W dniu 16 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta, które miało zaskakujący i żenujący przebieg, bowiem wykazało brak profesjonalizmu i niestety nie pierwszy raz mijanie się z prawdą magistrackich urzędników, odpowiadających na pytania radnych i mieszkańców.

Zawarte we wstępie dość mocne stwierdzenia spróbuję uzasadnić przywołując dyskusję dotyczącą:

  • Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w mieście Milanówek na lata 2018-2021, a szczególnie wchodzącego w jego skład projektu Senior+,
  • Konsultacji społecznych dotyczących oferty dla seniorów,
  • Rady Seniorów.

Na początku pani Krystyna Kott kierownik OPS poinformowała, że w 2017 r Ośrodek Pomocy Społecznej aplikował o środki finansowe na następujące projekty:

  • „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, wnioskowane dofinansowanie: 2 745 303,78 zł, wkład własny:  209 000,00 zł., całkowita wartość projektu 2 954 303,78 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  •  „Utworzenie Dziennego Domu Senior +" w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wnioskowane dofinansowanie 239 784,00 zł, wkład własny: 59946,00 zł. Środki zewnętrzne wspomnianego ministerstwa.
  • „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wnioskowane dofinansowanie 404175,00 zł, całkowita wartość projektu 404175,00 zł. W całości środki zewnętrzne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podobno umowy na wspomniane projekty są w trakcie podpisywania.

Aktywność OPS jest godna uznania, a efekty  pracy zespołu cieszą, ale jest kilka spraw niepokojących, na które próbowała zwrócić uwagę radna Janina Moława i dwójka mieszkańców, w tym członek zarządu Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (MU3W) – Michał Inkielman.

 

„Utworzenie Dziennego Domu Senior +"

Dyskusja dotycząca lokalizacji działań objętych tym projektem trwała prawie 2 godz. Okazuje się, że OPS podał we wniosku, iż działania te będą realizowane w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) i wymaga to teraz podpisania aneksu do umowy użyczenia, na podstawie której OSP korzysta z tej nieruchomości. Strony (przedstawiciele UM i zarząd OSP) mówią o prowadzonych w tym roku rozmowach, ale każda ze stron widzi te rozmowy zupełnie inaczej. Słuchałam tego z dużym niesmakiem, szczególnie wypowiedzi pani Burmistrz, która zastosowała wobec druhów swoistego rodzaju szantaż emocjonalny, mówiąc między innymi „nosicie spodnie to podejmijcie męską decyzję”. Zapytałam więc gdzie są protokoły z prowadzonych rozmów, podpisane przez strony. Okazuje się, że takich protokołów nie ma. Z tego co widziałam odniosłam wrażenie, że druhowie boją się podpisania takiego aneksu, gdyż nie mają zaufania do urzędników. A czy można się temu dziwić? Z pewnością druhowie OSP, podobnie jak wielu mieszkańców, pamięta jak pani Burmistrz twierdziła, likwidując Przychodnię Rehabilitacyjną Milan-Med, że OSP nie może  podnajmować pomieszczeń, a z opinii prawnej uzyskanej przez OSP wynika zupełnie coś innego. Przypomnę tylko, że tym ruchem pani Burmistrz pozbawiła mieszkańców na kilka lat usług rehabilitacyjnych finansowanych przez NFZ, które oferowała Przychodnia Milan-Med.

 

Konsultacje dotyczące oferty dla seniorów

Kiedy dowiedziałam się o sukcesach OPS w pozyskaniu środków zewnętrznych na wsparcie i aktywizację seniorów, zapytałam dwoje radnych i pełniącą obowiązki prezesa  Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy cokolwiek wiedzą o złożonych wnioskach przez OPS. Zaprzeczyli. Podczas komisji zwróciłam więc uwagę na brak konsultacji, a nawet wiedzy wśród seniorów o tym, co przygotowuje dla nich OPS. Usłyszałam wówczas, podobnie jak członek zarządu MU3W pan Michał Inkielman, że przecież konsultacje dotyczące „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Milanówek na lata 2016 – 2021”odbyły się, a Urząd Miasta posiada nawet uwagi Uniwersytetu. Jak te konsultacje wyglądały mogą Państwo sprawdzić http://bip.milanowek.pl/2434,0. A poniżej fragment uwag zgłoszonych przez MU3W:

Brak wskazania płaszczyzny współpracy z organizacjami pozarządowymi, które w swoich statutach mają zadania ściśle związane z problematyką społeczną, choć niekoniecznie ubóstwem i patologią. Mamy tu na uwadze problematykę starzenia się społeczeństwa, profilaktykę zdrowotną osób starszych, która w równym stopniu jest problemem medycznym co społecznym. Brak konkretnej oferty współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, który działa głównie w tym obszarze.

Jeśli mowa o współpracy, należałoby sprecyzować, czy polegać by miała na wspieraniu materialnym lub finansowym, czy na realizacji wspólnych zadań lub jeszcze inaczej.

Ubolewamy nad skróceniem terminu (niemal o miesiąc) zgłaszania uwag, gdyż uniemożliwiło to ustosunkowanie się do całego projektu programu.

Uwagi te nie zostały uwzględnione. Konsultacje trwały 10 dni, ich termin skrócono prawie o miesiąc. Nie widomo ile organizacji/osób uczestniczyło w konsultacjach. Nie podsumowano konsultacji. W dalszym ciągu nie ma, zatwierdzonych przez Radę Miasta, zasad przeprowadzania konsultacji.

Można odnieść wrażenie, że urzędnicy w dalszym ciągu nie traktują seniorów podmiotowo.

Rada Seniorów

Korzystając z obecności pani Burmistrz, zapytałam co dzieje się z Radą Seniorów, która praktycznie nie działa już prawie rok. Odpowiedziała mi pani Krystyna Kott – nabór trwa do 30 kwietnia, informacje są na stronie, jest na niej strefa seniora. Po takiej odpowiedzi byłam prawie gotowa przepraszać za mój brak wiedzy. Uwierzyłam bowiem, że przeoczyłam informacje.  Po powrocie do domu zaczęłam sprawdzać. Okazuje się, że w dniu 9 kwietnia ukazało się zarządzenie pani Burmistrz w sprawie naboru do Rady Seniorów. O naborze nie ma informacji ani w strefie seniora, ani w aktualnościach. Wygląda na to, że UM ogłasza nabór prosząc Boga by nikt się nie zgłosił, lub zgłosili się tylko wtajemniczeni. Inaczej tego wytłumaczyć nie można, chyba że brakiem profesjonalizmu. Po wpisaniu do wyszukiwarki zwrotu Nabór do Rady Seniorów, ukazuje się poniższy wykaz dokumentów, który nie najlepiej świadczy o skuteczności organizacji tego naboru.

1. Zarządzenie nr 69/VII/2018 BMM z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia naboru do Rady Seniorów Miasta Milanówka

Utworzono: 09 kwietnia 2018 r.

2. Zarządzenie nr 196/VII/2017 BMM z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru do Rady Seniorów Miasta Milanówka

Utworzono: 18 października 2017 r.

3. Nabór uzupełniający do Rady Seniorów

Utworzono: 12 września 2017 r.

4. Zarządzenie nr 162/VII/2017 BMM z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru do Rady Seniorów Miasta Milanówka

Utworzono: 06 września 2017 r.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule – Gdzie jest prawda? odpowiadam – nie wiem. Mam jednak nadzieję że uzasadniłam, iż nie było jej ani w odpowiedziach magistrackich urzędników, ani w serwisie internetowym UM, na który powoływali się w odpowiedziach.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Gdzie jest prawda?