Przypominamy, o jutrzejszym forum dialogu dla linii 400kV Kozienice - Ołtarzew.
Spotkanie odbędzie się 18 lutego, o godzinie 12.00 przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie, wejście B, I piętro sala 169. Na spotkanie możecie Państwo dojechać autokarem, który spod grodziskiego Urzędu Miasta wyjedzie jutro o godzinie 10:30.

Poniżej publikujemy pełną listę kryteriów zgłoszonych do dyskusji i analizy w ramach Forum Dialogu:

LISTA ZGŁOSZONYCH KRYTERIÓW DO DYSKUSJI W RAMACH ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ, PROWADZONEJ PRZEZ FORUM DIALOGU, DLA BUDOWY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV KOZIENICE-OŁTARZEW

 • Kryteria środowiska społecznego
  • Liczba budynków mieszk. w kor. 70 m [n] - przeliczone na liczbę osób
  • Liczba budynków mieszk. w pasie 35-100 m [n] - przeliczone na liczbę osób
  • Liczba budynków mieszk. w pasie 100-200 m [n] - przeliczone na liczbę osób
  • Liczba budynków mieszk. w pasie 200-400 m [n] - przeliczone na liczbę osób
  • Zbliżenia do budynków wpisanych do rejestru zabytków [n]
  • Długość przecięcia parków krajobrazowych [km]
  • Długość przecięcia OChK [km]
  • Liczba i ranga stanowisk archeologicznych (dot. rozmieszczenia słupów),
  • Kryteria gospodarcze, decydujące o rozwoju społecznym i jakości życia mieszkańców
  • Ilość sprzeciwów/protestów właścicieli gruntów niezabudowanych, przez które przebiegać będzie planowana linia
  • Zbliżenia do budynków wpisanych do rejestru zabytków, podział budynków na kategorie w zależności wartości historycznej oraz stanu obecnego (I, II, III),
  • Zbliżenia do terenów wpisanych do rejestru zabytków (typu parki) oraz historycznych układów urbanistycznych (typu: zespoły urbanistyczne miast przemysłowych lub układy ruralistyczne) 10 km symetrycznie od osi linii,
  • Długość przecięcia parków krajobrazowych oraz długość przecięcia obszarów przeznaczonych do włączenia w obszary parków krajobrazowych (ha)
  • Długość istniejących już lini 400kV, 220kV i 110kV na terenach poszczególnych gmin (km).
  • Powierzchnia stanowisk archeologicznych, 500m symetrycznie od osi linii (ha),
  • Liczba nowo nabytych działek o pow. ok. 1500 - 3000 - 4000 m2 zakupionych przez ludzi spoza gminy bo to świadczy o ich docelowym przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo – rekreacyjną,
  • Liczba działek pod mieszkalnictwo - już podzielone grunty na działki,
  • Zbliżenia do dóbr kultury,
  • Negatywne oddziaływanie w odniesieniu do wartości wizualnej krajobrazu - istotna dominanta widokowa,
  • Występowanie obszarów wykorzystywanych turystycznie,
  • Występowanie obszarów ochrony archeologicznej.
  • Świadomość i wiedza społeczeństwa, że planowano w tym miejscu linię,
  • Liczba wydanych warunków zabudowy i pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w korytarzu o szerokości 70 m. (po 35 m od osi linii),
  • Liczba wydanych warunków zabudowy i pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w pasie 35-100 m. po każdej ze stron od osi linii,
  • Liczba wydanych warunków zabudowy i pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w pasie 100-200 m. po każdej ze stron od osi linii
  • Liczba wydanych warunków zabudowy i pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w pasie 200-400 m. po każdej ze stron od osi linii
  • Występowanie stanowisk archeologicznych w pasie do 400 m. po każdej stronie od osi linii
 • Kryteria środowiska przyrodniczego
  • Długość przecięcia obszarów Natura 2000 (OSO+SOO)
  • Długość przecięcia rezerwatów przyrody [km]
  • Powierzchnia obszarów wodno-błotnych i bagiennych w korytarzu ≤ 800 m [ha]
  • Powierzchnia zbiorników wodnych w korytarzu ≤ 800 m [ha]
  • Długość przebiegu linii przez zwykłą strefę ochronną Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
  • Długość przebiegu linii przez lokalny system przyrodniczy
  • Powierzchnia obszarów będących w strefie ujęć wody w szerokości do 1000m od osi linii (ha),
  • Ilość wyciętych lasów oraz terenów zielonych dla każdego z wariantów (ha),
  • Ilość pomników przyrody w odległości 300m symetrycznie od osi linii
  • Liczba gatunków ptaków migrujących w korytarzu o szerokości do 400m po każdej stronie od osi linii /n/,
  • Liczba gatunków ptaków gniazdujących w korytarzu o szerokości do 400m po każdej stronie od osi linii /n/
  • Liczba gatunków zwierząt /płazy, gady, ssaki/ pod ścisła ochroną gatunkową występująca w korytarzu o szerokości do 400m po każdej stronie od osi /n/,
  • Długość przecięcia obszarów objętych ochroną siedliskową roślin /km/,
  • Występowanie obszarów objętych ochroną siedliskową roślin w korytarzu o szerokości do 400m po każdej stronie od osi linii /n/
 • Kryteria techniczne i funkcjonalne
  • Długość całkowita linii [km]
  • Długość linii przebiegających w korytarzach DK, ekspresowych i autostrad [km]
  • Liczba słupów specjalnych [n]
  • Bezp. dostaw energii [ekspercka w skali 0-1, gdzie 0 to brak bezpieczeństwa]
