W Powiecie Pruszkowskim dostępna jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych w lokalnych społecznościach. (Organizacja pozarządowa została wyłoniona w trybie otwartego konkursu ofert, zaś adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni zostali przez samorządy zawodowe – Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką). Obywatele będą mogli swobodnie korzystać z profesjonalnej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Jak skorzystać z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego?
Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej „udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.”

Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem telefonu 22 738-14-63 lub mailowo pod adresem npp@powiat.pruszkow.pl.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – tego typu okoliczności należy zgłosić przy dokonaniu zgłoszenia.

Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Przekazywanie opinii
Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A oraz części B. Część B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, część ta wypełniana jest osobiście przez osobę uprawnioną, a jej wypełnienie jest dobrowolne. Część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Ponadto osoby uprawnione mogą również przekazywać Staroście opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy w dowolnym terminie:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 22 738-14-63,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: npp@powiat.pruszkow.pl,
  • listownie na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (ze wskazaniem punktu, w którym uzyskano pomoc).

Do pobrania: NPP, NPO, Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2021

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r., w których porad udzielają radcowie prawni i adwokaci:

Adres punktu

Jednostka prowadząca

Dni i godziny dyżurów

05-800 Pruszków

ul. Gomulińskiego 4

 (siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego)

Radcy prawni

 

 

 

Adwokaci

środy –  godz. 8.00-12.00

czwartki –  godz. 16.00-20.00

piątki – godz. 11.00-13.00

 

poniedziałki – godz. 8.00-12.00

wtorki –  godz. 16.00-20.00

piątki –  godz. 13.00-15.00

05-090 Raszyn

ul. Poniatowskiego 20

(siedziba Punktu Konsultacyjnego

ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy)

Radcy prawni

 

 

 

Adwokaci

poniedziałki – godz. 9.00-11.00

środy – godz. 9.00-13.00

piątki – godz. 14.00-18.00

 

poniedziałki – godz. 14.00-16.00

wtorki – godz. 14.00-18.00

czwartki – godz. 9.00-13.00

05-820 Piastów

ul. Namysłowskiego 11

(siedziba Zespołu Szkól im. F. Nansena)

Radcy prawni

 

 

 

Adwokaci

 

 

 

 

Fundacja

Experto Pro Bono

poniedziałki – godz. 11.00-15.00

wtorki –  godz. 15.00-17.00

piątki –  godz. 11.00-15.00

 

wtorki – godz. 17.00-19.00

środy – godz. 11.00-15.00

czwartki – godz. 15.00-19.00

 

poniedziałki – godz. 15.00-19.00

wtorki – godz. 11.00-15.00

środy – godz. 15.00-19.00

czwartki – godz. 11.00-15.00

piątki – godz. 15.00-19.00

05-816 Opacz Kolonia

ul. Ryżowa 90

 (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Fundacja

Experto Pro Bono

poniedziałki – godz. 9.00-13.00

wtorki – godz. 16.00-20.00

środy – godz. 16.00-20.00 

czwartki – godz. 9.00-13.00 

piątki – godz. 12.00-16.00

  

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r., w których porad udzielają radcowie prawni i adwokaci:

 

Adres punktu

Jednostka prowadząca

Dni i godziny dyżurów

05-800 Pruszków

ul. Gomulińskiego 4

 (siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego)

Fundacja

Experto Pro Bono

poniedziałki – godz. 15.00-19.00

wtorki – godz. 9.00-13.00

środy – godz. 16.00-20.00

czwartki – godz. 9.00-13.00

piątki – godz. 16.00-20.00

05-840 Brwinów

ul. Turystyczna 4

(budynek na terenie Stadionu Miejskiego)

Fundacja

Experto Pro Bono

poniedziałki – godz. 10.00-14.00

wtorki – godz. 14.00-18.00

środy – godz. 10.00-14.00

czwartki – godz. 14.00-18.00

piątki – godz. 10.00-14.00

 

Polub nas na Facebook