Ogłoszenie

Spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02 – 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759991, o kapitale zakładowym w wysokości 11.469.207.500 zł, posiadająca numer NIP 701-08-94-497, posiadająca numer REGON 381918620, („Spółka”)

działając na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 892 ze zm.) w związku art. 38 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na cele rolne

PRZEDMIOT DZIERŻAWY

niezabudowane działki ewidencyjne o numerach:

 • 17 obręb 0021 Wyczółki, gm. Baranów, powiat grodziski, o powierzchni 0,5400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00012702/0,
 • niezabudowana część działki nr 3 obręb 0021 Wyczółki, gm. Baranów, powiat grodziski o powierzchni 0,3800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00017344/7,
 • 197/1 obręb 0015 Nowa Pułapina, gm. Baranów, powiat grodziski, o powierzchni 2,3000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00025035/7,
 • 88/1 obręb 0015 Nowa Pułapina, gm. Baranów, powiat grodziski, o powierzchni 0,3000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00081448/5,
 • 88/2 obręb 0015 Nowa Pułapina, gm. Baranów, powiat grodziski, o powierzchni 0,3000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00081447/8,

Łączny obszar przeznaczony do dzierżawy ma powierzchnię 3,8200 ha. (wyżej wymienione działki zwane są dalej „Przedmiot Dzierżawy” lub „Nieruchomość”).

W skład Przedmiotu Dzierżawy wchodzą działki stanowiące następujące użytki:

Działka ewidencyjna

 

Klasyfikacja Gruntów

Powierzchnia (ha)

Wyczółki

Część dz. nr 3

RIIIa

0,0600

ŁIV

0,2800

ŁV

0,0400

17

RIIIa

0,0700

RIIIb

0,0200

ŁIV

0,4500

Nowa Pułapina

197/1

RIVa

1,2300

RIVb

0,2700

PsIII

0,6200

W

0,1800

88/1

RIIIb

0,0709

PsIV

0,2291

88/2

RIIIb

0,0713

PsIV

0,2287

 

 • Dział III księgi wieczystej PL1Z/00017344/7 zawiera komentarz do migracji,
 • Dział IV księgi wieczystej nr PL1Z/00012702/0 zawiera komentarz do migracji, dział IV księgi wieczystej nr PL1Z/00025035/7 zawiera wpis HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA KAUCYJNA w kwocie 82 500,00 (OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁ oraz wpis HIPOTEKA PRZYMUSOWA w kwocie 7007,40 ZŁ, dział IV księgi wieczystej nr PL1Z/00012702/0 zawiera komentarz do migracji,
 • Przedmiot Dzierżawy przeznaczony jest do dzierżawy na cele rolne.
 • Okres dzierżawy – do 30 listopada 2024 roku.

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE

Nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi teren rolny bez przeznaczenia. Nieruchomość przeznacza się do zagospodarowania na cele rolne.

CZYNSZ WYWOŁAWCZY

 • Roczny czynsz wywoławczy:
  2 130,00 zł (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści złotych 00/100) netto rocznie.
  Czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy. Czynsz za cały okres dzierżawy płatny jest jednorazowo 7 dni od podpisania umowy.
 • Wysokość wadium:
  250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
 • Minimalne postąpienie:
  30,00 PLN (słownie: trzydzieści złotych 00/100)
  Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich obciążeń publicznoprawnych, związanych z Przedmiotem Dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości), w tym równowartości podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego (w przypadku własności Spółki Wydzierżawiający zapłaci należną kwotę podatku i obciąży tą kwotą Dzierżawcę). Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT, o ile wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących.

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

 • Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nr 54 1020 1026 0000 1202 0378 0921 do 15 lutego 2024 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu tj. - „21.02.2024 r – Pierwszy przetarg na dzierżawę Nieruchomości I w Nowej Pułapinie i Wyczółkach.”
 • Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet kaucji, a w przypadku innego zabezpieczenia płatności czynszu i dodatkowych obciążeń na poczet czynszu. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych) po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Odwołanie przetargu, zamknięcie, unieważnienie lub zakończenie przetargu nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
 • Przystępujący do przetargu zobowiązani są, przed jego rozpoczęciem, do przedłożenia w dniu i w miejscu przetargu na ręce Komisji Przetargowej powołanej przez Spółkę w szczególności:
  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3. ewentualnych pełnomocnictw wynikających z Regulaminu przeprowadzania przetargów na oddawanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Spółki,
  4. podpisanego formularza zgłoszenia udziału w przetargu,
  5. w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości.

Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu, Wzór umowy dzierżawy oraz „Regulamin przeprowadzania przetargów na oddawanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Spółki” można pobrać ze strony www.cpk.bip.gov.pl lub uzyskać w Biurze Zarządzania Nieruchomościami Spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B, piętro 9,
nr tel. 539-188-172 lub 538-232-485, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 14 lutego 2024 roku w godz. 8.00 – 16.00.

Osoby, które wpłaciły wadium, jeśli spóźnią się na otwarcie przetargu nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się 21 lutego 2024 roku w siedzibie Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B, piętro 5, sala „Terminal”, o godz. 11:00. Do siedziby Spółki będą mogły wejść wyłącznie osoby, które wpłaciły wadium wraz z małżonkami oraz pełnomocnicy bądź upoważnieni członkowie organu, działający w imieniu podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Wejście do siedziby Spółki wymaga zgłoszenia pracownikowi Biura Zarządzania Nieruchomościami do  16 lutego 2024 roku, do godziny 16:00, który poinformuje Sekretariat Spółki w celu zgłoszenia gościa do ochrony budynku West Station II. Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie tel. 539-188-172 lub 538-232-485 lub pocztą elektroniczną - e-mail: maciej.konopacki@cpk.pl lub karol.taracha@cpk.pl.

ZAWARCIE UMOWY

Koszty zawarcia umowy ponosi dzierżawca.

W przypadku konieczności uzyskania zgód korporacyjnych przez Spółkę, w tym zgody Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie tych zgód. W razie niewydania takich zgód uczestnikowi przetargu nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, a w szczególności roszczenia z tytułu nie zawarcia umowy z tego powodu. Wpłacone wadium podlega niezwłocznie zwrotowi bez naliczenia odsetek. Oświadczenie o braku takich roszczeń składa uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem.

Podpisanie umowy dzierżawy dla ww. nieruchomości wymaga uzyskania zgody Zarządu na zawarcie umowy dzierżawy w formie uchwały.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca lub najemca Nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Spółka informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy dzierżawy.

Zabezpieczeniem wydania i opróżnienia Nieruchomości jest oświadczenie dzierżawcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Zabezpieczeniem płatności czynszu i innych roszczeń Spółki, jakie mogą wyniknąć z umowy dzierżawy, jest oświadczenie dzierżawcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

W ogłoszeniu o przetargu jak i w umowie zawiera się warunki wydania Nieruchomości po zakończeniu umowy. Warunki te zobowiązują dzierżawcę lub najemcę co najmniej do wydania Nieruchomości w stanie niepogorszonym, bez nowych nasadzeń, zasiewów i innych nakładów. Ponadto w umowach zastrzega się zakaz oddawania Nieruchomości do korzystania osobom trzecim, zrzeczenie się roszczeń z tytułu poczynionych nakładów, nasadzeń i zasiewów, z wyjątkiem sytuacji określonych w umowie.

DODATKOWE INFORMACJE

Wskazania granic Nieruchomości na gruncie Spółka może dokonać na koszt dzierżawcy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

Spółka może odwołać ogłoszony przetarg, a także unieważnić rozstrzygnięty przetarg.

Polub nas na Facebook