Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Praworządności były prezentowane sprawozdania  przedstawicieli trzech rodzajów służb mundurowych, dbających o bezpieczeństwo mieszkańców Milanówka: Policji, Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej, z działalności w 2018 r. Poniżej przedstawiamy je w skrócie.

Sprawozdanie Policji

Ze sprawozdania Komendanta wynika, że ilość przestępstw ogółem wzrosła o 25,6% ( 191, 240). Pierwsza liczba w nawiasie to ilość przestępstw w 2017 r, zaś druga w 2018 r. Wskaźniki dynamiki w 3 kategoriach są dość wysokie, choć zdarzeń było niewiele. Uszkodzenie rzeczy – 187,5% (8, 15), kradzież mienia – 140% (25, 35), kradzież z włamaniem - 127,3% (11, 14). Zmalała ilość przestępstw narkotykowych (24, 17).  Analogicznie jak w 2017 r, odnotowano jedno przestępstwo o charakterze rozbójniczym.

Zwiększyła się liczba ujawnionych sprawców przestępstw (112, 124) i liczba prowadzonych spraw o wykroczenia (140, 422), mimo, iż spadła liczba interwencji (2810, 1971).

Jak wynika ze sprawozdania Policji, w dalszym ciągu jeździmy zbyt szybko i wymuszamy pierwszeństwo przejazdu. Odnotowano wprawdzie spadek liczby wypadków (9, 5) i  kolizji (162, 141), ale było 5 rannych. Na szczęście nikt nie zginął.

Ze sprawozdania wynika również, że poszkodowani często sami przyczyniają się do zaistnienia przestępstwa. Tak więc istotne jest poszerzenie działań prewencyjnych.

Urząd Miasta wspiera finansowo naszą Policję. W ubiegłym roku było to 31 tys. zł., wykorzystane na służby ponadnormatywne.

Sprawozdanie Straży Miejskiej

Na koniec roku 2018 Straż Miejska (SM) liczyła 21 osób, w tym 17 umundurowanych funkcjonariuszy oraz 4 pracowników cywilnych (3 operatorów monitoringu).

 W 2018 r funkcjonariusze SM interweniowali 12750 razy, w sytuacjach dotyczących zagrożeń, naruszeń przepisów lub nieprawidłowości występujących na terenie miasta. 5764 interwencje (o 2258 więcej niż w 2017 r) to interwencje z inicjatywy SM, zaś 3420  interwencji zrealizowano na zlecenie mieszkańców. Interwencje realizowane na zlecenie mieszkańców dotyczyły głównie: bezpieczeństwa i porządku publicznego - 678, zwierząt - 690, nieprawidłowego parkowania -461. Nałożono 207 mandatów karnych, sporządzono 12 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, pouczono lub zastosowano środki oddziaływania wychowawczego wobec 1077 osób.

Funkcjonariusze SM interweniują w wielu przypadkach: spożywania lub usiłowania spożycia alkoholu w miejscach publicznych, nie zachowania odpowiednich środków ostrożności przez właścicieli zwierząt, pozbywania się odpadów stałych bądź ciekłych w miejscach lub w sposób zagrażający środowisku, publicznego dopuszczenia się nieobyczajnych wybryków, zakłócania porządku publicznego,  parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych i w sposób utrudniający korzystanie z dróg przez innych użytkowników. Ponadto kontrolują strefę płatnego parkowania, zabezpieczają różnego rodzaju uroczystości i imprezy, obsługują miejski monitoring, zapewniają bezpieczeństwo osobom nietrzeźwym, pomagają bezdomnym oraz zagubionym i chorym zwierzętom (Eko Patrol).

Policja wysoko ceni współpracę z naszą SM. Wynika to zarówno ze sprawozdania Policji jak i z mojej rozmowy z policjantami.

