Każdy z nas codziennie zużywa ok. sto pięćdziesiąt litrów wody, dlatego ważne jest, aby była ona powszechnie dostępna, pokrywała nasze potrzeby i miała najlepszą jakość.

Stacja uzdatniania wody składa się z urządzeń mających za zadanie usunięcie nadmiaru niepożądanych związków i zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody. Sprawne funkcjonowanie urządzeń gwarantuje niezawodną produkcję wody o najwyższej jakości. Dlatego ważna jest kontrola procesu technologicznego oraz uzupełnianie lub wymiana części eksplooatacyjnych.

W styczniu bieżącego roku zakończyły się prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody SUW Zachodnia w Milanówku. Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymało na ten cel pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt całej inwestycji wyniósł 3.273.178 zł netto. Zakres prac obejmował: montaż nowych obudów trzech studni głębinowych wraz z armaturą i opomiarowaniem, wymianę urządzeń technologicznych, montaż systemu aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z automatyzacją, modernizację i naprawę zbiorników retencyjnych, termomodernizację budynku stacji i zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W trakcie remontu SUW Zachodnia ani na chwilę nie przestała zaopatrywać mieszkańców w wodę. W tym celu, na czas ww. robót, zbudowano zastępczą instalację, która podawała wodę w tej samej ilości i o tej samej jakości, jak przed remontem.

Obiekt uzyskał z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim pozytywną ocenę higieniczną dla materiałów i wyrobów zastosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody użytych do realizacji zadania „Przebudowa stacji uzdatniania Wody SUW-Zachodnia w Milanówku”.

Stacja po przebudowie uzyskała dwukrotnie większą wydajność. Obecnie MPWiK może ujmować z ujęcia 90 m3/h wody. W celu tej realizacji woda jest jednocześnie ujmowana z dwóch studni głębinowych. Ujęcie Zachodnia składa się z trzech studni głębinowych ujmujących wodę z poziomu czwartorzędowego. Otwór nr 1 został odwiercony w lipcu 1975 r. na potrzeby rozwijającego się osiedla mieszkaniowego. Otwór nr 2 został odwiercony w 1979 r. W lutym 2016 roku przeprowadzono badania sprawdzające sprawność studni nr 1. Jednocześnie prowadzono obserwacje w otworze nr 2. Ze względu na obniżenie się wydajności obu studni, przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na wodę, we wrześniu 2016 r. odwiercono otwór nr 3. Otwór ten po wykonaniu modernizacji ciągu technologicznego pełni funkcję studni podstawowej, natomiast otwory nr 1 i nr 2 pełnią funkcję otworów uzupełniających i awaryjnych. Obiekt po modernizacji jest zautomatyzowany, nie wymaga ręcznego płukania filtrów. Pompy głębinowe jak i sieciowe (tzn. pompy podające wodę do sieci) uruchamiają się automatycznie.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: W trosce o czystość wody