Dbajmy o swój interes

Docierają do nas sygnały od wielu mieszkańców Milanówka, że Urząd Miasta nie informuje ich w sposób skuteczny o zmianach wprowadzanych do planów zagospodarowania przestrzenengo, które ingerują we własność prywatną. Co znaczy nieskuteczna informacja?
 
Mieszkańcy nie są bezpośrednio informowani przez Urząd Miasta o:
- wszczęciu postępowania oraz decyzjach o warunkach zabudowy,
- inwestycjach celu publicznego lub też o innych inwestycjach, zagrażających ich interesom (także o przypadkach planowanego uszczuplenia ich własności, co miało miejsce przy planach zagospodarowania przestrzennego).

Można sobie zadać pytanie: Co to znaczy nieskutecznie?
Otóż informacje są wysyłane na nieaktualne adresy (znajdujące się w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatu Grodziskiego) lub też informacja jest wywieszana na tablicy ogłoszeń przed urzędem i zamieszczana na stronie internetowej miasta. Działania te są uznawane przez władze miasta za wystarczające, aby spełniony został obowiązek o poinformowaniu społeczności.
W sprawie dotyczącej nieaktualnych adresów zwróciliśmy się do Burmistrza Jerzego Wysockiego z prośbą o wyjaśnienie, podkreślając w naszym piśmie, że w ewidencji posiadanej przez urząd zawarte są przecież aktualne adresy, na które przychodzą nakazy podatkowe. Poniżej cytujemy wyjaśnienie, jakie otrzymaliśmy.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, projekt decyzji oraz decyzja ostateczna o warunkach zabudowy są wysyłane na adres zgodny z rejestrem ewidencji gruntów, gdzie wpisani są współwłaściciele działek. Ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez Starostę Powiatu grodziskiego jest podstawowym zbiorem danych osobowych o właścicielu nieruchomości na terenie miasta Milanówka.
Zgodnie z art. 21 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027) podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
1.gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości,
2.budynków – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej,
3.lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.
W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:
1.właściciela lub inne osoby fizyczne bądź prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części,
2.miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt.1
W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt. 1 cytowanej ustawy ww. osoby są obowiązane zgłaszać właściwemu Staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.”
 
Wprawdzie ustawa nie zabrania logicznego myślenia i wysyłania informacji pod właściwe, aktualne adresy, będące w posiadaniu urzędu, ale jak widać, tak się nie dzieje. Pamiętajcie więc Państwo o aktualizacji danych zawartych w ewidencji Starostwa.
W przypadku inwestycji celu publicznego lub też w przypadku wyłożenia do publicznej wiadomości projektów planów zagospodarowania przestrzennego, urząd odstąpił od wysyłania informacji do zainteresowanych mieszkańców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma do tego prawo.
Wydaje się jednak, że w sytuacji, kiedy ta inwestycja lub też rozwiązania proponowane w planach zagospodarowania przestrzennego ingerują w czyjąś własność, osoby te powinny być informowane bezpośrednio i o to apelujemy do burmistrzów i wójtów miast i gmin naszego powiatu. Może się przecież zdarzyć, że dotyczy to osób starszych, które nie korzystają z Internetu, a również ich stan zdrowia nie pozwala na cotygodniowe wycieczki pod tablicę ogłoszeń w urzędzie.
Polub nas na Facebook