Rynek pracy w Powiecie Grodzisk Maz.

Wszystkie ekonomiczne media, mimo chaosu w polityce, donoszą o wciąż spadającej stopie bezrobocia i poprawiających się warunkach na rynku pracy. Statystyki potwierdzają te informacje. Przyjrzeliśmy się sytuacji, jaka panuje na rynku pracy w Powiecie Grodzisk Mazowiecki.
 
Powiat uchodzi za dynamicznie rozwijającą się obszar. Ostatnio Powiat Grodziski zajął 3 miejsce na Mazowszu i 17 w kraju w rankingu „Najzamożniejszych polskich samorządów”. Ranking przedstawił samorządy o najwyższych dochodach budżetowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Do jego opracowania posłużyły badania przeprowadzone przez tygodnik samorządowy „Wspólnota” oraz naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

A co wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Maz.? Aby określić sytuację na rynku pracy zadaliśmy PUP kilka pytań:
1. Jaka jest obecnie liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Powiatu i jaki stanowią oni procent?
2. Ile nowych miejsc pracy przybyło w poszczególnych miastach Powiatu w ostatnim półroczu?
3. Ile ofert pracy średnio miesięcznie zgłaszanych jest do PUP?
4. W jakich zawodach oferty pracy przeważają? (najczęściej poszukiwani fachowcy).
5. W jakich zawodach występuje deficyt fachowców i czy podjęto jakieś działania w celu zmiany struktury w przygotowaniu do zawodów?
6. Czy w sezonie letnim jest szczególne zapotrzebowanie na określony rodzaj fachowców?
7. Ile osób średnio miesięcznie zarejestrowanych jako bezrobotne korzysta z ofert pracy zgłaszanych do PUP?
8. Jakie formy wsparcia oferuje PUP, by pomóc bezrobotnym w powrocie na rynek pracy?
9. Jaka jest przewidywana stopa bezrobocia na koniec roku?

Stan bezrobocia w powiecie Grodziskim - I półrocze 2007
Z danych dotyczących stanu bezrobocia w Powiecie Grodziskim w okresie pierwszego półrocza 2007 r. wynika, ze bezrobocie każdego miesiaca spada.
Wg Hanny Wilamowskiej – Dyrektora PUP, że: „Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim diagnozuje i skutecznie przeciwdziała temu zjawisku. Odzwierciedla się to w systematycznie spadającej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych.
 
Na przestrzeni pierwszego półrocza 2007 stopa bezrobocia spadła o 2%. Na dzień 31 grudnia 2006 wynosiła 7,7%, a na 30 czerwca 2007 – 5,7%. Na dzień 30 kwietnia 2007 wyniosła 6,8%, a na 31 maja 2007 – 6,1%.”
 
Stan bezrobotnych w powiecie grodziskim oraz w poszczególnych gminach powiatu grodziskiego
Lp. Nazwa 31.12.2006 30.04.2007 31.05.2007 30.06.2007
1. Grodzisk Maz. 954 834 734 706
2. Milanówek 391 327 293 272
3. Jaktorów 256 232 202 182
4. Żabia Wola 159 141 131 119
5. Baranów 106 94 98 80
6. Podkowa Leśna 81 72 58 57
7. Powiat Grodziski 1947 1700 1516 1416

Liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w okresie pierwszego półrocza 2007 przedstawia tendencję spadkową z 1947 do 1416 osób - Źródłem tego stanu jest dynamiczny rozwój gospodarczy regionu, zwiększona liczba ofert zatrudnienia, a także aktywność samych bezrobotnych i podejmowanie przez nich zatrudnienia poza terenem powiatu grodziskiego, a także za granicą naszego kraju – informuje Dyrektor PUP.

