W związku z dużą liczbą wniosków o wydanie dokumentów paszportowych i tworzeniem się długich kolejek przypominamy, władze Powiatu Pruszkowskiego proszą by do Urzędu przybyć z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby pracownicy mieli możliwość załatwienia sprawy w godzinach obsługi.

 1. Warunkiem dokonania obsługi jest pobranie biletu z biletomatu. Bilety wydawane są w poniedziałki i środy od godz. 8:00 do godz. 17:30, we wtorki i czwartki od godz. 8:00 do godz. 15:30, w piątki od godz. 8:00 do godz. 13:30.
 2. Możliwe jest wcześniejsze samoczynne zakończenie wydawania biletów w przypadku, gdy system kolejkowy przeliczy, że czas obsługi Interesantów, którzy pobrali już bilety, wykracza poza czas pracy urzędu.
 3. Na jednym bilecie przyjmowane są maksymalnie 2 osoby (nie dotyczy rodziców i opiekunów z dziećmi).
 4. Obsługa w zakresie składania wniosków paszportowych (P) oraz odbioru paszportów (S) prowadzona jest odrębnie (po zadeklarowaniu odbioru paszportu nie jest możliwe złożenie wniosku o wydanie).
 5. Poza kolejnością obsługiwane są osoby umówione na wizytę za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji wizyt oraz osoby z niepełnosprawnościami (przywilej obsługi poza kolejnością nie przysługuje opiekunom osób z niepełnosprawnościami).


Przychodząc do urzędu musicie Państwo mieć ze sobą:

 1. Ważny dokument paszportowy lub w przypadku jego nieposiadania ważny dowód osobisty – jako dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie – do wglądu.
 2. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii.
  Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 3. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
 4. Dowód uiszczenia opłaty (w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty).
  Opłatę można uiścić również w kasie Starostwa.
 5. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają osobiście oboje rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie z ważnymi paszportami lub dowodami osobistymi. Obecność osoby małoletniej jest wymagana, z wyjątkiem osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 roku życia.
 6. Dopuszcza się możliwość absencji jednego rodzica/opiekuna. Należy wówczas okazać oryginał:
  • orzeczenia sądu w przypadku pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
  • orzeczenia sądu rodzinnego o zgodzie na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu - w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich oraz w przypadku składania wniosku o paszport dla małoletniego przez opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych,
  • pisemną zgodą drugiego rodzica na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza (w przypadku niemożności osobistego przybycia jednego rodzica),
  • odpisu zupełnego aktu urodzenia małoletniego - w przypadku nieustalonego ojcostwa małoletniego,
  • aktu zgonu rodzica - w przypadku zgonu jednego z rodziców.

UWAGA!
W przypadku wątpliwości co do tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego lub w przypadku rozbieżności danych osoby w dostępnych dokumentach i ewidencjach, organ ma prawo zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów polskich aktów stanu cywilnego, dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie (w przypadku dysponowania wskazanymi dokumentami, ich okazanie w momencie składania wniosku może usprawnić procedurę).

 

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: