W dniu 13 lutego odbyła się pierwsza w tym roku Sesja Rady Miasta. Sesję, na której  kilka razy powracał temat nieobecności trójki radnych na ostatnim posiedzeniu Komisji Kultury, prowadził wiceprzewodniczący Karol Wójcik. W sesji wzięło udział 13 radnych. Dwie radne: przewodnicząca Maria Sobczak i Ewa Kubek nie mogły wziąć w niej udziału.

Sesję rozpoczęło ustalenie porządku obrad w sytuacji zgłoszenia 3 zmian do wcześniej proponowanego porządku: zamiast rozpatrzenia skarg mieszkańców -  stanowisko w sprawie skarg mieszkańców, dodanie pkt. 5i – zmiany w  składzie Komisji Kultury (chęć udziału w pracach komisji zgłosiła radna Aleksandra Krystek), dodanie do porządku obrad punktu – projekt rewitalizacji willi Waleria (wniosek zgłosiła przewodnicząca Komisji Kultury Maria Swolkień-Osiecka, uzasadniając go zachowaniem trójki radnych, którzy uniemożliwili odbycie posiedzenia Komisji Kultury. Pierwszy wniosek został przyjęty 8 głosami przy 4 przeciw, drugi został przyjęty jednogłośnie, zaś trzeci odrzucony 8 głosami przy 4 głosach za. W głosowaniu porządku obrad uczestniczyło 12 radnych. Radny Witold Rytwiński spóźnił się na sesję.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty 8 głosami przy 4 wstrzymujących się.

Sprawozdanie burmistrza
Swoje sprawozdanie burmistrz Jerzy Wysocki rozpoczął od przedstawienia nowych pracowników: zastępcy burmistrza – Michała Stępnia, Kierownika Referatu Komunikacji Społecznej – Patrycji Jankowskiej, Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią – Tomasza Łyszcza oraz Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – Piotra Kalbarczyka, zwracając uwagę na zmianę nazwy tego referatu. Poinformował ponadto o zatrudnieniu nowego kierownika Referatu Informatyki – Janusza Pilikowskiego, którego nie mógł przedstawić z powodu jego choroby i o kilku zmianach kadrowych w różnych referatach. Wszystkie referaty zlokalizowane w budynku przy ul. Spacerowej podlegają zastępcy burmistrza.

W dalszej części sprawozdania burmistrz przekazał między innymi informacje dotyczące:
 • Rezerw: ogólna, oświatowa i na zarządzanie kryzysowe pozostały bez zmian,
 • Wydanych zarządzeń, w tym dotyczących: korekt budżetu, uszczegółowienia klasyfikacji budżetowej, składu Komisji ds. Uzależnień oraz uruchamiające konkursy dla organizacji pozarządowych.
  W pierwszym konkursie, w zadaniu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych,  przyznano środki następującym organizacjom:
  • Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) – działalność prowadzona w byłym       domu opieki przy ul. Kościuszki – 5.000 zł
  • Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  (MU3W) – 9.500 zł na działalność statutową i  20.000 zł na wydanie publikacji „Poczet wspaniałych z Milanówka”
  • Stowarzyszenie T-Art – 16.000 zł na „Teatr Letni – T-Art Letni :Reaktywacja”
  • Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska – 1.500 zł na "Wsparcie wszelkich form aktywności intelektualnych i społecznych"
  • Towarzystwo Integracyjnych Szkół Społecznych – 2.000 zł na publikację czasopisma „Społeczna czyli jaka”
  • Stowarzyszenie Razem dla Milanówka – 3.500 zł na „W słońcu Malowane II” –wakacyjne rodzinne plenery twórcze i 3.500 zł na „Mała czarna” piątkowe warsztaty dla Pań (i Panów)
  • Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych – 6.000 zł na „Wydanie albumu upamiętniającego malarza Wiktora Koreckiego i jego związki z Milanówkiem”.
  Omawiając wyniki tego konkursu burmistrz zaznaczył że MU3W wycofało się z podpisania umowy, przekazując następujące uzasadnienie: wydanie publikacji – autor publikacji Andrzej Pettyn nie jest w stanie zakończyć dzieła w  terminie do 19 grudnia br, działalność statutowa – nie są w stanie spełnić wymogów.  Wolne środki spowodowane wycofaniem się MU3W zostaną przekazane: PKPS – 10.000 zł i Fundacji Innowacji Społeczno-Kulturalnych – 1.000 zł. Pozostałe środki zostaną zagospodarowane w terminie późniejszym.
 • W zadaniu z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie od 27 stycznia do 4 marca br środki przyznano: Fundacji Toto Animo – 3.000 zł na wyjazd na zimowisko dla dwójki dzieci z autyzmem, Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”- 2.000 zł na zorganizowanie zimowiska dla 10 harcerek i 20 harcerzy, ZHP Hufiec Milanówek – 11.000 zł na zimowisko dla 30 uczestników i akcję „Zima w Mieście” dla 55 uczestników.
 • Przetargów – projekt 8.3 dostęp do internetu szerokopasmowego (sieć i monitoring), przetarg unieważniono bowiem 2 oferty nie spełniały wymagań, oczekiwanie na prolongatę terminu realizacji do 31.12.br.
 • Złożonego odwołania od niezadawalającej oceny merytorycznej wniosku na rewitalizację willi Waleria – wniosek otrzymał 35 punktów na 67 możliwych do uzyskania
 • Wykorzystania dotacji w wysokości 140 tys. zł przez Spółkę Wodną – burmistrz przekazał obszerną informację dotyczącą prac wykonanych przy różnych odcinkach rowów: Grudowskiego, G-2, RS 18/3, RS 18/6, RS24,
 • Zawarcia umowy na usługi prawnicze z Kancelarią Karczewski i Wspólnicy spółka komandytowa 
 • Wniosku  trenera panczenistów Krzysztofa Filipiaka dotyczącego cofnięcia stypendium zawodnikowi Damianowi Sawa z powodu zaniedbywania obowiązków (treningi)
 • Budowy łącznika  Łowicz – Jaktorów pomiędzy dwiema trasami PKP – przedsięwzięcie jest na etapie koncepcji i do 2020 roku podobno nie będzie realizowane, kierownik projektu nie ma informacji na temat zwiększenia ruchu na trasie przez Milanówek, nawet jeżeli zostanie uruchomiony łącznik tych dwóch tras przez Mokrą. Informacja przekazana przez burmistrza, w sytuacji informacji zawartych w istniejących dokumentach wydaje się  ryzykowna.
Szereg pytań do sprawozdania zgłosiły radne: Maria Swolkień-Osiecka, Aleksandra Krystek, Ewa Galińska i Katarzyna Słowik, między innymi dotyczące: willi Waleria – burmistrz stwierdził, że do momentu rozstrzygnięcia złożonego odwołania nie będzie udzielał żadnych informacji, Spółki Wodnej – burmistrz stwierdził, że to odrębna organizacja i pytania powinny być kierowane do tej organizacji. W sytuacji istniejącego zainteresowania mieszkańców działalnością Spółki Wodnej można żałować, że sprawozdania z działań spółki w 2013 r nie przekazał prezes  (obecny na sesji radny W. Rytwiński), lub wiceprezes w odrębnym punkcie porządku obrad.

