Po podpisaniu w listopadzie 2011 roku umowy na budowę, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, systemu infrastruktury wodno kanalizacyjnej, w czwartek 9 lutego 2012 roku wczesnym przedpołudniem, w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka, podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „E-MILANÓWEK” Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku, realizowanego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza” działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dzięki niej Gmina Milanówek ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzyma ponad 959 tys. zł.

Umowę, pomiędzy Miastem Milanówkiem a Województwem Mazowieckim, w obecności dość licznie zgromadzonych gości, podpisali: Jerzy Wysocki burmistrz Milanówka i Bożena Sehn skarbnik Milanówka oraz wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski i członek zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

Projekt o wartości 1 173 622,53 zł, będący elementem większego przedsięwzięcia „Budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”, jest sukcesywnie realizowany od 2007 r. W pierwszej kolejności przygotowano dokumentację oraz infrastrukturę i wyposażenie. W 2008 roku została sporządzona dokumentacja aplikacyjna, nastąpiła budowa przyłącza teleinformatycznego do Urzędu Miasta przy ulicy Spacerowej oraz adaptacja pomieszczenia dla centralnej serwerowni wraz z wyposażeniem i specjalistycznymi systemami zabezpieczeń. Znacznie zaawansowane jest wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz systemu archiwizacji danych, które aktualnie pozwalają na sprawny przepływ informacji między pracownikami Urzędu, a tym samym zapewniają szybsze i przejrzyste załatwianie spraw. Po to by dostęp do danych zapisanych w archiwum był sprawny, należy zakupić system wyszukiwania informacji – twierdzą informatycy zatrudnieni w Urzędzie.

W przyszłości, po rozwiązaniu problemów związanych z uwierzytelnieniem (podpis elektroniczny) interesanci, za pomocą Internetu, będą mogli załatwiać sprawy administracyjne, śledzić tok sprawy oraz prowadzić korespondencję z urzędem.

W 2012 roku prace skoncentrują się na wdrożeniu platformy intranetowej usprawniającej wewnętrzną komunikację między Urzędem a jednostkami podległymi. Uruchomiony zostanie zintegrowany system zarządzania oświatą. Jest on niezwykle istotny z punktu widzenia gromadzenia i analizy danych, ściśle związanych z funkcjonowaniem publicznych jednostek oświatowych Gminy Milanówek. Udostępniony portal oświatowy pozwoli na łatwiejszą komunikację rodziców ze szkołą i zaoferuje zestaw e-usług dla rodziców i uczniów. Elektronicznie prowadzony dziennik lekcyjny umożliwi uruchomienie internetowego dzienniczka ucznia. Za pomocą tej witryny uczniowie i ich rodzice będą mogli w dowolnej chwili obejrzeć oceny, frekwencję, uwagi i komunikaty, a także tematy lekcji i zadania czekające uczniów w przyszłości. Dodatkowo uruchomioną aplikacją będzie katalog biblioteczny dostępny nie tylko z każdego komputera podłączonego do szkolnej sieci, ale również  z zewnątrz szkoły. Czytelnik będzie mógł wyszukiwać informacje w katalogach i kartotece zagadnieniowej, przeglądać własne konto wypożyczeń i aktualne zestawienia bibliograficzne.
 
Polub nas na Facebook