Rozmowa z Zastępcą Naczelnika Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Sławomirem Rakowieckim

Pandemia wywróciła nasze życie do góry nogami, na co dzień zmagamy się z różnymi wyzwaniami.
W jaki sposób funkcjonuje Wydział Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie? Jak można umówić się w celu rejestracji pojazdu?

Wydział Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Pruszkowie prowadzi internetowy system rezerwacji wizyt. Każda kategoria spraw została przyporządkowana do konkretnej operacji, np. rejestracja pojazdu krajowego to grupa „C”, dla osób rejestrujących pojazd sprowadzony z zagranicy została utworzona oddzielna operacja „J”, a dla osób rejestrujących pojazd nowy utworzono operację „D” etc. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w czasie pandemii, w naszym Urzędzie obowiązuje tylko płatność w formie bezgotówkowej.

Z czego wynika fakt wydłużonych terminów na umówienie wizyty niektórych kategorii spraw, np. w celu rejestracji pojazdów?
Wydłużenie terminów na umówienie wizyty w zakresie rejestracji pojazdów jest związane głównie z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, czyli: wprowadzonymi obostrzeniami, wydłużeniem czasu obsługi oraz frekwencją pracowników, którzy także podlegają kwarantannie, izolacji, przebywają na zwolnieniu lekarskim czy sprawują opiekę nad małoletnim dzieckiem. W przypadku rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy, lub nowych (z salonu), która wiąże się z wizytą w urzędzie, terminy rezerwacji są dostępne w ciągu dwóch tygodni. Znacznie dłuższe są terminy oczekiwania na rejestrację pojazdu używanego, nabytego w kraju.

Chciałbym podkreślić, że w celu zwiększenia liczby dostępnych wizyt, w każdy poniedziałek, po analizie rezygnacji Interesantów z wcześniej zarezerwowanych terminów oraz po analizie frekwencji pracowników, udostępniana jest pula dodatkowych terminów w tych kategoriach spraw, do których dostęp jest istotnie ograniczony. Staramy się, aby dodatkowa pula tych operacji (zwłaszcza operacji „C”) była jak największa. Zarezerwowanie możliwie najwcześniejszego terminu wymaga regularnego śledzenia strony internetowej Powiatu Pruszkowskiego, zwłaszcza na początku tygodnia.

Część Mieszkańców zgłasza, że nie może dodzwonić się do Wydziału Obsługi Mieszkańców. Z czego to wynika?
Problemy z kontaktem telefonicznym wynikają z ogromnego zainteresowania Mieszkańców załatwianiem spraw komunikacyjnych, w efekcie czego tworzy się kolejka osób oczekujących na linii. W wydziale zostały utworzone dyżury telefoniczne w celu zapewnienia ciągłości w realizacji rozmów telefonicznych. Warto zauważyć, że średnio odbieramy 150 telefonów dziennie tylko w zakresie rejestracji pojazdów.

Ilu Mieszkańców w dobie pandemii składa wizytę w Urzędzie, powiedzmy tygodniowo?
W ciągu tygodnia obsługujemy średnio od 1315 do 1340 Interesantów, z czego 735 do 745 wizyt jest związanych tylko ze sprawami z zakresu komunikacji. Największą liczbę Mieszkańców obsługujemy w poniedziałki i środy – średnio od 315 do 330 osób, z czego od 170 do 185 osób w zakresie rejestracji pojazdów (w te dni wydłużone są godziny pracy urzędu, tj. do godz. 18:00).

Czy w dobie pandemii Wydział Obsługi Mieszkańców oferuje inną formę złożenia dokumentów, niż tradycyjna wizyta w siedzibie Starostwa? Czy można np. zarejestrować w 100% auto w inny sposób, niż złożenie osobistej wizyty w Urzędzie?
Powiat Pruszkowski uruchomił aplikację e-Urząd, do korzystania z której serdecznie zachęcamy. Z uwagi na obowiązujące przepisy nie wszystkie sprawy mogą być jednak załatwione w pełni elektronicznie. Tak jest w przypadku rejestracji pojazdu. Owszem, istnieje możliwość samego zainicjowania sprawy i złożenia wniosku poprzez skrzynkę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, za pośrednictwem  Elektronicznej Skrzynki Podawczej (umożliwia składanie wniosków dotyczących rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami), czy też wcześniej wspomnianego e-Urzędu. Chciałbym jednak podkreślić, że wymagania prawne niestety powodują, iż oczekiwana przez wnioskodawcę w pełni elektroniczna rejestracja pojazdu, np. bez dostarczenia oryginałów dokumentów i tablic rejestracyjnych, nie jest możliwa. Zmiana tej sytuacji wymaga zasadniczych zmian w obowiązujących przepisach. Np. ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 72 nakłada na właściciela pojazdu, w przypadku jego rejestracji, m.in. obowiązek dostarczenia oryginału dokumentu własności, a akt wykonawczy do tej ustawy - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach w § 1 ust. 4 pkt 3 nakłada na organ rejestrujący obowiązek przystawienia pieczątki organu na oryginale świadectwa zgodności WE (rejestracja pojazdu nowego). Co prawda, dostarczenie niezbędnych dokumentów może odbyć się za pośrednictwem operatora pocztowego, bez konieczności wizyty w urzędzie, lecz należy wziąć pod uwagę, że ten rodzaj prowadzenia procedury rejestracji pojazdu może okazać się uciążliwy i długotrwały.

Możliwość złożenia wniosku o rejestrację pojazdu drogą elektroniczną określa § 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, natomiast przebieg procedury rejestracji po otrzymaniu wniosku zweryfikowanego pozytywnie, złożonego drogą elektroniczną zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Jak wygląda bieżąca sytuacja, jeśli chodzi o rejestrację pojazdów? Czy nadal obowiązuje tymczasowy 180-dniowy termin, w trakcie którego możemy zarejestrować samochód?
Od początku 2021 r. został przywrócony 30-dniowy termin na załatwienie spraw związanych z zarejestrowaniem pojazdów sprowadzonych z zagranicy oraz zgłoszeniem nabycia lub zbycia pojazdów krajowych, których zakup lub sprzedaż miały miejsce od 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niedotrzymanie wcześniej wspomnianych terminów wiąże się z nakładaniem kar.

Czy składanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu wymaga osobistego pojawienia się w Urzędzie?
W przeciwieństwie do rejestracji pojazdów, która ze względów praktycznych wiąże się z wizytą w Starostwie, składanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu nie wymaga stawiennictwa
w Urzędzie. Sprawy z tego zakresu można załatwiać drogą elektroniczną:

  • za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrzynki podawczej (/Powiat-Pruszkowski/SkrytkaESP),
  • za pośrednictwem platformy e-Urząd, która jest dostępna pod adresem http://www.powiat.pruszkow.pl/portal-e-urzad,
  • przesyłając zawiadomienie wraz z kopią dokumentu przenoszącego prawo własności pojazdu.
    W przypadku problemów technicznych powstałych przy obsłudze wcześniej wspomnianych platform dopuszczamy przesyłanie dokumentów e-mailem na adres: komunikacja@powiat.pruszkow.pl.

Czy mógłby Pan powiedzieć parę słów na temat procedury przerejestrowania pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju, a także tego sprowadzonego z zagranicy oraz o karach za niezrealizowanie tego obowiązku i niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu?
Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego już na terytorium RP nie wiąże się z nałożeniem kary na właściciela. Wymagane jest tylko zgłoszenie nabycia pojazdu w ciągu 30 dni. Inaczej jest w przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy z terenu UE. W tej sytuacji właściciel pojazdu ma obowiązek rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium Polski. Zachęcam do skorzystania z możliwości umówienia wizyty w Urzędzie, w oparciu o przekazane informacje poprzez system rezerwacji wizyt lub zainicjowanie procedury rejestracji pojazdu poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem portalu e-Urząd. Po złożeniu wniosku kontaktujemy się z Interesantami w celu umówienia terminu wizyty w urzędzie. Pozwala to w istotny sposób skrócić procedurę rejestracji i powoduje, że pojazd nie będzie pozostawać bez tablic rejestracyjnych przez kilka dni, co jest nieuniknione w przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską i może w tym czasie uniemożliwić jego eksploatację.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.

Polub nas na Facebook