Podjęte uchwały
 1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014 - 2022, spowodowana wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014r. rozporządzenia Ministra Finansów do ustawy o finansach publicznych (zmiana dotycząca dodatkowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wraz z odsetkami) – korekta dochodów i wydatków w 2014 roku oraz w latach 2015 – 2022 (o 1 mln. zł z opłat za gospodarowanie odpadami zwiększono dochody i wydatki, 200 tys. zł z tytułu spłaty kredytów przesunięto z 2015 r. na 2018 r.; limit wydatków w 2014 r. na przedsięwzięcie eMilanówek zwiększono o 334.042,52 zł; wprowadzono przedsięwzięcie „Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińska, Ludna, Wierzbowa, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego”  z limitem wydatków: 2014 – 140.000 zł, 2015 – 276.311  zł, 2017 – 1.700.000 zł Uchwałę przyjęto 9 głosami przy 2 przeciw i 2 wstrzymujących się
 2. Zmiana Budżetu miasta na 2014 rok – przychód zwiększa się o 334. 042,52 (wolne środki z 2013 r.) z przeznaczeniem na kontynuowanie projektu eMilanówek, rezygnuje się z budowy zbiornika retencyjnego - 259.066,78, a kwotę przeznacza się na odwodnienie, budowę kanału sanitarnego w ulicach Wigury i Wierzbowa oraz na budowę przyłączy kanalizacyjnych, ponadto wydatki zwiększa się: o kwotę 20 .000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla UM (zmniejszenie wydatków bieżących) i o kwotę 2.800 zł na zakup czipów dla zwierząt (rezygnacja z dofinansowania schroniska). Po dyskusji uchwałę przyjęto 9 głosami przy 2 przeciw i 2 wstrzymujących się.
 3. Ustalenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne - usługi bezpłatne są świadczone 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu; za godziny przekraczające limit odpłatność wynosi 1 zł za  rozpoczętą godzinę, przy czym opłata ta nie obejmuje kosztów wyżywienia. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 4. Ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 2.500 zł rocznie za studia (dotychczas 1.500 zł) i 800 zł rocznie za kursy, szkolenia, seminaria. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 5. Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020. W 2013 roku wsparciem w zakresie dożywiania było objętych 162 dzieci i uczniów oraz 53 osoby dorosłe. 34 dzieci było objętych wsparciem bez decyzji administracyjnej i wywiadu środowiskowego. Zmiana przepisów wymaga uchwalenia nowego programu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 6. Uchwalenie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej – do istniejącego statutu w par.7 wprowadzono dodatkowy punkt 12 „ustalenie prawa do dodatku energetycznego”, dający kierownikowi ośrodka upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 7. Podwyższenie kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Uchwała Rady Ministrów  z 10 grudnia 2013 roku stwierdza, że pomoc państwa przyznawana jest osobom i  rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego (542 zł i 456 zł).  Uchwałę podjęto jednogłośnie.
 8. Uchwalenie Statutu Miasta – wojewoda stwierdził nieważność uchwały z 28.11. 2013 r. zatwierdzającej treść statutu, wnosząc zastrzeżenia do 3 zapisów Statutu i zwracając uwagę na brak jednej regulacji. Zmiany proponowane przez wojewodę zostały wprowadzone do Statutu. Zmieniony Statut skierowano do konsultacji społecznych. Uwagi do jego treści zgłosiło stowarzyszenie Razem dla Milanówka i radna Katarzyna Słowik. Wszystkie uwagi ( w sumie 13) zostały odrzucone wcześniej przez Komisję Praworządności.  Radna Maria Swolkień-Osiecka zaproponowała zmianę treści par.9 poprzez dopisanie „ i komisji”. Po zmianie paragraf ten brzmi „Spóźnienie się lub wcześniejsze opuszczenie sesji Rady i komisji przez radnego wymaga poinformowania przewodniczącego”. Głosowaniu poddano wszystkie proponowane zmiany treści Statutu. Propozycje wojewody i Marii Swolkień-Osieckiej zostały przyjęte jednogłośnie. Wszystkie uwagi zgłoszone w konsultacjach odrzucono 9 głosami przeciw.
 9. Zwiększenie składu osobowego Komisji Kultury – akces radnej Aleksandry Krystek. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Skargi
Wiceprzewodniczący Karol Wójcik prowadzący sesję stwierdził, że jedna ze złożonych przez mieszkańców skarg została rozpatrzona przez Komisje Rewizyjną, ale do dnia dzisiejszego ma braki formalne. Następnie przeczytał długą (6 str.) opinię prawną opracowaną przez obecnego na sesji Krzysztofa Cieślaka z Kancelarii Karczewski i wspólnicy, dotyczącą rozpatrywania skarg i wniosków wnoszonych elektronicznie. Z opinii wynikało, że skargi i wnioski przekazywane pocztą elektroniczną powinny zawierać adres korespondencyjny wnoszącego po to, by odpowiadający miał możliwość i pewność skutecznego doręczenia odpowiedzi.