  • Długość linii przebiegających w korytarzach istniejących linii elektroenergetycznych 220 i 400 kV
  • Ze względu na długość linii oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii katastrofalnej lub ataku terrorystycznego
  • Kolizja z istniejącą i planowaną infrastruktura,
  • Zapotrzebowanie na energię elektryczną w gminach, w których planowany jest przebieg linii 400 kV.
 • Kryteria planistyczne
  • Długość linii zgodna z obowiązującymi PZP [km]
  • Pow. obszarów plan. pod budownictwo mieszkaniowe w kor. 70 m [m2]
  • Pow. obszarów plan. pod budownictwo mieszkaniowe w kor. 35-100 m [ha]
  • Pow. obszarów plan. pod budownictwo mieszkaniowe w kor. 100-400 m [ha]
  • powierzchnia obszarów planowanych pod budownictwo (mieszkaniowe, usługowe) w korytarzach 70, 100, 400 m w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmin
  • Długość linii zgodna z dotychczasowymi dokumentami planistycznymi
  • Długość linii zgodna z obowiązującymi MPZP oraz zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin (km),
  • Zgodność wariantu z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego obowiązującego od 29 llpca 2014r
  • Powierzchnia terenów planowanych pod budownictwo usługowo-produkcyjne w korytarzu do 100m do 500m, symetrycznie od osi linii (ha) Dodatkowo obszary o szczególnym znaczeniu dla rozwoju usług, produkcji i przemysłu -Węzeł Wiskitki
  • Ilość odnawialnych źródeł energii elektrycznej (typu wiatraki, fotowoltaika) w odległości do 10km od osi lini oraz obszary na których dopuszcza się umieszczenie odnawialnych źródeł energii (ha).
  • Zgodność z Planem Rozwoju Sieci Przesyłowej do 2025r, opracowanym przez PSE S.A
  • Odległość linii od istniejących lub planowanych obiektów rekreacji I sportu, symetrycznie 10km od osi linii
  • Powierzchnia obszarów przeznaczonych w mpzp pod zabudowę usługową produkcyjną
  • Powierzchnia obszarów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe w aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w korytarzu o szerokości 70 m. (po 35 m. od osi linii),
  • Powierzchnia obszarów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe w aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w korytarzu od 35 do 100 m. symetrycznie od osi linii,
  • Powierzchnia obszarów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe w aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w korytarzu od 35 do 100 m. symetrycznie od osi linii,
  • Powierzchnia obszarów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe w aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w korytarzu od 100 do 400 m. symetrycznie od osi linii.
 • Kryteria ekonomiczno-finansowe
  • Koszt budowy linii [MPLN]
  • Koszt odszkod. za wysiedlone budynki mieszk. w kor. 70 m [MPLN]
  • Koszt uzyskania służebności przesyłu [MPLN]
  • Koszt inwestora związany z przebudową linii istniejących [MPLN]
  • Dostępność wykonanego obiektu
  • Przydatność korytarza do rozbudowy lub modernizacji sieci elektroenergetycznej
  • Dotychczasowe koszty finansowe przeznaczone na dany wariant (MPLN)
  • Koszty eksploatacji linii 400kV (koszty konserwacji, napraw, koszty utraty energii podczas przesyłu, których wzrost jest proporcjonalny do długości linii przesyłowej) oraz oszacowanie ryzyka zakłóceń w przesyle energii
  • Zgodność danego wariantu z przeprowadzonym przetargiem w lutym 2013r na budowę linii 400kV Kozienice-Ołtarzew oraz zgodność podpisanej umowy na realizację inwestycji, między PSE S.A. a ZUE i Dalekovod z lutego 2014r.
  • Odszkodowania wynikające z ograniczeń w inwestowaniu na terenach usług i produkcji objętych mpzp
  • Koszty odszkodowań wynikające z uzyskanych pozwoleń na budowę na podstawie wydanych decyzji ustalających warunki zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Utrata wartości gruntów odpowiednio w korytarzach w zależności od odległości od linii,
  • Koszty, łatwość dojazdu i koszt utrzymania linii,
 • Inne kryteria
  • Kryterium podstawowe: możliwość realizacji
  • Ilość podmiotów do negocjacji cen - właścicieli czy zarządców gruntów,
  • Własność gruntów - publiczna czy prywatna,
  • Tempo rozwoju, zwłaszcza mieszkalnictwa w danym terenie oraz towarzyszącej infrastruktury
  • Obecny charakter Gminy i kierunki rozwoju, zapisy w obecnym i planowanym studium oraz Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,- główny kierunek rozwoju - mieszkalnictwo
  • Powierzchnia terenów pod mieszkalnictwo w stosunku do powierzchni gminy (obecnie i planowana)
  • Czy jest to gmina rolnicza, klasa ziemi, czy np. V i VI przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe
  • Co stanowi główne źródło dochodu gminy? I jak linia 400 kV wpłynie na zmianę jej przyszłych dochodów z tego źródła
  • Liczbę wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów, budynków mieszkalnych / bo na mapach ewidencyjnych budynek nieodebrany nie figuruje - działka jest jako pusta, niezabudowana / a działania i realizacje na różnych etapach budowy zostały już podjęte
Polub nas na Facebook