Kilkakrotnie pisałam o złej atmosferze panującej wśród milanowskich radnych. Ostatnia, wrześniowa sesja pokazała, że brak wzajemnego zaufania pogłębia się, emocje narastają, utarczki słowne zamieniły się w oskarżenia, kierowane do sądów lub wygłaszane podczas sesji. Można i trzeba zastanowić się do czego to prowadzi. Jak wiele stracą mieszkańcy na braku współpracy między radnymi, na braku czasu na zajmowanie się ważnymi sprawami w sytuacji, kiedy trzeba przygotować się do ataku lub obrony. Czasem można odnieść wrażenie, że rozpoczęły się harce przedwyborcze. Aż strach pomyśleć co będzie się działo w roku zbliżających się wyborów samorządowych.

Na sesję przybyło 14 radnych, nieobecna była radna Bożena Utrata. Po przegłosowaniu porządku obrad (jednogłośnie) i protokołu z ostatniej sesji przy 3 głosach wstrzymujących się, Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Dyrektor Szpitala Zachodniego – Krystynie Płukis, która przedstawiła sytuację szpitala i poinformowała o uruchamianiu przez szpital usług komercyjnych.  Temu tematowi poświęcimy odrębny artykuł. Krystyna Płukis zwróciła się również do radnych z prośbą, by w sytuacji skarg kierowanych do radnych przez pacjentów niezadowolonych z usług szpitala, przekonywali skarżących  by ze swoją sprawą udali się do niej. Prośbę swą Krystyna Płukis argumentowała, że niezadowolenie wynika często z niezrozumienia procedur obowiązujących szpital lub procesu leczenia, braku odpowiedniej informacji. Na poparcie swojej prośby podała, że na 10 spraw skierowanych przez pacjentów do sadu, 9 spraw zostało wygranych przez szpital.

Następną pozycją porządku obrad było sprawozdanie Burmistrza. Burmistrz Jerzy Wysocki poinformował między innymi o:
 • aktualnym stanie rezerw: na zarządzanie kryzysowe – 65 tys. zł, oświatowa 230 tys. zł (po ostatnim uwzględnieniu wniosku ZSG Nr.1) i ogólna tzw. burmistrza – 78,9 tys. zł (po  uwzględnieniu: opłat komorniczych i wydatków na zakup sprzętu informatycznego – 5 tys. zł, wydatków na pielęgnację zieleni do końca roku – 80 tys. zł, wniosku OPS (piecza zastępczą – 2 tys. zł, pomoc finansowa dla mieszkańców na przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 13 tys. zł), zabezpieczenie środków na przetarg związany z zimowym utrzymaniem dróg – 40 tys. zł, konsultacje dotyczące składanego wniosku na dofinansowanie rewitalizacji willi Waleria – 3 tys. zł; wniosek zostanie złożony w połowie października)
 • unieważnieniu przetargu na odbiór śmieci – kolejny przetarg będzie uruchomiony na przełomie września i października; rezygnacji z herbu miasta na workach i planowanej zmianie pojemności worków czarnych i białych z 60 l na 120 l
 • realizacji sieci kanalizacyjnej w ramach projektu finansowanego ze środków UE: 8 wniosków na kwotę przekraczającą 13 mln. zł zostało już rozliczonych, wniosek dziewiąty jest w trakcie realizacji; 1,5 miesięcznym opóźnieniu realizacji w rejonie ul. Wojska Polskiego i ulic odchodzących w kierunku Chrzanowa, spowodowanym problemami organizacyjnymi po stronie wykonawcy
