Ogłoszenie

Spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02 – 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759991, o kapitale zakładowym w wysokości 11.469.207.500 zł, posiadająca numer NIP 701-08-94-497, posiadająca numer REGON 381918620, („Spółka”)

działając na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 892 ze zm.) w związku art. 38 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na cele rolne

PRZEDMIOT DZIERŻAWY

niezabudowane działki ewidencyjne o numerach:

 • 10, 93, 125, 221, 518, 527/1 oraz niezabudowana część działki 523, obręb 0020 Strumiany Dolne, gm. Baranów, powiat grodziski, o łącznej powierzchni 2,5300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00017626/8,
 • Niezabudowana część działki ewidencyjnej o nr 165, obręb 0020 Strumiany Dolne, gm. Baranów, powiat grodziski, o powierzchni 0,5500 ha dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00014120/0,
 •  549 obręb 0020 Strumiany Dolne, gm. Baranów, powiat grodziski, o powierzchni 1,3600 ha dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
 • 248/1 obręb 0023 Strumiany Górne, gm. Baranów, powiat grodziski, o powierzchni 0,1800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00062638/5,
 • Niezabudowana część działki 139 obręb 0024 Szymanów, gmina Teresin, powiat sochaczewski, o powierzchni 0,2100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1O/00035754/8
 • 204 obręb 0024 Szymanów, gmina Teresin, powiat sochaczewski, o powierzchni 0,2900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1O/00049561/9,
 • 207, obręb 0024 Szymanów, gmina Teresin, powiat sochaczewski, o powierzchni 0,2900 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
 • 125 obręb 0006 Duninopol, gm. Baranów, powiat grodziski, o łącznej powierzchni 0,5673 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  PL1Z/00011971/9,

Łączny obszar przeznaczony do dzierżawy ma powierzchnię 7,8573 ha. (wyżej wymienione działki zwane są dalej „Przedmiot Dzierżawy” lub „Nieruchomość”).

W skład Przedmiotu Dzierżawy wchodzą działki stanowiące następujące użytki:

Działka ewidencyjna

Klasyfikacja Gruntów

Powierzchnia (ha)

Strumiany Dolne

10

RIVa

0,0700

ŁIV

0,1600

W

0,0100

93

RIIIa

0,6300

RIIIb

0,0500

W

0,0100

125

RIIIb

0,1200

ŁIII

0,1200

221

RIIIa

0,1200

518

ŁIV

0,1900

ŁV

0,0600

W

0,0100

część dz. nr 523

RIIIa

0,6300

RIIIb

0,0600

S-RIIIb

0,1000

ŁIII

0,1400

W

0,0100

527/1

S-RIIIb

0,1100

RIIIb

0,1900

część dz. nr 165

RIIIa

0,0600

RIIIb

0,4800

W

0,0100

Działka ewidencyjna

Klasyfikacja Gruntów

Powierzchnia (ha)

Strumiany Dolne

549

RIIIa

0,3300

RIIIb

1,0300

Strumiany Górne

248/1

ŁIV

0,1000

ŁV

0,0800

Szymanów

część dz. nr 139

RIIIa

0,2100

204

RII

0,2300

RIIIa

0,0600

207

RII

0,4800

RIIIa

0,6500

RIIIb

0,7800

Duninopol

125

RIIIb

0,4079

ŁIII

0,0833

ŁIV

0,0761

 

 

 • Dział III księgi wieczystej nr PL1Z/00017626/8 zawiera wpis: OSTRZEŻENIE O NIEZGODNOŚCI MIĘDZY STANEM PRAWNYM NIERUCHOMOŚCI UJAWNIONYM W KSIĘDZE WIECZYSTEJ A RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM SKIEROWANE PRZECIWKO PRAWU WŁASNOŚCI IRENEUSZA, WALDEMARA SITARZ POWSTAŁE NA SKUTEK NIEUJAWNIENIA PRAW DO NIERUCHOMOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z AKTU POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA REPERTORIUM A NR 317/2023 Z DNIA 22-02-2023 ROKU SPORZĄDZONEGO PRZEZ ADAMA BOŻYKOWSKIEGO NOTARIUSZA W ŻYRARDOWIE. Dział II księgi wieczystej nr PL1Z/00014120/0 zawiera wpis: PRAWO DOŻYWOCIA O ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 908 KODEKSU CYWILNEGO W ZAMIAN ZA PRZYJĘCIE ICH JAKO DOMOWNIKÓW, DOSTARCZENIE IM WYŻYWIENIA, UBRANIA, MIESZKANIA , ŚWIATŁA I OPAŁU, ZAPEWNIENIE IM ODPOWIEDNIEJ POMOCY I PIELĘGNOWANIA W CHOROBIE ORAZ ZA SPRAWIENIEM IM KOSZTEM NABYWCY POGRZEBU ODPOWIADAJĄCEGO ZWYCZAJOM MIEJSCOWYM . oraz OSTRZEŻENIE O NIEZGODNOŚCI MIĘDZY STANEM PRAWNYM NIERUCHOMOŚCI UJAWNIONYM W KSIĘDZE WIECZYSTEJ A RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM SKIEROWANE PRZECIWKO PRAWU WŁASNOŚCI IRENEUSZA, WALDEMARA SITARZ POWSTAŁE NA SKUTEK NIEUJAWNIENIA PRAW DO NIERUCHOMOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z AKTU POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA REPERTORIUM A NR 317/2023 Z DNIA 22-02-2023 ROKU SPORZĄDZONEGO PRZEZ ADAMA BOŻYKOWSKIEGO NOTARIUSZA W ŻYRARDOWIE. Dział III księgi wieczystej nr PL1Z/00011971/9 zawiera komentarz do migracji, w pozostałych księgach brak jest wpisów.
 • Dział IV księgi wieczystej nr PL1O/00035754/8 zawiera komentarz do migracji, Dział IV księgi wieczystej nr PL1Z/00011971/9 zawiera wpis: HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA  na kwotę 225000,00 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ  w pozostałych księgach brak jest wpisów.
 • Przedmiot Dzierżawy przeznaczony jest do dzierżawy na cele rolne.
 • Okres dzierżawy – do 30 listopada 2024 roku.

