Regulamin portalu internetowego Obiektywnej Gazety Mazowsza Zachodniego

1 - DEFINICJE

Wydawca – Fundacja Ziemi Grodziskiej, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Wioślarska 2/2 KRS: 0000840040 NIP:5291830759REGON:386008940

Portal - Elektroniczne wydanie Obiektywnej Gazety Mazowsza Zachodniego, zarejestrowane pod numerem PR 19365

Gazeta – Papierowe wydanie Obiektywnej Gazety Mazowsza Zachodniego zarejestrowane pod numerem ISSN 2658-2929

Reklama – materiał zewnętrzny zmierzający do powiadomienia o osobie, towarze, usługach lub ruchu społecznym, mający na celu zwiększenie zbytu, poszerzenia klienteli, otrzymania głosów lub społecznej akceptacji albo osiągnięcie innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę;

Ogłoszenie drobne - krótka tekstowa forma reklamy, rozliczana na podstawie ilości słów, oraz dodatkowych ozdobników

Katalog - podzielony na katerogrie zbiór wpisów dotyczących stron internetowych zgłoszonych w systemie

Cennik – obowiązujący aktualnie cennik, wraz z siatką modułów

Użytkownik - dowolna osoba, która założyłą konto na Portalu poprzez specjalny formularz

Reklamodawca – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zlecająca zamieszczenie reklamy lub wykonanie usługi w Gazecie

Zlecenie – zamówienie emisji Reklamy lub Ogłoszenia  drobnego na zasadach określonych w Regulaminie.

Harmonogram – dokument określający terminy dostarczania reklam oraz skłądania zleceń na publikację ogłoszeń.

2 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych w witrynie firmy Wydawcę. Użytkownicy korzystający z treści oraz usług dostępnych w Portalu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Za publikowane treści, udostępniane usługi oraz obsługę techniczną Witryny odpowiada Wydawca. Do publikacji w Portalu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, naruszające prawa innych osób itp. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres Wydawcy. Wydawca podejmie niezwłocznie działania w celu zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je zamieściły (z uwzględnieniem kroków prawnych). Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Witryny.

3 - OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa autorskie do treści publikowanych na Portalu i w Gazecie posiada Wydawca oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach portalu włącznie z ich doborem, układem i szatą graficzną. Materiały dostępne w portalu można kopiować oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Zabrania się upowszechnia, wprowadzania zmian, powielania, publicznego odtwarzania materiałów Portalu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach. Wykorzystanie materiałów portalu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Wydawcy.

4 - KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI PORTALU

Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach Portalu jest bezpłatne. Użytkownikom portalu oferowana jest możliwość utworzenia konta osobistego, pozwalającego na dostęp do usług i treści udostępnianych w Portalu. Tworząc konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych w Portalu zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem i jednocześnie zobowiązuje się do niewykonywania działań szkodliwych dla działania Portalu. W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również w razie podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, konto może zostać usunięte. Wydawca zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie. Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w Portalu. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Dostęp do wybranych usług Portalu może wymagać uiszczenia opłat. Użytkownicy chcący otrzymać dostęp do tych usług zostaną poinformowani o zakresie dostępu, wysokości opłaty i sposobie jej uiszczenia.

5 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości treści prezentowanych w Witrynie. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu:
- błędnych lub nieaktualnych informacji zawartych w witrynie;
- sposobu wykorzystania dostępnych usług i treści przez użytkowników.
Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Witryny oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Witryny lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych dostępowych osobom trzecim. Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia. 

6 - USŁUGI W PORTALU

Publikacja dokumentów

Operator umożliwia publikację prac i dokumentów nadesłanych przez użytkowników portalu. Publikacja jest bezpłatna. Za publikację pracy nie przysługują autorowi świadczenie pieniężne. Za treści publikowane w portalu odpowiedzialność ponosi Autor tych treści. Na stronach portalu publikowane są dokumenty (prezentacje, przykładowe programy, kody źródłowe oraz inne opracowania) nadesłane przez użytkowników. Materiały te należy przesyłać pocztą elektroniczną do  Operatora, w formie załącznika. Autor podaje w wiadomości e-mail swoje dane: imię, nazwisko, stopień naukowy, specjalizację, nazwę instytucji/firmy, w której pracuje. Przesłane dokumenty są poddawane korekcie redakcyjnej i merytorycznej. W wiadomości e-mail autor zobowiązany jest umieścić dopisek: „Wyrażam zgodę na publikację pracy ...(tytuł)... w Witrynie PSI-Kielce". Operator zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów oraz do niepublikowania lub usunięcia opublikowanego materiału bez podania przyczyny.

Publikacja Stron WWW

Mechanizmy publikacji Stron WWW udostępniane są zarejestrowanym użytkownikom. Operator dokonuje oceny merytorycznej i udostępnia mechanizmy pozwalające na samodzielną publikację w Witrynie. Wykorzystanie mechanizmów publikacji możliwe jest tylko przez zarejestrowanych użytkowników. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści niezgodnych z regulaminem oraz zawierających przekazy reklamowe. Operator zastrzega sobie prawo do edycji treści pojawiających się w serwisie prowadzonym przez Autora oraz do wyłączenia serwisu bez podania przyczyny. Publikacja jest bezpłatna. Za publikację pracy nie przysługują autorowi jakiekolwiek świadczenie pieniężne. Za treści publikowane w portalu na stronach WWW użytkowników odpowiedzialność ponosi Autor tych treści.