Sprawozdanie Ochotniczej Straży Pożarnej

Do milanowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) należy 71 druhów, w tym 16 kobiet. Ponadto OSP ma 1 druha honorowego i 3 wspierających. OSP w roku 2018 uczestniczyła 292 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 63 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 222 razy. 7 wyjazdów było spowodowanych fałszywymi alarmami.  Łączna liczba wyjazdów - 337 (łączenie z wyjazdami szkoleniowymi). Nasi druhowie 67 razy pomagali mieszkańcom innych gmin: Podkowa Leśna (40), Grodzisk Mazowiecki (27). Najbardziej aktywni  mają na swoim koncie ponad 150 wyjazdów.

W 2018 r, podobnie jak w latach poprzednich, OSP prowadziła działalność prewencyjno-szkoleniową, głównie wśród dzieci i młodzieży.

Wszystkie wymienione sprawozdania znajdą Państwo na bip –ie Urzędu Miasta

Na zakończenie kilka refleksji

Niepokoi wzrost liczby niektórych przestępstw, szczególnie jeśli chodzi o uszkodzenie lub kradzież mienia, tym bardziej, że w powiecie (co wynika ze sprawozdania Komendy Powiatowej zamieszczonego przez nas przed tygodniem) zanotowano niewielki spadek przestępstw tego rodzaju.

Niepokojący jest również fakt, że w 2018 r z uczestnictwa w działaniach OSP zrezygnowało 16 druhów w tym 4 kobiety, a przybyło jedynie 8 druhów w tym 1 kobieta. Czy na taki stan miała wpływ niestabilna sytuacja lokalowa i stosunek burmistrz Wiesławy Kwiatkowskiej do OSP? Trudno powiedzieć, ale warto przypomnieć konflikt, który miał miejsce w ubiegłej kadencji, a dotyczył zamiaru przeznaczenia dla seniorów, bez uzgodnienia z OSP – części remizy. Na szczęście OSP może już czuć się bezpieczna w swojej siedzibie.

Myślę, że często nie doceniamy ofiarności druhów. Przed kilkoma dniami przeżywaliśmy Święta Wielkanocne. Te były pogodne, ale pamiętam Święta przed kilku laty, kiedy padał mokry śnieg i ulicę, przy której mieszkam, zatarasowała sosna złamana pod ciężarem śniegu. My siedzieliśmy przy wielkanocnym stole, a druhowie z OSP opuścili swoje rodziny i ciężko pracując usuwali sosnę.

3 Maja, po uroczystościach w których brali udział druhowie, kiedy my poszliśmy do domów, druhowie pojechali ściągać niebezpiecznie wiszącą gałąź. Pytałam dokąd jadą, kiedy robiłam zdjęcie remizy.

I jeszcze nasza Straż Miejska. Jej rola w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców jest szczególnie istotna w sytuacji, gdy milanowski Komisariat Policji jest czynny wyłącznie w godz. 8:00 – 20:00. W pozostałych godzinach zgłoszenia telefoniczne są przekierowywane na telefon Policji Powiatowej.

W sprawozdaniu pani Komendant wymieniono szereg aktywności funkcjonariuszy Straży Miejskiej. To oczywiście nie wszystkie zadania, których podejmują się nasi strażnicy. Przed Świętami Wielkanocnymi zainteresował mnie funkcjonariusz, który nieopodal wyjścia z tunelu od strony ul. Warszawskiej pieczołowicie zakładał obejmy łączące siatki, po to by uniemożliwić wchodzenie na tory PKP. Chwilę z nim rozmawiałam. Kulturalny, młody człowiek wyrażał troskę o tych co chodzą po torach. Był zdenerwowany faktem, że właśnie w tym momencie od strony ul. Krakowskiej wchodzą na tory dziewczęta, przy zupełnym braku zainteresowania pracujących tam robotników. To oczywiście nie jedyny pozytywny przypadek, z którym się spotkałam. Myślę, że często w sposób krzywdzący wyrażamy się o pracy Straży Miejskiej. Czasem, jak mi tłumaczono, nie reagują na drobne wykroczenia, gdyż właśnie są wezwani do zdarzenia, poważnie zagrażającego bezpieczeństwu mieszkańców.

Polub nas na Facebook