 • otrzymaniem przez UM statusu operatora telekomunikacyjnego co wiąże się z darmowym dostępem do Internetu
 • projekcie nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, nie zawierającym obwodnicy południowej przebiegającej przez Milanówek
 • pomyśle PKPS na zagospodarowanie dawnego Domu Kolejarza ( przy ul. Kościuszki, na północnym krańcu miasta)
 • nowym inwestorze obiektu przy ul. Warszawskiej 36 ( po Fonostacji) – jest nim pan Dariusz Kopeć, który zamierza w tym miejscu organizować, we współpracy z MCK, miejsce spotkań mieszkańców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach; nowa działalność ma być uruchomiona w październiku
 • ponownych konsultacjach dotyczących zagospodarowania Amfiteatru  i Parku Lasockiego, które odbędą się w II połowie października; koncepcje zostaną zamieszczone na stronie internetowej UM
 • rozpoczęciu w październiku remontu poczekalni na peronie PKP i trwających z PKP uzgodnieniach projektu przebudowy poczekalni od strony ul. Warszawskiej
 • podjętej decyzji nie informowania o inwestycjach prywatnych realizowanych na terenie miasta, w tym inwestycjach na terenie dawnego MIFAM-u, w sytuacji gdy głosowaniem radnych przepadł plan zagospodarowania tego terenu; informacje te mogą być przekazywane podczas sesji na wyraźne życzenie Rady Miasta
 • terminach realizacji planowanych inwestycji drogowych
 • zmianach personalnych: rozstaniu z dotychczasową kierowniczką Referatu Ochrony Środowiska; obowiązki kierownika pełni  p. Karolina Krajewska
 • decyzji Rady Nadzorczej Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. dotyczącej zmiany na stanowisku prezesa spółki. Burmistrz podziękował za duże zaangażowanie dotychczasowej prezes Jolancie Chilińskiej. Przedstawił nowego prezesa Sebastiana Budziszewskiego, absolwenta PW i SGH, dotychczas pracującego w ZWiK, gdzie zarządzał grupą techniczno – eksploatacyjną. Sebastian Budziszewski w krótkim wystąpieniu mówił o  trudnej sytuacji finansowej spółki i zarysie przygotowywanego programu naprawczego (budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych, wyeliminowaniu nielegalnych podłączeń, zintensyfikowaniu działań dotyczących nowych podłączeń warunkujących uzyskanie efektu ekologicznego, wyeliminowaniu deficytu wody w mieście co umożliwi rezygnacje z zakupów wody z Grodziska Maz., renegocjacji umów z Brwinowem i Podkową Leśną za tranzyt ścieków przez Milanówek). Burmistrz ponadto poinformował, że Burmistrz Grzegorz Benedykciński z życzliwością odniósł się do negocjacji warunków umowy na oczyszczanie ścieków, godząc się na 50% upust przy oczyszczaniu deszczówki oraz o zaakceptowaniu rozbicia na raty spłaty zadłużenia  spółki w stosunku do ZWiK, która ma nastąpić do końca września przyszłego roku, w miesięcznych ratach w wysokości 127 200 zł, przy pierwszej racie 700 0000 zł.

Pytania mające na celu uszczegółowienie i lepsze wyjaśnienie spraw poruszonych w sprawozdaniu zadali radni: Ewa Galińska, Katarzyna Słowik,  Aleksandra Krystek, Ewa Kubek, Waldemar Parol, Maria Sobczak.

