fot. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

W minionym tygodniu do wszystkich kandydatów startujących w wyborach na Burmistrza Miasta Milanówka przesłaliśmy pytania, pozwalające na porównanie tych kandydatur i ich wizji Milanówka. Dziś wpłynęła do nas odpowiedź od Pana Piotra Remiszewskiego. Zachęcamy do lektury, a kolejne odpowiedzi będziemy publikować sukcesywnie po ich otrzymaniu.

1. Czym chciałby Pan zająć się w pierwszej kolejności po złożeniu ślubowania?
W pierwszej kolejności zamierzam zmienić relacje między Urzędem Gminy a Mieszkańcami. Aktualny system komunikacji bardziej przypomina rzymską maksymę “divide et impera” (dziel i rządź) niż relacje partnerskie. To trzeba zmienić natychmiast, żeby móc w przyszłości podejmować wszelkie działania ukierunkowane w stronę konstrukcji, a nie destrukcji.

2. W jakim kierunku, w perspektywie wieloletniej, powinien rozwijać się Milanówek?
Chcemy dążyć do tego, aby Milanówek w jak największym stopniu zachował swój charakter – miasta, którego charakterystycznym rysem są zabytki zatopione w zieleni. Ruch inwestycyjny powinien być kierowany w większym stopniu na tereny śródmieścia i całej strefy konserwatorskiej, gdzie są jeszcze działki niezabudowane i wiele budynków wymagających remontu. Obrzeża miasta, na których dotychczas urbanizacja następuje w sposób chaotyczny, powinny być objęte działaniami planistycznymi, aby przy dalszym ich zabudowywaniu uwzględniono także tereny otwarte, tworzące w miarę możliwości spójny system miejski.

3. Jakie działania zamierza Pan podjąć w celu zagospodarowania Willi Waleria i Zespołu Willowo- 
Parkowego Turczynek?
Willa Waleria i Zespół Willowo- Parkowy Turczynek to tematy ujęte w programie wyborczym mojego Komitetu. W Willi Waleria proponuję stworzyć dom aukcyjny dzieł sztuki o charakterze międzynarodowym. Milanówek stałby się miejscem prestiżowym przyciągającym, podobnie jak wcześniej Janów Podlaski, najbardziej zamożne osoby z całego świata. Obiekt zostałby odrestaurowany ze środów własnych inwestorów. Prowizja ze sprzedaży dzieł sztuki z części po odjęciu puli inwestorskiej zasilałaby budżet miasta.

W Zespole Willowo-Parkowym Turczynek zamierzam w oparciu o rewitalizację dwóch zabytkowych budynków stworzyć zespół szkół artystycznych II stopnia - liceum muzyczne i liceum plastyczne.

4. Gdzie Pana zdaniem powinna znaleźć się siedziba Milanowskiego Centrum Kultury? Czy uważa 
Pani/Pan, że jest to ważna inwestycja dla mieszkańców Milanówka?
To bardzo ważna i priorytetowa inwestycja. Jedną z najciekawszych lokalizacji na budowę Milanowskiego Centrum Kultury jest
Turczynek. MCK mogłoby znajdować się w sąsiedztwie zespołu szkół artystycznych tworząc rozbudowany kompleks artystyczno-kulturalno-rozrywkowy. Jest to jednak plan możliwy do realizacji w dalszej perspektywie. Obecnie możemy się zastanawiać nad ulokowaniem MCK w centrum miasta. O lokalizacji powinni zdecydować mieszkańcy w ramach konsultacji społecznych.

5. Proszę podać, wg. przyjętej przez Pana ważności dla mieszkańców Milanówka – kolejność 
realizowanych inwestycji, łącznie ze źródłami finansowania?
Za najpilniejsze uważam wzrost nakładów na bieżące utrzymanie dróg i prace remontowe przy zabytkach, zarówno miejskich, jak i prywatnych. Renowacja zabytków jest możliwa tylko z wykorzystaniem wsparcia zewnętrznego. Są na to dedykowane środki w funduszy krajowych oraz zewnętrznych. Dodatkowo wygląd miasta powinny poprawić działania związane z utrzymaniem czystości w mieście wraz z koniecznymi drobnymi naprawami i pojawienie się mebli miejskich – ławek, koszy na śmieci, wiat dla rowerów. Na takie, przede wszystkim, cele powinny być przeznaczone środki finansowe. Dodatkowo  będziemy się starać o pozyskanie środków pomocowych. Zadanie to powinno być realizowane przez przedsiębiorstwo miejskie, którego powołanie jest jednym z elementów naszego programu. Dzięki tej inicjatywie planujemy zaoszczędzenie środków finansowych, które do tej pory szły do firm prywatnych.

