Atakujące zewsząd reklamy tworzą w wielu miastach wrażenie niekontrolowanego chaosu. Wiele reklam przesłania ważne obiekty i psuje estetykę miasta. Z drugiej strony reklamy te są ważnym sposobem komunikacji lokalnych przedsiębiorców z mieszkańcami. Widząc ten problem, w ostatnim czasie władze Grodziska Mazowieckiego i Michałowic pracują nad uchwałami krajobrazowymi, mającymi na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej. Czy uda się im osiągnąć ten cel i jednocześnie pogodzić bardzo rozbieżne interesy poszczególnych grup mieszkańców?

Zadaniem uchwały krajobrazowej jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej, głównie poprzez regulowanie zasad dotyczących umieszczania reklam, budowy ogrodzeń, czy obiektów małej architektury. Opracowanie uchwały krajobrazowej jest bardzo skomplikowaną i nową procedurą. Nawet w Warszawie przyjęta uchwała, z drobnych przyczyn formalnych, została zakwestionowana przez organy nadzorcze.

W kwietniu ruszyły prace nad uchwałą w Gminie Michałowice. – Celem moim oraz radnych, którzy tej uchwale patronują, jest to, aby w naszej gminie było estetycznie. Zależy nam na uporządkowaniu szyldów i odejściu od zalewającej niektóre przestrzenie ”banerozy” – mówiła Małgorzata Pachecka, wójt Gminy Michałowice.

Prace ruszyły w połowie kwietnia, a projekt uchwały przygotuje biuro urbanistyczno-architektoniczne „Projekt Miasto” z Łodzi, które ma już spore doświadczenia w tym zakresie. Cały proces podzielony został na kilka etapów i na każdym z nich przewidziany jest udział mieszkańców. W pierwszym etapie przeprowadzone zostaną badania dotyczące możliwych kierunków przygotowania uchwały krajobrazowej. W drugim konsultowany będzie wstępny projekt uchwały. W trzecim – projekt będzie opiniowany i uzgadniany zewnętrznie oraz wyłożony do publicznego wglądu i poddany publicznej dyskusji. Termin przygotowania projektu uchwały to koniec lutego 2022 r. Ostateczny kształt uchwały zostanie przedstawiony radzie gminy i poddany pod głosowanie.

Bardziej zaawansowane są prace nad uchwałą w Grodzisku Mazowieckim, która jeszcze do końca roku powinna być gotowa do przyjęcia przez radnych, a w czerwcu udostępniony w internecie jej projekt. Tu władze gminy też zleciły prace firmie zewnętrznej.

W ostatnich dniach przeprowadzane było badanie „Jak widzisz reklamy w Grodzisku Mazowieckim?” Można jeszcze wziąć w nim udział do północy 26 maja br. Osoby, które nie zdążyły wypełnić ankiety, będą mogły wyrazić swe zdanie w przypadających na lipiec/sierpień konsultacjach.
Znamy już też pewne założenia projektu. – Gmina będzie podzielona na dwie strefy: obszar centrum miasta i pozostałą część miasta wraz terenami wiejskimi. W strefie centralnej nie będzie dopuszczone sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych nie będących szyldem na budynkach oraz reklam w formie banerów na ogrodzeniach, natomiast reklamy wolnostojące, nie będą mogły być wyższe niż 6 m. – wyjaśnił nam zastępca burmistrza Michał Klonowski.

Warto zaznaczyć, że uchwała ta przewiduje możliwość ograniczenia reklam w obiektach małej architektury, czy ogrodzeniach, które także potrafią szpecić okolice. – Dla ogrodzeń sąsiadujących z pasami drogowymi dróg publicznych uchwała przewiduje zakaz stosowania: prefabrykatów żelazo-betonowych (z wyłączeniem podmurówki, cokołu i słupków), blach trapezowych i falistych oraz tworzyw sztucznych (z wyłączeniem elementów imitujących drewno oraz tworzyw pochodzących z recyklingu) – tłumaczył nam Michał Klonowski.

Problem ładu przestrzennego jest tematem bardzo skomplikowanym i niewielu gminom w Polsce udało się wdrożyć uchwały krajobrazowe. Tematem tym zainteresowani są też żywo mieszkańcy Pruszkowa. Niestety, do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane w tym temacie pytania.

Polub nas na Facebook