Po odpowiedzi na pytania przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał, wymienionymi w porządku obrad, dotyczącymi:
 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021, spowodowanej głównie przesunięciem terminu realizacji projektu „eMilanówek” na 30.06.2014, zmiany terminu realizacji SUW „ Na Skraju” z powodu przeciągających się uzgodnień oraz rozliczeniami inwestycji związanej z budową sieci kanalizacyjnej. Uchwała została przyjęta przy 4 głosach wstrzymujących się
 2. Zmiany budżetu na 2013 rok – zmiany zostały omówione przez Burmistrza łącznie (WPF i Budżet na 2013). Dwie autopoprawki Burmistrza dotyczyły przeznaczenia na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” kwoty 23 247 zł i na wpłatę składki członkowskiej  do Spółki Wodnej  w wysokości 13 242 zł. Uchwała została przyjęta przy 1 głosie przeciw i 3 wstrzymujących się
 3. Zabezpieczenia środków na inwestycje finansowane częściowo ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansoweg0 2009-2014 . Inwestycja dotyczy rewitalizacji willi Waleria. Przewidywany koszt inwestycji wynosi 19 491 209 zł, przy wkładzie własnym 5 947 623 zł. Zapytania dotyczące rozwiązań problemu dojazdu do willi (miejsc parkingowych) przy założeniu budowy dużej sali widowiskowej zadały radne: Katarzyna Słowik i Maria Swolkień-Osiecka. Odpowiadając na zadane pytania Burmistrz stwierdził, że nie jest to ani miejsce ani czas by o tym mówić. Uchwałę podjęto 9 głosami,  przy 2 głosach sprzeciwu i 3 wstrzymujących się
 4. Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu, na okres do 3 lat, zabudowanej nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36. Ogłoszono konkurs, w którym najemcy płacącemu miesięczny czynsz w kwocie 1000 zł netto, przedstawiono wymóg  atrakcyjnego programu dla społeczności miasta, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań młodzieży. Radni zadawali wiele pytań dotyczących ewentualnych remontów i obowiązków ich pokrycia, szczegółów programu, proponowanego przez najemcę, który wydał im się miejscami nielogiczny oraz wyrażali swoje zaniepokojenie zgodą na obecność alkoholu  w miejscu, gdzie maja gromadzić się dzieci i młodzież. Uchwałę przyjęto 10 głosami przy 3 wstrzymujących się i 1 przeciw.
 5. Udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Milanówek. Proponowano 50% bonifikatę w przypadku budynków wielorodzinnych i 70%  przy zabudowie jednorodzinnej, przy warunku użytkowania wieczystego nie krócej niż 20 lat w dniu złożenia wniosku. Na wniosek mieszkańców zainteresowanych przekształceniem, którzy przybyli na sesję, Przewodnicząca Rady wystąpiła z propozycją przegłosowania rezygnacji z warunku 20 letniego okresu użytkowania. Wszyscy  radni przychylili się do wniosku. Uchwała po zmianie została przyjęta jednogłośnie, co spotkało się z brawami zgromadzonych mieszkańców.
 6. Wyrażenie zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w wysokości 1 005 400 zł w celu częściowego pokrycia straty bilansowej za 2012 rok. Jak wyjaśnił Burmistrz, kwota ta zabezpiecza ugodę sądowa pomiędzy spółką, a ZWiK podpisaną we wrześniu, na spłatę w ratach zadłużenia w kwocie 2 324 202 zł.. Uchwałę przyjęto 10 głosami przy 4 głosach wstrzymujących się.
 7. Uchwały w sprawie skarg.
  Tym razem Rada Miasta procesowała nad 5 skargami, przy czym pierwsza była z 28 czerwca i dotyczyła warunków umowy na wywóz liści, druga z 8 sierpnia dotyczyła zaniedbań w zakresie ewidencji oraz załatwiania skarg  i 3 skargi z 6 września dotyczące kolejno: działalności radnej Marii Sobczak, nieetycznego zachowania radnej Marii Sobczak i radnego Karola Wójcika oraz nieetycznego postępowania radnej Bożeny Utraty. Pierwszą i drugą skargę Komisja Rewizyjna uznała za zasadną, a trzy kolejne dotyczące radnych proponowała zwrócić skarżącym ze wskazaniem właściwego organu, czyli Wojewody Mazowieckiego. W przypadku dwóch pierwszych skarg radni w pierwszej kolejnosci głosowali zasadność skarg, a potem bezzasadność. Obie skargi zostały uznane za bezzasadne: pierwsza -  4 głosy przeciw,1 wstrzymujący się, 9 za; druga 4 głosy przeciw 2 wstrzymujące się, 8 za. W przypadku trzech kolejnych skarg radni jednogłośnie przyjęli propozycję Komisji Rewizyjnej.

