Plany pracy Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2014 roku

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej w I półroczu 2014r.

STYCZEŃ

 1. Sprawozdanie z prac Komisji w 11 półroczu 2013 roku,
 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski,
 3. Sprawozdanie z pracy Sanepidu w 2013 roku,
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów u chwa ł,
 5. Przyjęcie proto kołu z poprzedniej komisj i.
 6. Sprawy różne

LUTY

 1. Sprawozdanie z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał,
 3. Pnyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 4. Sprawy różne

MARZEC

 1. Sprawozdanie z działalnośc i PCPR za rok 2013,
 2. Ocena pracy WTZ w 2013 roku,
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 5. Sprawy różne

KWIECIEŃ

 1. Sprawozdanie z działalności PUP za rok 2013,
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał,
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 4. Sprawy różne

MAJ

 1. Muzeum w Stawisku,
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał,
 3. Pnyjęcie protokołu z popnedniej komisji.
 4. Sprawy różne

CZERWIEC

 1. Szpital Zachodni,
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał,
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 4. Sprawy różne

Plan pracy Komisji Promocji i Współpracy Europejskiej na I półrocze 2014 roku

Styczeń

 1. Informacja na temat promocji Powiatu w roku 2014- Kalendarz imprez na 2014 rok.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
 3. Sprawozdanie z prac Komisji w 11 półroczu 2013 roku,
 4. 4Przyjęcie protokołu z poprz edniej komisji.
 5. Sprawy różne

Luty

 1. Przygotowania do obchodów 100 rocznicy śmierci Józefa Chełmońskiego.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 4. Sprawy różne

Marzec

 1. Sport w Powiecie - osiągn i ęcia sportowe 1 kluby i organizacje w powiecie grodziskim.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 4. Sprawy różne

Kwiecień

 1. Zapoznanie się z inform a cj ą o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2013 r.
 2. Ocena realizacji Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2013 r.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 5. Sprawy różne

Maj

 1. Stan dróg w Powiecie Grodziskim po z1m1e. Inwestycje drogowe - Komisja wyjazdowa wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska l Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 4. Sprawy różne

Czerwiec

 1. Ocena sprawozdania z wykonani budżetu za 2013 rok oraz uzgodnienie opinii komisji dotyczącej udzielenia absolutorium dla Zarządu .
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 4. Propozycja planu pracy Komisji na 11 półrocze 2014 r.
 5. Sprawy różne

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich
na okres l półrocza 2014 roku.

Styczeń

 1. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r.
 2. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchw ał.
 4. Sprawozdanie z pracy Komisji w 11 półroczu 2013 roku.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 6. Sprawy różne.

Luty

 1. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o rejestracji zwierząt i dopłatach obszarowych itp.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

Marzec

 1. Informacja Prezesów Spółek Wodnych o stanie technicznym urządzeń melioracyjnych oraz planowanych inwestycjach w 2013 roku.
 2. Informacja Kierownika Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Grodzisku Maz. o stanie technicznym urządzeń melioracyjnych w tym przeciwpowodziowych, planowanych pracach inwestycyjnych i konserwacyjnych na terenie powiatu w roku 2013.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na teren ie powiatu.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne

Maj

 1. Stan dróg powiatowych w powiecie grodziskim w wybranych gminach. Walory turystyczno-krajobrazowe powiatu grodziskiego. Wspólne wyjazdowe posiedzenie z Komisją Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne

Czerwiec

 1. Informacja z wykonania budże tu powiatu za rok 2013
 2. Plan pracy Komisji na 11 półrocz e 2014 roku
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy różne

Plan pracy Komisj i Budżetu i Finansów Publicznych na 2014 r.
Styczeń

 1. Zaopiniowanie zmian w budż e cie na 2014 rok;
 2. Sprawozdanie z pracy Komisji w Ił półroczu 2013 roku
 3. Zaopiniowanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego
 4. Sprawy różne;

Luty

 1. Zaopiniowanie zmian w budż e cie na 2014 rok;
 2. Zaopiniowanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego
 3. Sprawy różne;

Marzec

 1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie na 2014 rok;
 2. Zaopiniowanie zmiany Wielolet niej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego
 3. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie na 2014 rok;
 2. Zaopiniowanie zmiany Wielolet niej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego
 3. Sprawy różne.

Maj, czerwiec, sierpień

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2013 roku;
 2. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok;
 3. Zaopiniowanie zmiany Wielolet niej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego
 4. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie na 2014 rok;
 2. Zaopiniowanie zmiany Wielolet niej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego
 3. Zaopiniowanie wykonania bud ż etu powiatu za l półrocze;
 4. Sprawy różne.

Październik

 1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok;
 2. Zaopiniowanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego
 3. Sprawy różne.

Listopad, grudzień

 1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok;
 2. Zaopiniowanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego
 3. Prace nad budżetem powiatu na 2015 rok;
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2015 rok;
 5. Omówienie i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego
 6. Omówienie planu pracy Komisji na 2015 rok;
 7. Sprawozdanie z pracy Komisji w 11 półroczu 2014 roku
 8. Sprawy bieżące.
Polub nas na Facebook