Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi 2020

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 17.10.2019 r. do 29.10.2019 r.
  • komórka odpowiedzialna: Zespół ds. Komunikacji Społecznej
  • osoba do kontaktu: Katarzyna Stelmach tel. 22 758 30 61 wew. 121

Projekt uchwały zostanie:

  • przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym,
  • przesłany drogą elektroniczną radnym Rady Miasta Milanówka,
  • udostępniony w wersji elektronicznej na stronie miasta i Biuletynie Informacji Publicznej
  • udostępniony będzie w wersji papierowej – w budynku A Urzędu Miasta Milanówka w pokoju Zespołu ds. Komunikacji Społecznej, I piętro, ul. Kościuszki 45

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 17.10.2019 r. do 29.10.2019 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz opinii należy złożyć:

  • złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka (budynek A, ul. Kościuszki 45) lub w Punkcie Obsługi Interesanta (budynek C, ul. Spacerowa 4)
  • przesłać e-mailem skan podpisanego formularza na adres ngo@milanowek.pl

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski

Polub nas na Facebook