Mija właśnie 100 dni od zaprzysiężenia nowych władz miasta Milanówka. Te sto dni to ciężka praca na rzecz mieszkańców, zwieńczona wieloma sukcesami, w tym otrzymaniem w ostatnich dniach prawie 1,6 mln na uruchomienie publicznego żłobka. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem tych pierwszych 100 dni.

– Mija 100 dni od zaprzysiężenia nowych władz samorządowych i kluczową rzeczą na jaką należy zwrócić uwagę to nowa jakość funkcjonowania Rady Miasta, wskazująca na jej faktyczną niezależność od organu wykonawczego. – mówi Przewodnicząca Rady Miasta, Janina Moława – Ta niezależność to jedno z fundamentalnych zobowiązań wyborczych. Kolejny sukces to brak upolitycznienia decyzji radnych. Żaden z radnych nigdy nie warunkował motywów swojego głosowania przekonaniami politycznymi. Chciałabym za to podziękować wszystkim radnym. To wielki sukces i w mojej ocenie gwarancja na przyszłość, że decyzje Rady będą motywowane wyłącznie dobrem mieszkańców. 

Ostatnie 100 dni to wiele zmian w funkcjonowaniu Rady Miasta. Nową jakością jest zapewnienie mieszkańcom możliwości udziału w dyskusji podczas sesji Rady Miasta, a nie tylko podczas komisji. Radni nie mają monopolu na rację, a dyskusja z mieszkańcami to ważny element procesu decyzyjnego. Mieszkańcy traktowani są jak partnerzy, a nie stojący przed radnymi intruzi.

Za najpilniejsze zadanie Rady na najbliższą przyszłość uważam rozpoczęcie dialogu społecznego po to, by odpowiedzieć na pytanie - w jakim kierunku ma podążać Milanówek przez najbliższych kilkadziesiąt lat. – dodała Przewodnicząca Rady Miasta

Mijające 100 dni to także wiele zmian w działaniu Urzędu Miasta. Wprowadzono nowy regulamin organizacyjny oraz w drodze konkursów zatrudniono wielu specjalistów potrzebnych do poprawy jakości pracy UM. Poprawiono też transparentność urzędu, poprzez poszerzenie zakresu informacji w BIP, w tym publikowanie pełnego rejestru umów. Burmistrz włączył też radnych do prac nad powstającym Studium Zagospodarowania Przestrzennego.

- Szanowni Państwo, mija dokładnie 100 dni odkąd jestem nowym burmistrzem miasta Milanówka. – mówi Burmistrz Piotr Remiszewski -  Sto dni to zarazem krótko, ale wystarczająco długo, by pewne rzeczy dostrzec, pewne zdiagnozować i je poprawić. Mając stabilny fundament jeżeli chodzi o relacje władz samorządowych z mieszkańcami, można sukcesywnie i systematycznie wprowadzać reformy, które były przedstawiane w moim programie wyborczym.

Podczas tego niezwykle krótkiego czasu władze miasta borykały się z wieloma, nierozwiązanymi wcześniej problemami. Mimo tego, są już pierwsze sukcesy w realizacji ambitnego programu wyborczego.

Ukoronowaniem pracy wielu osób jest otrzymanie dotacji w wysokości prawie 1,6 mln zł z programu „MALUCH +”. Dzięki środkom zewnętrznym, których tak brakowało w poprzednich kadencjach powstanie publiczny żłobek. Złożone są również wnioski o dofinansowanie siłowni plenerowej oraz na przygotowanie strategii elektromobilności. Aktualnie przygotowywany jest wniosek na budowę parkingów Park & Ride.

Ten okres spożytkowany został też na wiele spotkań z władzami samorządowymi sąsiednich gmin i powiatu. Nawiązano również kontakt z przedstawicielami Tajpej w Polsce, w celu podjęcia współpracy w zakresie wymiany młodzieży i pozyskania nowoczesnych technologii.

Obecne władze miasta z wyjątkową wrażliwością podeszły do problemów najbardziej potrzebujących mieszkańców,  przekazując im 3 mieszkania komunalne przeznaczone wcześniej na sprzedaż.  Powrócono do dawnej formy wieczerzy wigilijnej dla samotnych i potrzebujących. Zorganizowany został bal dobroczynny. Uregulowano również prawną stronę funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – jednej z najaktywniejszych jednostek na Mazowszu, w dotychczasowej siedzibie, którą  poprzednie władze zamierzały przeznaczyć na inne cele.

Podjętych zostało wiele działań w dziedzinie kultury i sportu. Szeroko dyskutowany jest pomysł nowej siedziby Milanowskiego Centrum Kultury, działającego prężnie, mimo bardzo trudnych warunków lokalowych. W ostatnim okresie pracownicy MCK zorganizowali udaną zabawę sylwestrową, uruchomili lodowisko i zapewnili najmłodszym wiele atrakcji w okresie Świąt Bożego Narodzenia i ferii zimowych.

Miniony okres, to też rozwiązywanie problemów komunikacyjnych miasta. Prowadzone były liczne rozmowy z PKP w sprawie remontu peronu i dworca. Przejęto od powiatu ul. Warszawską i zabezpieczono tymczasowe przejście dla pieszych przy zejściu z peronu. Trwają przygotowania do remontu kładki nad torami. Wykonano odwodnienie ul. Wysokiej i utwardzono między innymi częściowo ul. Wiatraczną. Trwają prace na newralgicznym i wiecznie zalewanym odcinku ul. Brwinowskiej. Podjęte zostały też rozmowy w celu utworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego dla budowy i modernizacji dróg gminnych.

Podejmowane działania dają szansę na znaczne oszczędności w budżecie. Warto tu zwrócić uwagę na przejęcie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obowiązków związanych z utrzymaniem dróg i zieleni. Już w tym roku przyniesie to wymierne oszczędności. Wiele oszczędności przyniosła też reorganizacja urzędu miasta. Jest to istotne szczególnie w kontekście wielkiego zadłużenia, które wynosiło na koniec 2018 roku prawie 24 mln zł, co obaliło główny mit poprzedniej kadencji o rzekomym oddłużeniu Milanówka.

Pierwsze 100 dni nowej kadencji to czas nowej energii oraz wdrażania nowych pomysłów. To także nowe podejście do kontaktów z obywatelem, dla którego Burmistrz zawsze znajduje czas. Nowością jest też całkowicie „szklany urząd”, czyli pełna jawność i transparentność funkcjonowania administracji. Mamy nadzieję, że już w najbliższym czasie mieszkańcy zobaczą kolejne efekty podejmowanych decyzji.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: 100 dni nowej kadencji milanowskiego samorządu