XL Sesja VI kadencji Rady Miasta Milanówka

To była prawdopodobnie przedostatnia sesja tej kadencji. Przebiegała jak prawie wszystkie – było wiele dyskusji, emocji i skargi na Burmistrza, z których wszystkie uznane przez Komisję Rewizyjną za zasadne, Rada uznała za bezzasadne głosami 11 za i 4 przeciw.

Pierwsze emocje pojawiły się podczas dyskusji nad zatwierdzeniem porządku obrad. Radna Aleksandra Krystek złożyła wniosek formalny by z porządku obrad skreślić podjęcie 2 uchwał w sprawach: przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka oraz oceny aktualności Studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Argumentując powoływała się na stanowisko kilku mieszkańców, w tym architektów, którzy podczas posiedzenia Komisji Praworządności opowiadali się za opracowaniem mpzp dla całego miasta, tak jak zrobiła to Podkowa Leśna. Radna Katarzyna Słowik popierając stanowisko poprzedniczki stwierdziła, że opracowanie jednego planu było by mniej kosztowne. W dyskusji zabrał również głos radny Karol Wójcik podkreślając, że są to uchwały intencyjne, a biorąc pod uwagę specyfikę Milanówka, gdzie do mpzp niewielkiego fragmentu miasta zgłaszanych jest wiele protestów - mpzp dla całego miasta nigdy nie byłby uchwalony, a każda inwestycja wymagałaby indywidualnej decyzji burmistrza. Zmianę porządku obrad zaproponowała również przewodnicząca Rady Maria Sobczak, proponując uzupełnienie porządku o sprawozdanie Burmistrza. W głosowaniu radni odrzucili wniosek Aleksandry Krystek, poprali wniosek Marii Sobczak i program został przyjęty 11 głosami za przy 4 przeciw. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty 14 głosami za i 1 wstrzymującym się.

Sprawozdanie Burmistrza
Tym razem sprawozdanie było stosunkowo krótkie. Burmistrz poinformował między innymi o:
 pozytywnej opinii RIO dotyczącej wykonania budżetu I półrocza
 stanie rezerw: ogólna 30 000 zł – po dwóch decyzjach: przekazania 30 000 zł na inwestycje związane z usunięciem rozlewisk na drogach i 28 360 zł na prace remontowe na drogach, oświatowa 205 000 zł - po przekazaniu: 10 000 zł ZSG nr 1 na wyposażenie pracowni do nauki języków obcych i 30 000 zł SP nr 2 na remont sal lekcyjnych i szatni dla uczniów I klas, na zarządzanie kryzysowe 137 000 zł, przy czym jest już pozytywna opinia Komisji Budżetowej dotycząca przekazania 120 000 zł na inwestycje odwodnieniowe
 wyznaczeniu miejsc na ogłoszenia wyborcze: 11 słupów i 5 tablic
 braku zainteresowanych kupnem zabytkowego zespołu Turczynek (termin zgłaszania ofert w kolejnym przetargu upłynął w dniu 10 września) i kolejnym przetargu na budynek po przedszkolu przy ul. Warszawskiej 18a (rozstrzygnięcie kolejnego przetargu nastąpi 25 września, przy cenie obniżonej o 15%). Burmistrz zapewnił, że w tej kadencji nie będą podejmowane dalsze kroki związane ze sprzedażą obu obiektów.

