Oświadczenie w sprawie targowiska miejskiego w Milanówku

Szanowni Państwo Dzierżawcy gruntu na targowisku miejskim w Milanówku. W związku z pytaniami kierowanymi przez Szanownych Państwa Kupców z terenu targowiska miejskiego w Milanówku, zaniepokojonych przyszłością targowiska, uprzejmie informuję, że Samorząd Milanowski z Burmistrzem Miasta na czele gwarantuje dalsze niezakłócone funkcjonowanie targowiska.

W przyjętym w dniu wczorajszym, czyli 6 listopada 2014 roku, Uchwałą Rady Miasta Milanówka nr 528/XLII/2014  Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Terenu  „Śródmieście” w Milanówku, gwarancja dalszego funkcjonowania targowiska miejskiego jest potwierdzona. W przedmiotowej uchwale,  w zapisach dotyczących tego terenu, oznaczonego symbolem UC1 (teren zabudowy usług handlu i kultury), paragraf 55 punkt 7  brzmi : „usługi handlu muszą być realizowane w formie targowiska lub hali targowej”. W przypadku hali targowej również zabezpieczone jest funkcjonowanie targowiska poprzez brzmienie punktu 8 w paragrafie 55: „ usługi kultury mogą być realizowane wyłącznie w drugiej kondygnacji”. Ponadto na mój wniosek został wykreślony z treści uchwały ust. 3 w paragrafie 52, który brzmiał: „Na terenie UC1 dopuszcza się lokalizowanie parkingu podziemnego”.

Jednocześnie informuję Państwa, że zgodnie z przyjętą koncepcją wykonaną przez mgr inż. arch. Marka Ziarkowskiego, w najbliższej kadencji samorządu (2014-2018), planujemy na targowisku wyłącznie prace estetyczno – użytkowe, tj. zadaszenie głównych ciągów pieszych i ujednolicenie frontów pawilonów, poprzez dobudowę funkcjonalnych stelaży.

Reasumując, byt Państwa na targowisku jest niezagrożony i zapewniony.


                                  Z poważaniem

Jerzy Wysocki

Burmistrz Miasta Milanówka

Polub nas na Facebook