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE

Nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi teren rolny bez przeznaczenia. Nieruchomość przeznacza się do zagospodarowania na cele rolne.

CZYNSZ WYWOŁAWCZY

 • Roczny czynsz wywoławczy:
  6 260,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100) netto rocznie.
 • Czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy. Czynsz za cały okres dzierżawy płatny jest jednorazowo 7 dni od podpisania umowy.
 • Wysokość wadium:
  630,00 PLN (słownie: sześćset trzydzieści złotych 00/100)
 • Minimalne postąpienie:
  70,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100)
  Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich obciążeń publicznoprawnych, związanych z Przedmiotem Dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości), w tym równowartości podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego (w przypadku własności Spółki Wydzierżawiający zapłaci należną kwotę podatku i obciąży tą kwotą Dzierżawcę). Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT, o ile wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących.

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

 • Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nr 54 1020 1026 0000 1202 0378 0921 do 15 lutego 2024 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu tj. - „21.02.2024 r – Pierwszy przetarg na dzierżawę Nieruchomości V Strumiany Górne, Strumiany Dolne, Szymanów, Duninopol.”
 • Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet kaucji, a w przypadku innego zabezpieczenia płatności czynszu i dodatkowych obciążeń na poczet czynszu. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych) po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Odwołanie przetargu, zamknięcie, unieważnienie lub zakończenie przetargu nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
 • Przystępujący do przetargu zobowiązani są, przed jego rozpoczęciem, do przedłożenia w dniu i w miejscu przetargu na ręce Komisji Przetargowej powołanej przez Spółkę w szczególności:
  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3. ewentualnych pełnomocnictw wynikających z Regulaminu przeprowadzania przetargów na oddawanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Spółki,
  4. podpisanego formularza zgłoszenia udziału w przetargu,
  5. w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości.

Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu, Wzór umowy dzierżawy oraz „Regulamin przeprowadzania przetargów na oddawanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Spółki” można pobrać ze strony www.cpk.bip.gov.pl lub uzyskać w Biurze Zarządzania Nieruchomościami Spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B, piętro 9,
nr tel. 539-188-172 lub 538-232-485, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 16 lutego 2024 roku w godz. 8.00 – 16.00.

Osoby, które wpłaciły wadium, jeśli spóźnią się na otwarcie przetargu nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się 21 lutego 2024 roku w siedzibie Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B, piętro 5, sala „Terminal”, o godz. 13:00. Do siedziby Spółki będą mogły wejść wyłącznie osoby, które wpłaciły wadium wraz z małżonkami oraz pełnomocnicy bądź upoważnieni członkowie organu, działający w imieniu podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Wejście do siedziby Spółki wymaga zgłoszenia pracownikowi Biura Zarządzania Nieruchomościami do  16 lutego 2024 roku, do godziny 16:00, który poinformuje Sekretariat Spółki w celu zgłoszenia gościa do ochrony budynku West Station II. Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie tel. 539-188-172 lub 538-232-485 lub pocztą elektroniczną - e-mail: maciej.konopacki@cpk.pl lub karol.taracha@cpk.pl.

ZAWARCIE UMOWY

Koszty zawarcia umowy ponosi dzierżawca.

W przypadku konieczności uzyskania zgód korporacyjnych przez Spółkę, w tym zgody Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie tych zgód. W razie niewydania takich zgód uczestnikowi przetargu nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, a w szczególności roszczenia z tytułu nie zawarcia umowy z tego powodu. Wpłacone wadium podlega niezwłocznie zwrotowi bez naliczenia odsetek. Oświadczenie o braku takich roszczeń składa uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem.

Podpisanie umowy dzierżawy dla ww. nieruchomości wymaga uzyskania zgody Zarządu na zawarcie umowy dzierżawy w formie uchwały.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca lub najemca Nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Spółka informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy dzierżawy.

Zabezpieczeniem wydania i opróżnienia Nieruchomości jest oświadczenie dzierżawcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Zabezpieczeniem płatności czynszu i innych roszczeń Spółki, jakie mogą wyniknąć z umowy dzierżawy, jest oświadczenie dzierżawcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

W ogłoszeniu o przetargu jak i w umowie zawiera się warunki wydania Nieruchomości po zakończeniu umowy. Warunki te zobowiązują dzierżawcę lub najemcę co najmniej do wydania Nieruchomości w stanie niepogorszonym, bez nowych nasadzeń, zasiewów i innych nakładów. Ponadto w umowach zastrzega się zakaz oddawania Nieruchomości do korzystania osobom trzecim, zrzeczenie się roszczeń z tytułu poczynionych nakładów, nasadzeń i zasiewów, z wyjątkiem sytuacji określonych w umowie.

DODATKOWE INFORMACJE

Wskazania granic Nieruchomości na gruncie Spółka może dokonać na koszt dzierżawcy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

Spółka może odwołać ogłoszony przetarg, a także unieważnić rozstrzygnięty przetarg.

Polub nas na Facebook