Podjęcie uchwał w sprawach:
 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021. Wprowadzono zmiany w planie 2014 roku mające na celu doprowadzenie do zgodności danych WPF ze zmienionym budżetem 2014 roku, a ponadto do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek” na kwotę 52 890 zł, którego uchwalenie warunkuje ubieganie się o środki finansowe z różnych programów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, zaś w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji etap III 2– nadzór inwestorki” wprowadzono w 2015 roku kwotę 36 667 zł, a w pozycji „Budowa kanalizacji etap III 2 zmniejszono limit wydatków o 100 000 zł z powodu wyłączenia z zakresu rzeczowego odtworzenia nawierzchni w ul. Podgórna i Wojska Polskiego. Uchwałę przyjęto 10 głosami przy 2 przeciw, 2 wstrzymujących się i 1 radnym nie głosującym
 Zmiany budżetu 2014 roku: dochody zwiększono o 592 500 zł zmieniając 4 pozycje : 2 zwiększenia: o 1 194 634 zł z tytułu zwrotu podatku VAT zakwalifikowanego do odliczenia i o 20 000 zł z powodu dofinansowania zakupów dla OSP przez WFOŚiGW oraz zmniejszenia również w 2 pozycjach: wpływ z PIT osób fizycznych – o 270 440 zł, dotacja z UE na kanalizację – 351 693 zł . Wydatki zwiększono o analogiczną kwotę, przy czym korekta dotyczy wielu pozycji, z których największą stanowią wydatki na remont i utrzymanie dróg – 380 850 zł. Uchwała została przyjęta 10 głosami, przy 1 przeciw, 3 wstrzymujących się i 1 nie głosującym
 Przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od 1 października 2014 roku do 31 marca 2015 roku, z powodu braku danych umożliwiających analizę kosztów w dłuższym okresie (ostatnio wynegocjowano niższe ceny za energię elektryczną; rozliczenie ze ZWiK za odprowadzenie ścieków odbywa się na podstawie wynegocjowanego ryczałtu, do momentu zainstalowania przez Grodzisk Maz. nowego przepływomierza) niezbędną do zaproponowania nowych stawek. Uchwałę przyjęto 11 głosami, przy 3 wstrzymujących się i 1 nie głosującym
 Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Milanówek nieruchomości gruntowych przy ul. Średniej, umożliwiających budowę drogi gminnej łączącej ulice Średnią i Łąkową i ułatwiającej równocześnie dojazd do przystanku WKD Milanówek Brzózki. Uchwała została przyjęta jednogłośnie
 Sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Rososzańskiej o powierzchni 0,0444 ha, w celu poprawy warunków zagospodarowania działki przyległej. Uchwałę przyjęto 13 głosami za, przy 2 wstrzymujących się
 Przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka – podjęcie uchwały poprzedziła dyskusja podobna do tej jaka odbyła się przy uchwalaniu programu sesji. Pięciu radnych opowiadało się za aktualizacją, urzędnicy tłumaczyli konieczność zmiany treści zapisów w wielu miejscach, które są niezgodne z obowiązującym prawem. Uchwałę podjęto 10 głosami za, 3 przeciw i 2 wstrzymującymi się
 Oceny aktualności Studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwałę podjęto 11 głosami za
 Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Milanówek do realizacji zadania pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Milanówek”. Uchwałę podjęto jednogłośnie
 Przystąpienia Gminy Milanówek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo warunkującego realizację, wspólnie z gminami Brwinów i Podkowa Leśna, lokalnej strategii rozwoju PROW 2014-2010 oś 4 LEADER. Uchwałę podjęto jednogłośnie
 Ustanowienia pomnika przyrody – dębu szypułkowego rosnącego na zabudowanej działce przy ul. Wiejskiej 12. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Radni podjęli również uchwałę (jednogłośnie) w sprawie nie uwzględnienia wniosku mieszkańców, dotyczącego budowy placu zabaw w Parku Lasockiego, uzasadniając swoją decyzję występowaniem na tym terenie „licznych gatunków chronionych, o dużych walorach przyrodniczych” i zaakceptowali nie uwzględnienie wniosku mieszkańców ulicy bocznej od ul. Staszica dotyczącego zabezpieczenia w budżecie 2015 środków na budowę w ich ulicy kanalizacji. Ponowne rozpatrzenie wniosku, zdaniem Burmistrza, będzie możliwe po sprzedaży Turczynka lub zakończeniu realizacji kanalizacji, której koszty przekroczyły pierwotnie planowane.

Rozpatrzenie skarg na Burmistrza
Komisja Rewizyjna rozpatrzyła i przygotowała na sesję projekty uchwał w sprawie 12 skarg dotyczących: oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy publicznych (bezzasadna), spowodowania niebezpieczeństwa wyrządzenia wielkiej szkody majątkowej, niedopełnienia obowiązków i publicznego mieszkańców, zaniedbania obowiązków i działania na szkodę finansów publicznych miasta, łamania standardów umożliwiających członkom organu stanowiącego wykonywanie ustrojowych funkcji kontrolnych, działań związanych z kontynuacją umowy zawartej ze ZWiK, działań na szkodę mienia komunalnego, sprzecznych z prawem praktyk w dostępie do informacji publicznej, rażącego naruszenia prawa dostępu do informacji publicznej, działań burmistrza, opłat za odbiór śmieci, dotycząca nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji podatkowej (bezzasadna). Komisja Rewizyjna 2 skargi uznała za bezzasadne, 2 proponowała odesłać skarżącemu ze wskazaniem właściwego organu, zaś 8 skarg uznała za zasadne. Radni w głosowaniu zgodzili się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie skarg uznanych przez nią za bezzasadne i proponowanych do odesłania, natomiast wszystkie skargi uznane za zasadne przegłosowali jako bezzasadne stosunkiem głosów 11 do 4.

Interpelacje i zapytania
Interpelacje zostały złożone w formie pisemnej, zaś zapytania dotyczyły między innymi: koncepcji zagospodarowania willi Waleria, miejsca ekspozycji rzeźb Szczepkowskiego po ich powrocie z wystawy w Orońsku, rozbudowy Teatru Letniego, wydania w okresie wakacji jakiejkolwiek decyzji dotyczącej terenu po MIFAM-ie, szerokości ulicy Stawy, jakości sprzątania miasta przez firmę PTH Pacholczyk, możliwości zainstalowania drugiego stojaka na rowery przy przystanku WKD (jeden już zainstalowano), możliwości rozdawania przez Straż Miejską odblasków nie tylko dzieciom ale i dorosłym przy okazji różnych milanowskich imprez, przycięcia gałęzi utrudniających pieszym poruszanie się po chodniku przy ul. Olszowej. Treść interpelacji i zapytań poszczególnych radnych mogą Państwo znaleźć w serwisie www.milanowscyradni.pl platformy 3 filary, przy czym treść zapytań jest wprowadzana z protokołu z sesji, po jego przyjęciu przez radnych.

Odpowiedzi na zapytania (w kolejności wymienionych pytań)
Pytania dotyczące willi Waleria winny być zadawane władzom kolejnej kadencji, natomiast Burmistrz rekomenduje jej sprzedaż; poszukuje się miejsca na przechowanie rzeźb, rozmowy trwają z archiwum; rozbudowa Teatru Letniego może być rozważana po zakończeniu inwestycji kanalizacyjnych ale decyzje w tej sprawie będą podejmowane w kolejnej kadencji; w okresie wakacji nie były podejmowane żadne decyzje dotyczące terenu po MIFAM-ie; szerokość ulicy Stawy jest prawidłowa, zwiększy się nadzór nad firmą sprzątającą; ustawienie kolejnego stojaka na rowery zostanie rozpatrzone; uznaje się propozycje rozdawania odblasków za słuszną; gałęzie zostaną przycięte.

Sprawy różne
W tym punkcie programu Przewodnicząca Rady Maria Sobczak przypomniała radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych, oddaniu wszystkich wypożyczonych dokumentów oraz zwróciła uwagę na konieczność doposażenia placu zabaw przedszkola przy ul. Podgórnej i otwarciu przedszkolnych placów zabaw w weekendy, o czym pisaliśmy wcześniej w jednym z artykułów zamieszczonych na portalu. Radni poruszyli ponadto między innymi sprawę spalania śmieci na cmentarzu, stan nawierzchni wielu dróg gminnych oraz złożyli wniosek o opinię prawną dotyczącą walki z reklamami zamieszczanymi na ogrodzeniach posesji.

Polub nas na Facebook