Rada Miasta Milanówka, podczas styczniowej sesji, jednogłośnie podjęła uchwałę akceptującą projekt dostosowania sieci szkół publicznych do nowego ustroju szkolnego.  Dzięki temu, że 2 publiczne gimnazja funkcjonują w Zespołach Szkół Nr  1 i 3, ustawa likwidująca gimnazja nie wiązała się z koniecznością podejmowania przez władze samorządowe trudnych społecznie decyzji. Konieczna była jednak decyzja o zmianie obwodów poszczególnych szkół i o przekształceniu zespołów szkół w 8-letnie szkoły podstawowe.

Przy dokonywaniu korekty obwodów posiłkowano się wynikami analizy demograficznej. Brano również pod uwagę warunki lokalowe poszczególnych szkół. Z uwagi na fakt, że we wrześniu br. nie będzie naboru do pierwszych klas gimnazjów, fakt konieczności utworzenia klas 7-mych w szkołach podstawowych nie stwarza  problemów w „1” i „3”, ale jest niemożliwy do realizacji w „2”, szkole najmniejszej powierzchniowo, o najtrudniejszych warunkach lokalowych.

Dlatego też w projekcie zaproponowano znaczne zmniejszenie obwodu „2” i powiększenie obwodów „1” i „3” w taki sposób, by w obwodach tych szkół mieszkało tyle samo uczniów, oczywiście w przybliżeniu.

Nowe obwody szkół zaznaczono na poniższej mapie. Ulice należące do poszczególnych obwodów wymieniono tu http://bip.milanowek.pl/1834,441,obwody.

Jak poinformowała podczas sesji Katarzyna Wąsińska-Jano kierownik Referatu Oświaty, dzieci mieszkające po obu stronach ul. Kościuszki należą do obwodu „2”. Ponadto wyjaśniła, że w przypadku kiedy jedno dziecko z rodziny uczęszcza już do szkoły, a po korekcie ulica przy której mieszka znalazła się w obwodzie innej szkoły – dyrektor szkoły może przyjąć do szkoły młodsze rodzeństwo spoza obwodu pod warunkiem, że sytuacja lokalowa mu to umożliwia.

Zgodnie z ustawą, przyjęty projekt jest przekazywany do zaopiniowaniu kuratorowi oświaty oraz związkom zawodowym. Opinia kuratora jest wiążąca. Rada Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora (21 dni na wydanie opinii), w terminie do 31 marca jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,  wprowadzonego ustawą „Prawo oświatowe”, na okres od dnia 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019. W ciągu 3 lat istnieje możliwość zmiany obwodów szkół.

Polub nas na Facebook