2 października w Zespole Szkół nr 5 w Garwolinie odbyła się konferencja Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-13 - Co dla lokalnych społeczności? Samorządy-Oświata-Kultura-Organizacje Pozarządowe, dotycząca pozyskania i wdrażania funduszy unijnych dla projektów mających na celu rozwój środowisk lokalnych, a zwłaszcza działania na rzecz osób bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy.
 
Organizatorami konferencji byli Burmistrz Garwolina Tadeusz Mikulski i Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego (FWRRP). Celem konferencji było zaktywizowanie samorządów lokalnych i instytucji pozarządowych z terenu Mazowsza do ubiegania się o środki unijne.
W konferencji, nad którą patronat objął marszałek województwa mazowieckiego - Adam Struzik - z prelekcjami wystąpili:
- Sylwia Wójcicka – kierownik wdrożenia priorytetu VI POKL Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych.
- Edward Marek Wroniewski - wicedyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
- Krzysztof Podwójcic - ekspert ds. badań socjologicznych nad potrzebami i priorytetami lokalnych społeczności w kontekście POKL 2007-13
- Elżbieta Sideris – prezes fundacji Oswoić Stres, działającej przy Instytucie Ratownictwa Psychologicznego w Warszawie.

Kto powinien korzystać z POKL?
Konferencja adresowana była przede wszystkim do samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych, które mogą skorzystać z funduszy POKL 2007-13. Miała na celu przybliżenie samorządom wiedzy na temat zakresu działań i możliwości korzystania z funduszy unijnych związanych z kapitałem ludzkim w ramach alokacji 2007-13.

Według Marka Zakrzewskiego z FWRRP – przyznane fundusze unijne z POKL, które mają wesprzeć i przyczynić się do rozwoju kapitału ludzkiego, są przekazywane głównie na tzw. projekty miękkie, czyli takie, których efekty nie są łatwe do szybkiego rozliczenia. – Nie będą to działania łatwe, a wiele samorządów uzna je za zło konieczne – przestrzegał Marek Zakrzewski. – Niemniej to właśnie samorządy powinny być podstawową jednostką inspirującą działania, dzięki którym pieniądze unijne będą wchodziły do lokalnych społeczności.
W uzasadnieniu powołał się na przykład współpracy ze Starostwem w Garwolinie, które już na rzecz lokalnych społeczności w ramach funduszy unijnych z alokacji 2004-06 wdrożyło projekt za 950 tys. zł, realizowany przez CKU/CKP w Miętnem.

Unijne programy dofinansowania regionalnego i instytucje wdrożeniowe
Samorządy lokalne i regionalne mają obecnie do wykorzystania środki unijne wdrażane przez dwa programy:
- Regionalny Program Operacyjny (RPO)
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
POKL składa się z dwóch komponentów - centralnego i regionalnego i właśnie z tego ostatniego, za pośrednictwem dwu instytucji – Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych i Wojewódzkiego Urzędu Pracy mogą skorzystać samorządy lokalne na Mazowszu.
- Na Mazowszu z kapitału ludzkiego na lata 2007-13 przypada ponad 3 mld euro, z czego Mazowiecka Jednostka będzie starała się efektywnie i racjonalnie wdrożyć około 2,5 mld, a 800 tys. euro Mazowiecki Urząd Pracy – mówiła Sylwia Wójcicka z Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych. – Główne cele przeznaczenia funduszy POKL to: zwiększenie zatrudnienia, edukacja, integracja społeczna, wzmocnienie działalności przedsiębiorstw i potencjału zdrowia pracowników, wzmocnienie administracji publicznej oraz rozwój zasobów ludzkich na obszarze wiejskim.

Udogodnienia w pozyskiwaniu funduszy
Rozdysponowaniu funduszy z POKL mają towarzyszyć uproszczenia przy tworzeniu wniosków (jednakowy formularz dla wszystkich wnioskodawców i mniejsza liczba wymaganych załączników), a także uproszczenie procedur ich rozliczania (na podstawie zestawień finansowych, nie – jak dotąd – na podstawie rachunków). Udogodnieniem jest również możliwość odwoływania się od decyzji podjętej w procedurze konkursowej (wnioskodawca ma 14 dni na złożenie protestu do instytucji wdrożeniowych) oraz możliwość finansowania wydatków infrastrukturalnych w ramach POKL.

Priorytety POKL wspierające rozwój lokalnych społeczności
Dla rozwoju lokalnych społeczności najważniejsze są priorytety 6, 7 i 8 POKL.
Priorytet 6 dotyczy aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych jego utratą oraz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia (działania 6.1. i 6.2).
Rozbudowany priorytet 7, w działaniu 7.1 zabezpiecza społeczności lokalne przed wykluczeniami społecznymi, wspiera działania różnych instytucji społecznych (ośrodków pomocy społecznej, powiatowych ośrodków pomocy rodzinie) oraz umożliwia szkolenie kadr tych instytucji. Działanie 7.3 tego priorytetu skupia się na aktywizowaniu i integracji społeczności z obszarów wiejskich.
Priorytet 8 dotyczy wzmocnienia rozwoju przedsiębiorstw w regionie i szkoleń w zakresie prowadzenia przedsiębiorczości.
Edward Marek Wroniewski - wicedyrektor WUP - omówił szczegółowo priorytety POKL, które wdrażane będą przez Wojewódzki Urząd Pracy na Mazowszu.

