Ul. Fiderkiewicza i 9 Maja do zmiany?

Informujemy, iż w związku z obowiązującą ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r., poz. 744, ze zm.), Urząd Miasta Milanówka otrzymał pismo od Wojewody Mazowieckiego informujące o przystąpieniu przez Wojewodę do procedury zmiany nazw ul. Fiderkiewicza i ul. 9 Maja w Milanówku.

Mając na uwadze, iż przedmiotowe pismo wskazywało na możliwość zaproponowania nowych nazw ww. ulic, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma (tj. do dnia 2.11.2017 r.), zwróciłam się w dniu 27 października 2017 r. do Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka z prośbą o rozważenie zwołania Sesji Rady Miasta w tym zakresie lub przynajmniej posiedzenia branżowej komisji – Komisji Kultury.

W związku z faktem, iż nadawanie nazw ulic, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875), co do zasady należy do kompetencji Rady Miasta Milanówka, uznałam iż problem powinien być przedyskutowany na forum Rady Miasta, która mogłaby w tym zakresie zająć niewiążące stanowisko. W mojej ocenie problem zmiany ww. ulic jest bardzo istotny, gdyż wiąże się nie tylko z warstwą przynależności mieszkańców do określonych miejsc Milanówka, ale także z uwagi na aspekt techniczny powodujący np. konieczność zmiany numeracji porządkowej wszystkich budynków położonych przy tych ulicach.

Zainteresowane tematem osoby zachęcam zatem do śledzenia informacji dotyczących ww. zagadnienia, które będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Milanówka (www.milanowek.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.milanowek.pl).

fot. wikipedia.pl

Polub nas na Facebook