W związku z pogarszającym się stanem zdrowotnym drzew rosnących w Alei Lipowej oraz zagrożeniem dla zdrowia i życia przechodniów spowodowanym przez obumarłe konary, a także trwającym postępowaniem w sprawie wpisu Alei Lipowej do rejestru zabytków, prowadzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urząd Miasta Podkowa Leśna zmuszony był do wygrodzenia najbardziej niebezpiecznych miejsc w alei.

Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru, do dnia, w której decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Podkowy Leśnej już w marcu bieżącego roku tut. Urząd zwrócił się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wskazanie rozwiązania w sprawie zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom spowodowanym spadającymi konarami drzew. Do dzisiaj Urząd nie otrzymał odpowiedzi, w jaki sposób, zgodnie z prawem, ma chronić mieszkańców oraz pomniki przyrody.

Pomimo przeprowadzenia kompleksowej pielęgnacji drzew na terenie miasta w 2016 i 2017 roku, polegającej na wykonaniu cięć fitosanitarnych i założeniu wiązań w koronach, która swoim zakresem obejmowała również pomniki przyrody, w tym Aleję Lipową, z uwagi na coraz trudniejsze możliwości adaptacyjne wiekowych drzew do panujących warunków klimatycznych konieczne jest przeprowadzenie pilnej konserwacji drzewostanu, której do czasu ostatecznego zakończenia postępowania nie można wykonać.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Aleja lipowa częściowo zamknięta!