Forum dyskusyjne

Operator umożliwia zarejestrowanym użytkownikom nieodpłatne korzystanie z mechanizmów forum-grup dyskusyjnych w celu wymiany informacji, poglądów i opinii. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia opublikowanej wypowiedzi użytkownika z forum-grupy dyskusyjnej lub komentarza bez podania przyczyny. Użytkownik nadsyłając swoją wypowiedź za pośrednictwem forum-grup dyskusyjnych wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach operatora.

Platforma elearningowa

Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z platformy elearningowej udostępniającej kompletne szkolenia, wybrane symulacje, przykładowe testy itp. Platforma oferuje oprócz treści (teksty, prezentacje, symulacje, ćwiczenia interaktywne, testy itp.) dostęp do mechanizmu komunikacji pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami w formie e-SMS, wybrane szkolenia mogą zawierać także dedykowane fora dyskusyjne oraz konsultacje on-line z odpowiednio przygotowanym konsultantem. Dostęp do wybranych szkoleń może wymagać spełnienia określonych warunków lub uiszczenia dodatkowej opłaty.

7 - Zlecenia publikacji

Emisja Reklam lub dokonywana jest na podstawie Zlecenia składanego przez Reklamodawcę.
 
Terminy dostarczania materiałów niezbędnych do emisji Reklamy wynika z Harmonogramu. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany terminów określonych w Harmonogramie z przyczyn technicznych.
 
Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia, wstrzymania jego wykonania lub odmowy dalszego wykonania w przypadku:

 • sprzeczności treści, zasadami współżycia społecznego
 • gdy Reklama narusza prawa osób trzecich albo jeżeli istnieje uzasadniona obawa takiego naruszenia,
 • gdy Reklama może negatywnie wpłynąć na charakter lub styl Gazety albo wizerunek Wydawcy,
 • gdy przesłana Reklam nie spełnia minimalnych wymagańtechnicznych
 • złożenia Zlecenia po terminie wynikającym z Harmonogramu
 • złożenia Zlecenia z naruszeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu.

Warunkiem przyjęcia Zlecenia do wykonania jest akceptacja zlecenia przez reklamodawcę i opłacenie emisji reklamy.

Zlecenie na emisję Reklamy powinno zawierać:

 • nazwę Reklamodawcy
 • numer NIP Reklamodawcy
 • adres siedziby Reklamodawcy
 • format Reklamy
 • miejsce publikacji (numer strony, nazwa wkładki itp.)
 • datę publikacji lub czas emisji na Portalu
 • wartość zamówienia
 • oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu
 • szczególne cechy Zlecenia

Integralną częścią Zlecenia jest treść Reklamy zgodna z Wymaganiami technicznymi. Emisja Reklamy niezgodnej z Wymaganiami technicznymi następuje wyłącznie na wniosek i ryzyko Reklamodawcy.
 
Zmiana oraz odwołanie Zlecenia wymagają formy pisemnej. Może nastąpić nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną datą emisji Reklamy. Reklamodawca jest zobowiązany wskazać na piśmie każdą z planowanych zmian, z dokładnym wskazaniem ich zakresu.

Ogłoszenia drobne

8 - PŁATNOŚCI

Ceny za emisję Reklam i Ogłoszeń drobnych ustala się według Cennika obowiązującego w dniu otrzymania Zlecenia przez Wydawcę.
Zapłata za emisję może być realizowana:

 • poprzez system płatności elektronicznych
 • na podstawie wystawionej faktury, w terminie wskazanym na fakturze

Wydawcy przysługuje prawo uzależnienia przyjęcia Zlecenia do realizacji od dokonania przez Reklamodawcę przedpłaty we wskazanym przez Wydawcę terminie. W przypadku nie dokonania przedpłaty w takim terminie, Wydawca ma prawo wstrzymać emisję Reklamy lub Ogłoszenia drobnego albo odstąpić od wykonania Zlecenia w całości lub w części.

W przypadku zawarcia umowy na emisję Reklamy lub Ogłoszeń drobnych, Wydawca ma prawo udzielić dodatkowych rabatów, niezależnie od bonifikat wynikających z cennika.

W przypadku płatności przeterminowanych zostaną wysłane wezwania do zapłaty – każdorazowo koszt takiego wezwania będzie obciążał Reklamodawcę.

9 - REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zlecenia Reklamodawca obowiązany jest składać w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: udokumentowany opis wad lub usterek wykonania Zlecenia lub informację, że nie doszło do emisji pomimo prawidłowo złożonego Zlecenia, propozycję formy rozpatrzenia reklamacji, wskazanie numeru wydania Gazety, w której doszło lub miało dojść do emisji Reklamy lub Insertu podlegającej reklamacji. Termin zgłoszenia Reklamacji wynosi 7 dni od daty reklamowanej emisji Reklamy. Reklamacje zgłoszone po tym terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ust. 1 lub 2 nie będą rozpatrywane. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu innych emisji Reklam.

Wstępnej oceny zasadności reklamacji dokonuje upoważniony przedstawiciel Wydawcy. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca uzgadnia z Reklamodawcą termin i formę usunięcia uchybienia. Wydawca zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia reklamacji w przypadku dostarczenia przez Reklamodawcę treści naruszających postanowień niniejszego Regulaminu.

10 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spory związane z wykonaniem Zleceń będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i prawa prasowego. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku. Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.