Plan pracy Rady Powiatu Grodziskiego na 2014 r

30.01.2014

 • Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwo i Porządku za 2013 r.
 • Sprawozdanie z wysokości średnich lłl'/nogrodzeń nauczycieli no poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkoloch i placówkach prowadzonych przez powiat grodziski w roku 2013
 • Progrom Ochrony Środowisko dla Powiatu Grodziskiego
 • Sprawozdanie z prac Komisji w 11 półroczu 2013 roku

27.02.2014

 • Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu grodziskiego w roku 2013.

27.03.2014

 • Ocena pracy Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2013 r.
 • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie za rok 2013.
 • Informacja o wykorzystaniu środków z PFRON w roku 2013.
 • Sprawozdanie Kamendanta Powiatowej Komendy Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu grodziskiego w roku 2013.

04.04.2014
Uroczysta Sesja Rady Powiatu Grodziskiego związana z obchodami 100 rocznicy śmierci Józefa Chełmońskiego

24.04.2014
Ocena realizacji Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2013 r.

29.05.2014
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2013 rok

26.06.2014

 • Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2013 r
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu
 • Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zochodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

LIPIEC - URLOP

28.08.2014

 • Przyjęcie planów procy komisji stałych Rady Powiatu Grodziskiego na II półrocze 2014 roku.
 • Sprawozdanie za l półrocze z realizacji planów pracy Komisji Rady.
 • Sprawozdanie za l półrocze z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli.

25.09.2014

 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu za l półrocze roku 2014
 • Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 • Informacja z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz
 • Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za rok 2013. -

30.10.2014

 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Pawiatu Grodziskiego z uwzględnieniem wyników egzaminów maturolnych i zawodowych za rok 2013/2014
 • Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych

27.11.2014
Informacja o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w roku 2014.

18.12.2014

 • Wskazanie bieglego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania f inansowego Szpitala Zachodniego za 2014 r., zarekomendowanego przez Komisję Rewizyjną.
 • Przyjęcie planu pracy Rady Powlatu Grodziskiego na 2015 rok oraz planów pracy komisji stałych na l półrocze 2015 roku.
 • Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej
 • Uchwalenie budżetu na 2015 rak.
Polub nas na Facebook