 -Działanie 6.7.3 skierowane do finansowania statutowej działalności powiatowych urzędów pracy, jest szczególnie istotne. Jest to najlepiej realizowane działanie, w ramach którego urzędy pracy pozyskają największe środki z UE, a ogromne wsparcie otrzymają osoby bezrobotne – mówił wicedyrektor WUP. - Z kolei poddziałanie 6.1.1 jest bardzo ważne, bo uprawnia do skorzystania ze środków wszystkich pozostających bez zatrudnienia. Z tej licznej grupy wsparcie finansowe powinno iść do kobiet, osób młodych i niepełnosprawnych, osób po 45 roku życia. Tych środków, które mamy do dyspozycji, jest tak dużo, że wystarczy ich dla wszystkich potrzebujących, jeśli za pośrednictwem jednostek samorządowych pojawią się projekty na ich wdrożenie – dodał.

Przedstawiciele obydwu jednostek wdrażających gorąco namawiali i zachęcali przedstawicieli samorządów do poszukiwania we własnych gminach i powiatach potrzeb społecznych, które mogą być finansowane z funduszy POKL, a także do tworzenia wniosków i wdrażania projektów. Możliwości na skorzystanie z tych funduszy jest wiele, ale wymagają one pomysłowości, zaangażowania, innowacyjnego działania i konsekwencji.
- Ci którzy już podjęli się złożenia wniosków na dofinansowanie działań tzw. miękkich , zyskali bardzo dobre doświadczenia i po pierwszych projektach upominali się o dalsze fundusze. – przekonywał Edward Wroniewski z WUP. - Warto oprócz środków infrastrukturalnych zainteresować się także tymi na przekwalifikowanie zawodowe osób i na ich psychologiczne wsparcie. Mamy na Mazowszu ludzi w bardzo trudnej sytuacji. Problem jest o tyle ważny, że pojawia się zjawisko dziedziczenia tej trudnej sytuacji i psychologicznego przyzwyczajenia się do marazmu. Musimy za pomocą środków unijnych wnieść szansę na zmiany szczególnie w obszarach wiejskich - podkreślał. - Opracowywanie projektów przynosi również korzyści edukacyjne i finansowe osobom, które podejmują się ich przygotowania – przekonywał.

Jak działają partnerstwa?
Poruszona została również kwestia tworzenia partnerstw zawiązywanych między jednostkami samorządowymi (gminami, powiatami). Ich organizacja zwiększa szansę na pozytywne zakwalifikowanie projektów i pozyskanie większych środków unijnych, choć obecnie partnerstwa nie dysponują żadnymi instrumentami, które nadawałyby im jakikolwiek status prawny. Dlatego, nim zostaną wypracowane narzędzia prawne dla tych form działania, przy tworzeniu partnerstw konieczne jest zawiązanie organizacji pozarządowej. Inna forma działania partnerstw możliwa jest przy utworzeniu instytucji, które będzie je prowadziła.
Mimo takich niedogodności, Marek Zakrzewski z FWRRP namawiał do tworzenia partnerstw. - Jest to jedna z ciekawszych form współpracy, szczególnie dla słabych samorządów i organizacji pozarządowych. Nie sądzę, by mała organizacja pozarządowa ze swej natury poradziła sobie sprawnie z wydaniem większej kwoty. – mówił. – W grupie można robić większe projekty i pozyskiwać większe pieniądze oraz korzystać wzajemnie z pomysłów i doświadczeń. Jednak – nie oszukujmy się - o niektóre działania w układach wojewódzkich czy ministerialnych trzeba będzie powalczyć. Jako organizacja pozarządowa, chcemy rozpocząć budowę sieci partnerstw związanych z pozyskiwaniem funduszy z POKL – informował. – Mamy już niejakie doświadczenie, robiąc obecnie dwa projekty.
Jednostki zainteresowane utworzeniem partnerstwa powinny u podstaw dokładnie zdiagnozować potrzeby i precyzyjnie określi cele, aby ubiegać się o fundusze unijne potrzebne do ich realizacji.

Uczestnicy konferencji
W konferencji wzięli udział przedstawiciele podwarszawskich powiatów i gmin. Mimo zaproszenia większości gmin i miast powiatu grodziskiego na konferencję przybyli jedynie przedstawiciele Urzędów Miast z Milanówka i Podkowy Leśnej, a także Urzędu Gminy z Żabiej Woli. Należy podkreślić bardzo aktywny udział w dyskusji pokonferencyjnej pani Wiesławy Kwiatkowskiej - Sekretarz Milanówka. Mamy nadzieję, że tym samorządom uda się zrealizować wiele lokalnych celów w ramach POKL.

Przypomnijmy tylko, że Polska w wykorzystaniu pieniędzy unijnych za 2007 r. jest na ostatnim miejscu wśród państw członkowskich UE. Jak wynika z raportu opracowanego pod koniec lipca przez UE, dało się nam wykorzystać jedynie 16 % funduszy społecznych przewidzianych do wdrożenia na ten rok.

Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego powołana została, by wspierać merytorycznie samorządy lokalne w pozyskiwaniu funduszy i pomagać im w przygotowywaniu projektów i wniosków. Wszystkie informacje na temat działalności Fundacji znajdują się na stronie www.partnerstwo.edu.pl
Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Konferencja Program Operacyjny Kapitał Ludzki