Interpelacje i zapytania
Interpelacje i zapytania przekazało 7 radnych: Maria Swolkień-Osiecka, Katarzyna Słowik, Ewa Galińska, Aleksandra Krystek, Witold Rytwiński, Waldemar Parol i Małgorzata Trębińska. Dotyczyły one wielu zagadnień, w tym: kosztów poniesionych na willę Waleria od momentu jej zakupienia ( niezgodność kwot podanych w różnych dokumentach), dokumentów dotyczących decyzji inwestycyjnych na terenie po MIFAM-ie, umowy na obsługę prawną, zasad płacenia składek do Spółki Wodnej, organizacji „Zimy w mieście” w lokalu gdzie sprzedaje się piwo, niezaproszenia radnych na szkolenia z dostępu do informacji publicznej, zainstalowania progów zwalniających przy ul. Krakowskiej, rozwoju nepotyzmu w Urzędzie Miasta, jakości odśnieżania miasta w dniach największych opadów śniegu, uprzywilejowania firmy PTHU Pacholczyk, sposobu zawiadamiania o wyłączeniach energii elektrycznej w przedszkolu przy ul. Podgórnej, źle ułożonej nawierzchni ulicy Dembowskiej, zainstalowania lustra przy skrzyżowaniu Grabowa/Okólna, zabezpieczenie górki przy Piotra Skargi po to, by dzieci z niej zjeżdżające na sankach nie były narażone na wjechanie pod samochód.

Sprawy różne
Wiceprzewodniczący Karol Wójcik zapoznał radnych z treścią kilku pism skierowanych do Rady. Ponadto radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie poparcia stanowiska prezesów Lokalnych Grup Działania Województwa Mazowieckiego oraz głosami 9 za i 4 przeciw przyjęła negatywne stanowisko w sprawie wniosku jednego z mieszkańców o powołanie biegłego rewidenta. Ponadto radni poruszyli następujące kwestie: alternatywne rozwiązanie dla willi Waleria w sytuacji nieuwzględnienia odwołania UM od oceny wniosku, bezpieczeństwa przy wyjeździe z budowanego marketu przy ul. Nowowiejskiej, zainteresowania Turczynkiem ewentualnych inwestorów, włączenia się Straży Miejskiej do działań edukacyjnych prowadzonych w szkołach a dotyczących bezpieczeństwa w internecie. Radna Małgorzata Trębińska  krytycznie odniosła się do komentarzy Marii Swolkień-Osieckiej spowodowanych nieobecnością trójki radnych na posiedzeniu Komisji Kultury.
Polub nas na Facebook