Interpelacje i zapytania
Radni w zapytaniach poruszali miedzy innymi następujące problemy:
 • Ewa Galińska:- kto jest właścicielem studni głębinowej na prywatnej działce przy ul. Niezapominajki (sprawa wyjaśniana przez starostwo), czy zbudowano chodnik do nowopowstającej przychodni przy ul. Niezapominajki (tak), czy uszczelniono dach nad biblioteką przy ul. Spacerowej (tak), czy nie stać gminy na posadzenie żywych kwiatów na skwerze Jana Pawła II (stać, Burmistrz wydał odpowiednie polecenie), uprzątnięcia ściętych gałęzi z ul. Bocianiej (będą uprzątnięte), podstawy przerwania posiedzenia Komisji Praworządności (pytanie do K. Wójcika)
 • Aleksandra Krystek – kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia ul. Dębowskiej po pracach związanych z realizacją kanalizacji (temat znany, będzie załatwiony)
 • Katarzyna Słowik - zagospodarowanie terenu Amfiteatru (będą konsultacje społeczne), problem rozwiązań komunikacyjnych na skrzyżowaniu Nowowiejska/Królewska, obowiązek wyprowadzania psów na smyczy (będzie odpowiedni artykuł w Biuletynie), organizacja placu zabaw przy ul Wysockiego (sprawa wymaga uzgodnienia ze wspólnotą mieszkaniową)
 • Waldemar Parol – konieczność postawienia stojaków na rowery  przy przystanku WKD (Grudowska) (będą w tym roku) i zorganizowania parkingu dla samochodów przy ul. Grudowskiej w pobliżu skrzyżowania z ul. Inżynierską (zasadny, ale dopiero będzie zrealizowany w przyszłym roku)
 • Marzena Osiadacz – budowa ścieżki rowerowej przy ul. Królewskiej w kierunku Brwinowa (brak zainteresowania budową MZDW, Królewska jest droga wojewódzką)
 • Hanna Młynarska – konieczność ograniczenia tonażu samochodów poruszających  się ul. Słowików i Wylot; drgania powodują awarie wodociągów (odpowiedni znak zostanie ustawiony niezwłocznie).
W nawiasach, kursywą, podano odpowiedzi na zapytania.

Sprawy różne
 • Przewodnicząca Rady Maria Sobczak oskarżyła radną Ewę Galińską, w pełnych emocji słowach, o przygotowanie wspólnie z dr Markiem Zarakowskim ulotki wrzucanej do skrzynek mieszkańców, w której jak stwierdziła  włożono kłam w jej usta (wnioskowanie o rezerwę w wysokości 2,55 zł przy ustalaniu miesięcznej stawki za wywóz śmieci) Swoje oskarżenie oparła na umieszczeniu w ulotce tekstów pochodzących z uwag radnej Ewy Galińskiej do protokołu z sesji. Ewa Galińska zaprzeczyła, twierdząc, że niczego p. Zarakowskiemu nie przekazywała i nie ma nic wspólnego z tą ulotką. Okazało się, że M. Zarakowski w dniu 6.09. otrzymał z Biura Rady uwagi do protokołu.
 • Przewodniczący Komisji Praworządności Karol Wójcik odpowiedział na pytanie radnej Ewy Galińskiej, zgłoszone w pkt. Interpelacje i zapytania i wyjaśnił zamknięcie posiedzenia Komisji, powołując się na regulamin i twierdząc, że zamknięcie posiedzenia poddał pod głosowanie w momencie kiedy okazało się, że dwie osoby spoza radnych chcą narzucić Komisji tryb pracy i paraliżować jej obrady.
 • radny Karol Wójcik wystąpił z apelem do członków Komisji Rewizyjnej, by w celu usprawnienia pracy Komisji zmienili jej przewodniczącą. Uzasadniając swój apel radny stwierdził, że Katarzyna Słowik nie rozumie zasad funkcjonowania samorządu i  niesprawnie organizuje prace Komisji. Polemikę z radnym Karolem Wójcikiem podjęły radne Aleksandra Krystek i Maria Swolkień-Osiecka stwierdzając, że Komisja Rewizyjna nie tylko rozpatruje skargi ale także realizuje plan kontroli, a poza tym do tej pory nie została załatwiona pisemna prośba Komisji o uczestniczenie w jej posiedzeniach radcy prawnego i pracownika referatu, w którego zakresie działania znajduje się problem poruszany w skardze oraz by z referatów otrzymywały kompletne materiały. Apel Karola Wójcika został poddany pod głosowanie. 7 osób było za.
Polub nas na Facebook