Koncepcja oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli

Obecnie nowoczesne koncepcje i technologie budowy oczyszczalni ścieków w założeniach wykluczają negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, ale teoria ta nie wszystkich przekonuje. Wybór typu oczyszczalni ścieków powinien uwzględniać specyfikę terenu, na którym ma ona powstać i ekonomiczność przedsięwzięcia. Czy takie założenia będą realizowane przy rozwiązywaniu problemów ściekowych w gminie Żabia Wola?

Temat budowy oczyszczalni ścieków na terenie tej gminy żywo interesuje jej mieszkańców, a rozmowy z lokalnymi władzami toczą się od początku tego roku. Nikt nie kwestionuje potrzeby budowy oczyszczalni ścieków i skanalizowania terenów gminy, ale nie ma jednomyślności z planami władz, co do lokalizacji oczyszczalni i jej bezpiecznego oddziaływania na środowisko naturalne. Niektórzy mieszkańcy gminy, po wnikliwej analizie projektu, dostrzegają także brak zasady ekonomiczności projektu. Plany oczyszczalni powstały dawno, wielu jednak zarzuca lokalnym władzom brak szrszej infornacji w tej sprawie i konsultacji społecznej. Głos zabierają także przedstawiciele lokalnych środowisk ekologicznych. Ekspertyzy i opinie ekspertów są rozbieżne w ocenie przestawionego projektu. Jak dotąd miały miejsce dwa spotkania władz gminy Żabia Wola z mieszkańcami: na początku marca w budynku Starostwa w Grodzisku Maz. i w kwietniu w Domu Kultury w Żabiej Woli.

Koncepcja oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli
Na spotkaniu w marcu wójt gminy Żabia Wola – Halina Wawruch przedstawiła koncepcję zagospodarowania ścieków w gminie Żabia Wola - drugiej co do wielkości w powiecie grodziskim. Lokalizacja oczyszczalni ścieków jest w planach zagospodarowania przestrzennego gminy od 1980 r. Kiedy gmina zaczęła się rozwijać i przestała mieć charakter wyłącznie rolniczy ze względu na przebywanie nieruchomości, zmieniły się przepisy dotyczące zagospodarowania ścieków na jej obszarze.
Pierwsza koncepcja budowy oczyszczalni dla Żabiej Woli pojawiła się w latach 90-tych. Pozostałe wsie gminy miały pozostać przy oczyszczalniach przydomowych lub być obsługiwane przez oczyszczalni w Grodzisku zwłaszcza te części północnej gminy. Koncepcja ta jednak mimo wielu prób uzgodnienia z władzami Grodziska Maz., nie doszła do skutku, bo władza miasta uznały, że ścieki są problemem lokalnego samorządu gminy.
W 2002 r. została opracowana kolejna koncepcja przez firmę Eco efekt, która zakładała budowę 3-4 oczyszczalni na terenie gminy: w Żabiej Woli, Skułach, Wieniewcu i w Pertykozach – w zależności od rozwoju południowej części gminy. Dodatkowo projekt zakładał przekazanie ścieków z części wsi Osowiec i Musuły (wspólnie z Grodziskiem) i części wsi Siestrzeń (wspólnie z Nadarzynem).
Koncepcję tę, po porozumieniu z gminami sąsiednimi, udało uzgodnić w 2007 r.
W 2003 r. koncepcję wspieraną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zatwierdziła Rada Gminy.

W latach 2004-2005 gmina starała się o środki na realizację projektu. Gminy: Żabia Wola, Radziejowice, Mszczonów, Baranów, Jaktorów, Teresin i Puszcza Mariańska robiły rozeznanie, jakie są szanse na uzyskanie dofinansowania na budowę oczyszczalni ścieków. Możliwość tę dawał Fundusz Spójności, jednak pod warunkiem, że projekt będzie opiewał na kwotę min. 10 mln euro. W związku z tym powstał projekt wniosku grupowego wszystkich gmin, beneficjetami jednak w będą poszczególne gminy, które otrzymają określoną dotację i w określonym rozliczą się z realizacji budowy oczyszczalni na swoim terenie.
Projekt ten został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa gospodarki, gdzie przeszedł weryfikację, a obecnie zajmuje się nim Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które przekazało go Komisji Europejskiej jako projekt rekomendowany do dofinansowania, bo rozwiązujący problem ściekowy na szerszym obszarze.
Ze względu na wyczerpanie środków finansowych przewidziany na dotacje projekt z poprawkami trafił na listę rezerwową, jako jeden z pierwszych do dofinansowania w latach 2007-2013. Aby lepiej wykorzystać przyznane dotacje pojawił się również wymóg realizacji projektu w ciągu 3 lat.

Część obszaru gminy w 2005 r. ze względu na gęstość zabudowy została uznana rozporządzeniem wojewody mazowieckiego za obszar aglomeracji, czyli wskazany do rozwiązania problemów ściekowych w całości do 2015 r. Wchodzą do niego wsie: Żabia Wola, Huta Żabiowolska, Józefina, część wsi Wycinki Osowskie, Jastrzębnik, Ojrzanów Towarzystwo i Żelechów.
 
I część projektu ma być zrealizowana do 2010 r. W tym etapie zostanie wybudowana oczyszczalnia w Żabiej Woli o wydajności 250 m3 na dobę i skanalizowane wsie: Żabia Wola, Huta Żabiowolska, Józefina oraz część wsi Wycinki Osowskie. Natomiast po 2010 r. planowana jest rozbudowa oczyszczalni i budowa kanalizacji we wsiach Żelechów,Ojrzanów Towarzystwo i Jastrzębnik. Ścieki z wsi Osowiec odprowadzane będą do 3 zlewni: w Żabiej Woli, Grodzisku Maz. i Wieniewcu.

Nie dysponowaliśmy terenem na lokalizację ścieków w Żabiej Woli – mówiła Halina Wawruch. - Wykupiliśmy go, ale zanim doszło do aktu notarialnego, właściciel terenu, a w przyszłości najbliższy sąsiad oczyszczalni, oglądał podobną do projektowanej, już istniejącą oczyszczalnię na terenie gminy Łubowo pod Poznaniem.

Oczyszczalnia ma powstać u źródeł rzeki Mrowny – jednej z najczystszych rzek Mazowsza, zaliczanej do strefy krajobrazu chronionego. Mimo zapewnień władz, że technologia i działanie oczyszczalni są bezpieczne dla środowiska, niewielu wierzy w to, że zostanie zachowana równowaga w ekosystemie.
 
Przebieg dyskusji mieszkańców gminy z władzami lokalnymi opublikujemy w kolejnym artykule.
Polub nas na Facebook