr 447. Transport kolejowy cieszy się zainteresowaniem mieszkańców, zwłaszcza w odniesieniu do połączenia z Warszawą. Sieć przystanków sprawia, że ten rodzaj komunikacji jest szeroko dostępny, jednak brakuje infrastruktury mu towarzyszącej – parkingów czy miejsc postojowych dla rowerów.

W związku z tym ustalono, że głównym celem realizowanym na obszarze PTO powinno być stworzenie zrównoważonego systemu transportowego, który będzie zapewniał mobilność, sprzyjał przyjaznym środowisku zachowaniom transportowym mieszkańców, przyczyniał się do poprawy atrakcyjności terenów PTO jako miejsca zamieszkania oraz wspierał rozwój gospodarczy. Z tego założenia wynikają wyodrębnione w dokumencie cele strategiczne i operacyjne.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail tadeusz.marczyk@brwinow.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać „Konsultacje PTO”) lub pisemnie na adresy korespondencyjne Urzędów Miast PTO:

  • Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
  • Urząd Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
  • Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

Plik do pobrania:


Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa

 

Polub nas na Facebook