Przyjęcie przez radnych Nadarzyna uchwały dotyczącej tegorocznego budżetu gminy obyło się bez niespodzianek. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem budżetu zrównoważonego, w którym nie zabraknie również środków na kolejne inwestycje.

W 2022 r. dochody oszacowano na poziomie 157 228 452 zł, z czego wpływy w podatku PIT to 37 887 678 zł, a z CIT to 6 904 843 zł. Wydatki natomiast to kwota w wysokości 164 116 105 zł. To oznacza, że deficyt budżetowy kształtuje się na poziomie 6 887 653 zł. Będzie on pokryty z przychodów pochodzących z emisji papierów wartościowych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej i na realizację programu „Laboratoria przyszłości”, który będzie kontynuowany w roku bieżącym.

Ważną część w projekcie stanowią wydatki majątkowe, czyli wydatki przeznaczone na inwestycje. Tych oczywiście nie zabraknie również i w tym roku, mimo zachowania pewnej ostrożności. Łącznie na nie przeznaczy się 30 561 053 zł, co stanowi 18,62% wydatków ogółem. Wśród nich znajduje się wiele zadań, które planowane były w wieloletniej perspektywie i na które gmina pozyskiwała dofinansowania. Wśród takich zadań znajdziemy realizację programów w zakresie wdrażania e-usług w urzędach i szkołach oraz udział w programie Cyfrowa Gmina, a także kontynuację rozpoczętych już inwestycji takich, jak rozbudowa sieci tras rowerowych, budowa kanalizacji w ul. Kawalerskiej w Rozalinie, termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu, przebudowa pałacu i oficyny zachodniej w zespole pałacowo–parkowym przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 4 w Młochowie na obiekty o funkcji wypoczynkowo – gastronomicznej z zapleczem noclegowym wraz z instalacjami wewnętrznymi i budową dróg wewnętrznych i chodników.

Największe kwoty w budżecie inwestycyjnym zaplanowano szczególnie na dwa zadania, które również realizowane są w perspektywie wieloletniej. Blisko 8,2 mln zł przeznaczone jest na budowę zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie. Natomiast 7 mln zł pochłonie kolejny etap przebudowy ul. Głównej w Ruścu. Wśród pozostałych zadań wieloletnich znajdziemy również: poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Granicznej w Nadarzynie, termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Błońskiej w Nadarzynie i rozbudowę kompleksu basenów letnich poprzez budowę zjeżdżalni wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego na basenach w Strzeniówce.
Pojawią się również nowe inwestycje, zwłaszcza w kwestii poprawy jakości dróg oraz rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Rozpocznie się m.in. rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Ruścu, a także przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeżynową i ul. Działkową w Strzeniówce oraz przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego. W tym roku nastąpi także rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym w Nadarzynie oraz budowa przedszkola w Wolicy. Dodatkowo wykonane zostaną dokumentacje projektowe pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Platanową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów, budowy chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie, poprawy odwodnienia odcinków dróg w Nadarzynie, Ruścu i Walendowie oraz budowy oświetlenia ulicznego m.in. przy ul. Krakowiany w Młochowie, ul. Orlej w Kajetanach, ul. Krakowiańskiej, Rekreacyjnej, Pałacowej, Letniskowej i Wypoczynkowej w Rozalinie.

Polub nas na Facebook