Informujemy, że Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. Zakres konkretnych zadań, wraz z dofinansowaniami przedstawia się następująco:

  • Oświata i wychowanie
  • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • Organizacje pozarządowe oraz podmioty w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Łącznie 65 000 zł

  • Ochrona i promocja zdrowia – 40 000 zł
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – 70 000 zł
  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 45 000 zł
  • Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej – 78 000 zł

Termin składania ofert upływa 14 marca 2022 roku, o godzinie 15.00. Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30. Na zamkniętej kopercie należy zamieścić dopisek: „Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych – Biuro Zarządu”. Należy także dopisać na kopercie, jakiego zakresu dotyczy oferta. Oferty można przesyłać również poprzez system e-PUAP.

Link do uchwały dostępny jest na stronie: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-pruszkowski/uchwala-i-ogloszenie-w-sprawie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-oswiaty-i-wychowania-

Polub nas na Facebook