Poszukiwani fachowcy
Najwięcej miejsc pracy jest tworzonych na terenie Grodziska Mazowieckiego i Milanówka z racji dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości w tych miastach. - W dyspozycji Urzędu Pracy znajduje się duża liczba różnych zgłoszeń wolnego miejsca zatrudnienia w różnych zawodach, tak że prawie każda osoba bezrobotna otrzymuje oferty pracy. – informuje dalej Dyrektor PUP.
Do najczęściej zgłaszanych przez pracodawców ofert pracy należą oferty w zawodach:
- kierowca samochodu ciężarowego (z prawem jazdy kategorii C lub C+E oraz kursem dokształcającym w zakresie przewozu rzeczy),
- sprzedawca (z umiejętnością obsługi kas fiskalnych oraz fakturowania),
- pracownik budowlany (tynkarz, murarz, glazurnik, spawacz),
- magazynier (z uprawnieniami do kierowania wózkami widłowymi),
- mechanik samochodów ciężarowych,
- pakowacz/ka,
- pracownik biurowy (wiele zgłaszanych ofert pracy dotyczy zorganizowania staży lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na tych stanowiskach).
W pierwszej połowie 2007 r liczba zgłoszonych przez pracodawców ofert pracy wynosiła 1049. Pracodawcy średnio miesięcznie zgłaszają 175 różnych ofert zatrudnienia.
 
Formy wsparcia PUP w Grodzisku Maz.
Za priorytet PUP uznaje działania nakierowane na stały wzrost kwalifikacji i umiejętności zarejestrowanych osób bezrobotnych. Aby mogli oni sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez pracodawców PUP realizuje projekty finansowane zarówno ze środków krajowych – Funduszu Pracy i unijnych - Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2005 r. w różnego rodzaju kursach zawodowych i ogólnych uczestniczyło 485 osób, w 2006 r. 389 bezrobotnych, a w I półroczu 2007 r. 202 osoby.
Pracodawcy w powiecie grodziskim coraz częściej zgłaszają problem braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz problemy ze znalezieniem ludzi chętnych do pracy. PUP aktywizuje bezrobotnych i organizuje szkolenia, które obejmują m.in.:
  • kurs pracownika administracyjno-biurowego z modułem języka angielskiego;
  • kurs obsługi komputera,
  • kurs na prawo jazdy kategorii D; C lub C+E wraz z kursem dokształcającym w zakresie przewozu osób lub rzeczy;
  • obsługę kas fiskalnych oraz fakturowanie,
  • szkolenia budowlane swoim zakresem obejmują zawody m.in. takie jak: hydraulik, murarz; tynkarz; tynkarz – glazurnik; murarz – glazurnik; spawacz (spawanie metodą MIG i MAG), monter ścian działowych i sufitów podwieszanych; kierowca wózków jezdniowych oraz pracownik obsługi i wymiany butli gazowych w wózkach.
Szkolenia są organizowane grupowo lub indywidualnie. Szkolenia indywidualne wymagają pisemnego przyrzeczenia od pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej bezpośrednio po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu certyfikatu lub zaświadczenia.
Ze szkoleń ogółem skorzystały 202 osoby, w tym z budowlanych – 53 osoby i pozostałych – 149 osób.
 
Aby zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe lub nabyć nowe kwalifikacje zawodowe organizowane są staże oraz przygotowania zawodowe w miejscu pracy (m.in. na stanowisku pracownika biurowego, a także pracownika budowlanego). Zorganizowano 106 staży, a 16 osób skorzystało z możliwości odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Przedstawiane oferty są także w ramach prac interwencyjnych, z których skorzystało 21 osób lub robót publicznych – 30 osób.
Dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Urząd Pracy udzielił 15 osobom jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
Stan bezrobocia wg danych PUP ma w niewielkim stopniu związek z sezonowością. Czas wiosenno-letni charakteryzuje się zmniejszeniem poziomu bezrobocia ze względu na sezonowe zapotrzebowanie pracowników m.in. w branży budowlanej. Zmiana ta nie jest jednak znacząca. Znaczący wpływ na popyt w branży budowlanej ma rozwój gospodarczy kraju, a co za tym idzie większe możliwości osób fizycznych i prawnych do przeprowadzania prac budowlanych i remontowych.

Zdaniem Dyrektora PUP „działania w ramach aktywizacji osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Maz. przynoszą zamierzone cele, powodując podjęcia pracy przez te osoby. Z obserwacji rynku pracy i comiesięcznego spadku bezrobocia przewiduje się, iż na koniec 2007 r. stopa bezrobocia w powiecie grodziskim przyjmie wartość ok. 5,3%.

Na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Parcy w Grodzisku Maz. przygotowała

Polub nas na Facebook