6. Co zamierza Pan zaproponować młodym mieszkańcom Milanówka?
W obecnej siedzibie Straży Miejskiej chcemy urządzić Klub Młodzieżowy z kawiarnią i stołem bilardowym. Będzie to równocześnie miejsce łatwo dostępne dla młodzieży i element, który może zapoczątkować ożywienie ulicy Warszawskiej.

7. Jakiego typu problemy zamierza Pan konsultować z mieszkańcami?
Potrzeba konsultacji społecznych we wszystkich kwestiach dotyczących mieszkańców jest oczywista. Zapoznanie się z potrzebami i opiniami mieszkańców oraz zastosowanie tej wiedzy w realizowanych działaniach jest w rzeczywistości podstawą skutecznego zarządzania miastem. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym mówią, że konsultacje powinny być prowadzone w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy. Taką najważniejszą sprawą jest określenie kierunków rozwoju miasta oraz sprawy inwestycji. Dodatkowo trzeba zauważyć, że ważnym elementem stosunków między władzami miasta a mieszkańcami jest nie tylko pytanie mieszkańców o zdanie, ale także rzetelne informowanie ich o wszelkich działaniach podejmowanych w mieście.

8. Jakie znaczenie przywiązuje Pan do promocji miasta i jaki wizerunek miasta zamierza promować?
Promocja miasta ma dla Milanówka bardzo duże znaczenie. Nie mając strefy usługowo-przemysłowej i równocześnie nie chcąc zostać sypialnią Warszawy musimy szukać źródła dochodów w ludziach odwiedzających nasze miasto. Trzeba im zaprezentować Milanówek jako miasto ludzi kultury i sztuki, w którym panuje atmosfera sprzyjająca pracy twórczej i kontaktom międzyludzkim. W takim nurcie promocyjnym znajdzie się miejsce zarówno dla takich symboli naszego miasta jak jedwab, krówki i truskawki, ale także rzeźba Szczepkowskiego i muzyka Dzierżanowskiego.

9. Jakie największe błędy popełnili Pana zdaniem poprzedni Burmistrzowie Miasta Milanówka?
Jednym z największych błędów popełnionych przez poprzedników był brak zrozumienia charakteru miasta. Brak takowej świadomości powodował cykl negatywnych następstw dotyczących wyboru i realizacji projektów poszczególnych inwestycji w Naszym mieście. Dotychczas w Milanówku nie opracowano żadnego dokumentu, który można byłoby uznać za koncepcję rozwoju miasta (w tym inwestycyjnych kierunków rozwoju) w perspektywie kilkudziesięcioletniej, na bazie której powinno się budować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wieloletni plan inwestycji miejskich, plany ochrony środowiska, rozwoju kultury itd. Wobec baraku opracowania koncepcji rozwoju miasta (w tym inwestycyjnych kierunków rozwoju) w perspektywie kilkudziesięcioletniej nasuwa się pytanie, jak można prawidłowo zarządzać miastem, gdy nie ma wizji i kierunków jego rozwoju i w jaki sposób typowane są inwestycje miejskie, skoro nie ma kryteriów ich wyboru?

10. Jaki ma Pan stosunek do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, w bliskim sąsiedztwie Milanówka?
Na wstępie chcę zaznaczyć, że nigdy nie byłem i nie jestem zwolennikiem budowy lotniska w pobliżu Milanówka. Przecież nikt o zdrowych zmysłach nie chce, żeby tuż nad jego głową latały samoloty tworząc wszechogarniającą akustyczną destrukcję. W tym kontekście warto natomiast zadać pytanie skąd u obecnych władz miasta powstało nagłe zainteresowanie lotniskiem? „Nie dla lotniska“, „precz z Centralnym Portem Komunikacyjnym“, „referendum przeciw CPK“ i inne w podobnym tonie hasła słyszymy zewsząd  w ostatnich tygodniach. A co robiła wcześniej Pani Burmistrz W. Kwiatkowska oraz Przewodnicząca M. Trębińska? Czy była jakaś komisja lub sesja Rady Miasta poświęcona tej sprawie? Ja sobie takich rzeczy nie przypominam. Raz jeszcze zaznaczam, że nie byłem i nie jestem zwolennikiem budowy portu w pobliżu Milanówka, ale też nie należę do ludzi, którzy bezmyślnie coś krytykują lub protestują nie wysłuchując wcześniej argumentów strony przeciwnej. Znając takie argumenty możemy podjąć merytoryczną dyskusję.

Dziękujemy za przesłane odpowiedzi. Zachęcamy również do obejrzenia filmu przesłąnego do naszej redakcji przez KWW Piotra Remiszewskiego pt. "Ratujmy nasz Milanówek"

Polub nas na Facebook