Zmiany w milanowskim urzędzie

Początek stycznia oznaczał w milanowskim magistracie poważne zmiany personalne.

Z dniem 7 stycznia 2014 r. Zarządzeniem Nr 2/VI/2014 Burmistrza Miasta Milanówka, na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta został powołany p. Michał Stępień.

Michał Stępień urodzony w 1979 roku w Tomaszowie Mazowieckim, absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej z tytułem magistra inżyniera Inżynierii Środowiska. Od 10 lat związany zawodowo z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając głównie na rzecz poprawy stanu środowiska na Mazowszu. W latach 2006 - 2008  pełnił funkcję Kierownika Sekcji Ochrony Ziemi i Powietrza w Wydziale Inwestycji, a od  2008 roku do 2013 wspierał merytorycznie Beneficjentów Funduszu jako Dyrektor Wydziału Ochrony Ziemi i Powietrza. Od 2005 roku rodzinnie związany z Miastem Pruszków.

Kompetencje

1. Zastępca Burmistrza przy wykonywaniu zadań działa w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza.

2. Zastępca zajmuje się problematyką: planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki gruntami, gospodarki zielenią miejską, ochrony środowiska, inwestycji miejskich i funkcjonowania infrastruktury oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

3. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
3) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
4) reprezentowanie Urzędu w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
5) zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności.
4. Zastępca wykonuje obowiązki Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności (MAO), zgodnie z odrębnym Zarządzeniem.
5. Zastępcy podlegają następujące komórki organizacyjne:
1) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;
2) Referat Informatyki;
3) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią;
4) Referat Technicznej Obsługi Miasta;
5) Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;
6) Jednostka Realizacji Projektu.
6. Zastępca udziela informacji publicznej w zakresie objętym jego zadaniami.
 
Dodatkowo z dniem 2. stycznia br. na stanowisko Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią zatrudniony został Tomasz Łyszcz, a od 7 stycznia br. stanowisko Kierownika Referatu Informatyki zajmuje Janusz Pilitowski.
 

 

Polub nas na Facebook